Styrelsen i Cycore beslutar om utgivande av konvertibla skuldebrev och kallelse till extra bolagsstämma den 15 februari

Styrelsen i Cycore beslutar om utgivande av konvertibla skuldebrev och kallelse till extra bolagsstämma den 15 februari 2001 Styrelsen i Cycore AB, 556531-8960, har beslutat om utgivande av konvertibla skuldebrev om tillsammans högst 98.100.590 kronor. Rätt att teckna skuldebreven skall tillkomma dels bolagets tidigare aktieägare, dels, med avvikelse från tidigare aktieägares företrädesrätt, innehavare av optionsrätt till nyteckning i bolaget. Beslutet är villkorat av dels bolagsstämmans godkännande, dels ändring av aktiekapitalgränserna i bolagsordningen. Styrelsen har vidare beslutat kalla till extra bolagsstämma den 15 februari 2001. Vid bolagsstämman kommer styrelsen framlägga förslagen att bolagsstämman godkänner styrelsens ovan angivna beslut om nyemission av konvertibla skuldebrev, att bolagsstämman beslutar om upptagande av förlagslån om nominellt 1.000 kronor förenat med 100.000 optionsrätter till nyteckning av aktier i bolaget, samt att bolagsstämman beslutar om ändringar i bolagsordningen. Vidare kommer förslag att framläggas om att styrelsesuppleanten Godfrey Sullivan utses till ny ordinarie ledamot av styrelsen. Styrelsen i Cycore AB, 556531-8960, har beslutat om utgivande av konvertibla skuldebrev om tillsammans högst 98.100.590 kronor. Rätt att teckna skuldebreven skall tillkomma dels bolagets tidigare aktieägare, dels, med avvikelse från tidigare aktieägares företrädesrätt, innehavare av optionsrätt till nyteckning i bolaget. Varje femtal aktier, alternativt optionsrätt berättigande till motsvarande antal nya aktier, ger rätt att teckna ett skuldebrev om nominellt 70 kronor. De optionsrätter som innehas av dotterbolaget Käsän Electronics Scandinavia AB berättigar dock inte till nyteckning av skuldebrev. Förlagslånet skall emitteras till sitt nominella belopp och förfaller till betalning den 31 december 2002. Avstämningsdag för rätt till deltagande är den 5 mars 2001. Teckning skall ske under perioden fr. o. m. den 9 mars t.o.m. den 26 mars 2001 genom betalning. Konverteringskursen är 5 kronor eller det belopp som kan framkomma genom en tillämpning av omräkningsreglerna i skuldebrevsvillkoren. Konvertering av skuldebrev kan ske under perioden fr.o.m. den 1 oktober 2001 t.o.m. den 30 november 2001. Förlagslånet löper utan ränta. Beslutet är villkorat av dels bolagsstämmans godkännande, dels ändring av aktiekapitalgränserna i bolagsordningen. Vid full konvertering p.g.a. skuldebrev kan aktiekapitalet komma att ökas med högst 1.962.011,80 kronor. Emissionen till optionsrättsinnehavarna innebär en utspädning om högst ca: 6,4 procent av aktiekapitalet och röstetalet. Vid full teckning från såväl aktieägares som optionsinnehavares sida innebär dock inte emissionen någon ytterligare utspädning. Styrelsen har vidare beslutat att kalla aktieägarna till extra bolagsstämma den 15 februari 2001. Vid bolagsstämman kommer styrelsen att framlägga förslaget att bolagsstämman godkänner styrelsens ovan angivna beslut om nyemission av konvertibla skuldebrev. Styrelsen kommer vidare föreslå att bolagsstämman fattar beslut om upptagande av förlagslån genom utgivande av ett skuldebrev om nominellt 1.000 kronor förenat med 100.000 optionsrätter till nyteckning av aktier i bolaget. Skuldebrevet skall tecknas av Käsän Electronics Scandinavia AB med avsikten att senare vidareöverlåta optionsrätterna till den Trust som har som ändamål att säkra tilldelningen av aktier till de anställda i Cycore AB:s dotterbolag i USA. Teckning av förlagslånet skall ske under tiden fr.o.m. den 15 februari 2001 t.o.m. den 1 mars 2001 och betalning skall ske senast den 1 mars 2001. Förlagslånet skall emitteras till sitt nominella belopp och förfaller till betalning den 31 december 2001. Förlagslånet löper med 3 procents ränta. Teckning av aktie p.g.a. optionsrätt kan ske under perioden fr.o.m. den dag Patent- och registreringsverket registrerar optionsrätterna t.o.m. den 31 december 2010. Teckningskursen skall vara 30 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kan aktiekapitalet komma att ökas med högst 10.000 kronor vilket innebär en utspädning om högst ca: 1,5 procent av aktiekapitalet och röstetalet. Styrelsen kommer slutligen föreslå bolagsstämman att § 4 och § 7 i bolagsordningen ändras, innebärande att aktiekapitalet skall kunna vara lägst 685.000 kr och högst 2.740.000 kr, samt att styrelsen skall kunna bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter med högst sju suppleanter. Aktieägare representerande minst 30 procent av rösterna har föreslagit att antalet ledamöter i bolagets styrelse utökas från nuvarande sju till åtta och att styrelsesuppleanten Godfrey Sullivan utses till ny ledamot av styrelsen. Cycore AB Styrelsen För ytterligare information kontakta: Sune Elmroth, Finansdirektör för Cycore AB Telefon 018/65 65 60 Om Cycore: Cycore är ett av branschens ledande företag vad gäller interaktiv 3D- programvara för Internet. Cycore:s Cult3D® -programvara bygger på prisbelönad produktvisualiseringsteknik, och används på webbsidor, i Microsoft Office®-dokument och i Adobe® Acrobat® -filer. Syftet med programvaran är att hjälpa företag att öka sin försäljning on-line samt förbättra sin säljpresentation och kundservice. Fler än 250 kända märkes- företag, inklusive Palm, NEC, Canadian Broadcasting Corporation, ABB och Toyota använder Cult3D på sina webbsidor. Cult3D har fler än 5 miljoner användare globalt. Cycore säljer även Cult Effects , en serie kraftfulla specialeffektfilter för efterproduktion av film och video. Företaget grundades i Sverige 1996, där även huvudkontoret finns. Företaget har också kontor i USA, Kanada, Storbritannien och Tyskland. Den 30 september 2000 hade Cycore 106 anställda och omsättningen under årets första nio månader var 11,3 miljoner SEK. Se http://www.cycore.com för ytterligare information. Cult3D är ett registrerat varumärke och Cult Effects ett varumärke tillhörande Cycore. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/15/20010115BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/15/20010115BIT00450/bit0002.pdf

Om oss

Cycore är ett av branschens ledande företag vad gäller interaktiv 3D-programvara för Internet. Cycore:s Cult3D(r)-programvara bygger på prisbelönad teknik, och används på webbsidor, i Microsoft Office(r)-dokument och i Adobe(r)-filer.

Dokument & länkar