Halvårsrapport, 2018-01-01 - 2018-06-30

”En bra sommar på Västkusten”

April-Juni 2018 (April-Juni 2017)

 •  Nettoomsättningen uppgick till 5 788 (5 996) tkr, vilket motsvarar en minskning om ca -3 %.
 •  Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till
  -1 411 (-761) tkr.
 •  Resultat före skatt uppgick till – 1 818 (- 1 108) tkr.
 •  Resultat per aktie uppgick till – 0,49 (- 0,30) kr.
 •  Soliditeten uppgick till 34,0 % (52 %).

Januari-Juni 2018 (Januari-Juni 2017)

 •  Nettoomsättningen uppgick till 11 754 (11 894) tkr, vilket motsvarar en minskning om ca -1 %.
 •  Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till
  -2 814 (-1 270) tkr.
 •  Resultat före skatt uppgick till – 3 563 (- 1 964) tkr.
 •  Resultat per aktie uppgick till – 0,96 (- 0,53) kr.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 •  Vid bolagsstämman i juni valdes en ny styrelse till bolaget. Hans Jacobsson kvarstår som ordförande och VD Malin Jakobsson väljs in som ledamot. Nya ledamöter i styrelsen är Mikael Olsson (huvudägare) och Göran Nyström. Carina Alexandersson och Anders Forsdahl avgår som ledamöter men sitter kvar som suppleanter.

Mikael Olsson är en av de största ägarna i Dalsspira sedan nyemissionen hösten 2017och har sedan årsskiftet varit operativt involverad i mejeriet. Mikael är engagerad lokalt i Dalsland i andra verksamheter inom bl a turist och konferensnäringen.
Göran Nyström är verksamhetskonsult med gedigen bakgrund inom mejeribranschen. Göran har bland annat varit ostansvarig och produktionschef på Skånemejerier, VD för Skottorps mejeri och sitter idag även som styrelseordförande i EMÅ mejeriet.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång

 •  Styrelsen i Dalsspira mejeri AB informerade i juli att avsikten är att genomföra en företrädesemission under hösten 2018 med syfte att finansiera beslutad strategisk plan för expansion och produktutveckling. Villkoren för företrädesemissionen kommer att meddelas när formellt emissions beslut fattats. Samtidigt har styrelsen ingått ett avtal om en bryggfinansiering uppgående till totalt 1,2 mkr med en rad mindre lokala placerare varav några redan är aktieägare i Dalsspira och andra är nytillkomna intressenter. Lånet som kan konverteras till nya aktier i kommande företrädesemission löper med 8% ränta.  
 •  Försäljningen i juli ökade med 10 % mot förgående år och är ett resultat av riktade satsningar på befintliga butiker samt hög närvaro i butik

VD har ordet

Försäljningsmässigt har sommaren varit god för oss. Vi har lyckats nå en högre försäljning på Bohuskusten än tidigare år samt arbetat mycket med bonde/mejerist i butik och synlighet på event för att öka kännedomen om Dalsspira-mjölken och dess mervärden. Det känns som att vi hittat en tillväxtmodell med vilken vi kan penetrera vår huvudmarknad och därmed nå en lönsam försäljningsnivå på sikt.

Vårt fokus under hösten kommer fortsatt att ligga på närområdet och att utveckla de butiker som vi redan är representerade hos och har en fungerande logistik till. Vi arbetar kontinuerligt med produktutveckling och kommer att lansera nya produkter kommande kvartal. Produktutvecklingen är mycket viktig för oss då en stor del av vår tillväxt kommer från detta.

Om vi bortser från försäljningen har sommaren inneburit starten på en kris för landets bönder. Igen. Torkan som inte har gått någon obemärkt förbi har redan inneburit att några av våra bönder fått anmäla kor till slakt med anledning av kommande foderbrist. Vilken den exakta konsekvensen kommer att bli av sommarens hetta spekuleras det vilt om men vill vi som konsumenter fortsätta köpa svenska produkter så är det viktigare nu än någonsin att välja svenskt lokalproducerat i butik.

Vi har under första halvåret av 2018 haft en del produktionsproblem som tyvärr påverkat vår försäljning negativt och som i sin tur givit effekt på resultatet. Det största tappet uppstod när vi skulle byta förpackningsstorlek på vår grädde. Den nya utrustningen passade inte som maskinleverantören förespeglat och vi stod utan förmåga att packa grädde under flera veckor under våren. Viss del av förlusten kommer att ersättas av maskinleverantör och försäkringsbolag.

Vi har med anledning av störningar i produktionen sett över hela verksamheten och genomfört markanta förbättringar och omorganiseringar. Vi har även stärkt upp produktionen med utbildning av processpersonal och reparatörer samt optimering av processer. Vi står idag bättre förberedda för dagliga och extraordinära händelser.

I vår förgående rapport informerade vi om att vi under våren 2018 har implementerat ett besparingsprogram för att reducera våra kostnader. Vi har från och med maj genomfört stora besparingar och effektiviseringar och ser resultatet i juni som tagit oss ner till en mer hanterbar ekonomisk resultatnivå. Vi kommer fortsätta jobba med besparingar under hela 2018.

Framtid

Som vi kommunicerat i juli har styrelsen i Dalsspira mejeri AB för avsikt att genomföra en företrädesemission under hösten 2018 med syfte att finansiera beslutad strategisk plan för expansion och produktutveckling. Villkoren för företrädesemissionen kommer att meddelas när formellt emissions beslut fattats. Under juli arrangerade Dalsspira en bryggfinansiering för att säkra likviditeten till dess nyemissionen kan genomföras.

Styrelsen har för avsikt att presentera villkor och tidsplan för företrädesemissionen under september månad samt utnyttja det bemyndigande att utge nya aktier som årsstämman den 5 juni 2018 beslutat om.

Dalsspira behöver öka försäljningen till 2,5 - 3 mkr per månad för att nå break-even. Vid nuvarande försäljning om ca 2,0 – 2,2 mkr per månad är burnraten ca 180 - 200 tkr per månad. För att nå break-even och för att skapa värde för aktieägarna har en ny strategisk plan tagits fram som bland annat innehåller satsningar på nya produkter, investeringar i produktionen för sänkt styckkostnad och marknadsutveckling.

Försäljning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick under perioden april till juni 2018 till 5 788
(5 996) tkr med en bruttovinst om 2 920 (2 968) tkr och ett resultat före skatt på -1 818
(-1 108) tkr. Resultatförsämringen består i marknadskostnader samt reparationer och underhåll av maskinpark. Bruttomarginalen uppgick under perioden till 50 % (49 %).

Likviditet och finansiering

Den 30 juni 2018 uppgick Dalsspiras banktillgodohavanden till -1 560 (-1 275) tkr. Dalsspira har räntebärande skulder om 4 302 (4 531) tkr samt en checkräkningskredit om 2 300 (2 300) tkr vilken per den 30 juni var nyttjad med 1575 (1 276) tkr.

Avskrivningar

Kvartalets resultat har belastats med 308 (293) tkr i avskrivningar.

Aktien  

Aktiekapitalet för Dalsspira mejeri AB uppgår per den 30:e juni 2018 till 1 108 968 kr och antalet utestående aktier till totalt 3 696 562 aktier. Dalsspira har 71 000 utestående optioner med en lösenkurs om 8,40 kr. Rätten att teckna aktier enligt optionsavtalet löper till och med den 31 augusti 2018. Kvarvarande mängd optioner innebär en utspädning om 2 % procent vid fullt nyttjande.

Bolaget handlas från den 21 december 2015 på Aktietorget under aktiesymbolen SPIRA.

Aktien handlades som minst till 3,85 kr och som högst till 6,15 kr under kvartalet.

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3. 

Revisors utlåtande angående rapporten

Kvartalsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Tidsplan för finansiell rapportering

2018-11-16 Kvartalsrapport 3

För mer information om denna delårsrapport och bolaget, vänligen kontakta:

Malin Jakobsson, VD
malin@dalsspira.se
Telefon: 0528-56 50 51

Dalsspira mejeri AB
Håbynvägen 6
458 30 Färgelanda

Telefon: 0528-50001
E-post: info@dalsspira.se
Hemsida: www.dalsspira.se

Om oss

Dalsspira bedriver mejeriverksamhet. Bolaget ska vara det självklara valet för konsumenten av svenska getmjölksprodukter samt även erbjuda lokalt producerad komjölk från gårdar som ligger i mejeriets närområde.

Prenumerera

Dokument & länkar