Danir fullföljer budet på Epsilon

Danir fullföljer budet på Epsilon · Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att Danir innehar över 94 procent av rösterna och kapitalet i Epsilon · Danir fullföljer erbjudandet och förlänger anmälningstiden till och med den 18 mars 2003 Danir ABs ("Danir") offentliga erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av teckningsoptioner utgivna av Epsilon AB ("Epsilon") har accepterats i sådan utsträckning att Danirs innehav av aktier i Epsilon överstiger 94 procent av rösterna och kapitalet, räknat såväl före som efter fullt utnyttjande av teckningsoptioner. Mer detaljerad information avseende anslutningsgraden i erbjudandet kommer att offentliggöras den 10 mars 2003 efter det att slutlig sammanräkning har ägt rum. Samtliga av Danir i prospektet angivna villkor för erbjudandets genomförande har uppfyllts och Danir fullföljer erbjudandet. För att möjliggöra deltagande i erbjudandet för de aktieägare och innehavare av teckningsoptioner som ännu inte accepterat erbjudandet har Danir beslutat att förlänga anmälningstiden till och med den 18 mars 2003. Därefter avser Danir att påkalla tvångsinlösen av utestående minoritetsaktier i Epsilon. Dessutom är avsikten att Epsilons aktier skall avnoteras från Stockholmsbörsen. Redovisning av vederlag till de som under den ordinarie anmälningstiden accepterat Danirs erbjudande beräknas påbörjas omkring den 19 mars 2003. Redovisning av vederlag till dem som accepterat erbjudandet under den förlängda anmälningsperioden beräknas påbörjas omkring den 2 april 2003. Malmö den 5 mars 2003 Danir AB Styrelsen För ytterligare information kontakta: Anders Johnsson, VD Danir, tel. 0703-79 13 74 Staffan Andersson, VD Epsilon, tel. 0703 - 27 39 00 Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/05/20030305BIT00370/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/05/20030305BIT00370/wkr0002.pdf

Om oss

Danir äger, förvaltar och deltar aktivt i utvecklingen av noterade och onoterade bolag, främst inom utvecklingsintensiva branscher. Utmärkande för dessa bolag är att de delar Danirs syn på entreprenörskap och kvalitet för att skapa långsiktig värdetillväxt

Dokument & länkar