Nyemission i Cybercom för delvis finansiering av Consafe Infotech

Nyemission i Cybercom för delvis finansiering av Consafe Infotech I samband med att Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) har ingått förvärvsavtal avseende 94,9 % av aktierna i Consafe Infotech AB, enligt vilket hälften av köpeskillingen ska betalas med aktier i Cybercom, avser bolaget att rikta samma bud till minoriteten i Consafe Infotech AB och Consafe Infotech Syd AB för att få en helägd koncern. Därför har styrelsen, med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 15 april 2003, beslutat om nyemission av totalt högst 151.000 aktier med ett nominellt belopp om en krona per aktie. Rätten att teckna de nyemitterade aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma minoritetsaktieägarna i Consafe Infotech AB och Consafe Infotech Syd AB. Av det totala emissionsbeloppet för de nya aktierna om högst 4.001.500 kr ska högst 151.000 kr tillföras aktiekapitalet och högst 3.850.500 kr tillföras överkursfonden. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske senast den 13 februari 2004 och betalning ska ske samma datum genom tillskjutning av högst 28.529 aktier i Consafe Infotech AB samt högst 495 aktier i Consafe Infotech Syd AB. De nya aktierna berättigar till eventuell utdelning från och med räkenskapsåret 2004. Totalt innebär förvärvet en utspädning på ca 11%. För ytterligare information, kontakta Mats Johansson CFO, Cybercom 08 - 578 646 22 070 - 8343356 Cybercom är ett IT-konsultföretag med fokus på att utveckla och stärka kundens verksamhet genom att leverera affärsutvecklande IT-lösningar inom främst telekom och finans. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Cybercom är en finansiellt stark koncern med verksamhet i Europa och kontor i Sverige, England, Oslo och Danmark. Vi är ca 400 medarbetare med en genomsnittlig konsulterfarenhet på tretton år, som i kreativ och utvecklande miljö sätter värde i professionalism, erfarenhet, relationer och det resultat vi levererar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/23/20031223BIT00800/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/23/20031223BIT00800/wkr0002.pdf

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Dokument & länkar