Danirs innehav i Epsilon uppgår till 95,8 procent

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt Danirs innehav i Epsilon uppgår till 95,8 procent Danir ABs ("Danir") erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av teckningsoptioner 2002/2005 utgivna av Epsilon AB ("Epsilon") har under den ordinarie anmälningstiden accepterats av aktieägare representerande 4 621 041 aktier av serie B, motsvarande 42,0 procent av rösterna och 48,5 procent av kapitalet i Epsilon. Danir har före utgången av den ordinarie anmälningstiden dessutom förvärvat 44 174 aktier av serie B i marknaden, motsvarande 0,4 procent av rösterna och 0,5 procent av kapitalet i Epsilon. Den högsta kurs som Danir erlagt vid förvärv av sistnämnda aktier uppgår till 21,50 kronor. Inklusive de i föregående stycke angivna aktierna, innehade Danir vid den ordinarie anmälningstidens slut totalt 163 750 aktier av serie A och 8 965 786 aktier av serie B i Epsilon, motsvarande 96,1 procent av rösterna och 95,5 procent av kapitalet räknat efter fullt utnyttjande av samtliga utgivna teckningsoptioner. Före utspädning uppgick Danirs ägande till 96,4 procent av rösterna och 95,8 procent av kapitalet. För att möjliggöra deltagande i erbjudandet för de aktieägare och innehavare av teckningsoptioner som ännu inte accepterat erbjudandet har Danir förlängt anmälningstiden till och med den 18 mars 2003. Danir avser därefter att påkalla tvångsinlösen av utestående minoritetsaktier i Epsilon. Dessutom är avsikten att Epsilons aktier skall avnoteras från Stockholmsbörsen. Redovisning av likvid till de som under den ordinarie anmälningstiden accepterat Danirs erbjudande beräknas påbörjas omkring den 19 mars 2003. Redovisning av likvid till dem som accepterar erbjudandet under den förlängda anmälningsperioden beräknas påbörjas omkring den 2 april 2003. Malmö den 10 mars 2003 Danir AB Styrelsen För ytterligare information kontakta: Anders Johnsson, VD Danir, tel. 0703-79 13 74 Staffan Andersson, VD Epsilon, tel. 0703-27 39 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/10/20030310BIT00350/wkr0002.pdf

Om oss

Danir äger, förvaltar och deltar aktivt i utvecklingen av noterade och onoterade bolag, främst inom utvecklingsintensiva branscher. Utmärkande för dessa bolag är att de delar Danirs syn på entreprenörskap och kvalitet för att skapa långsiktig värdetillväxt

Dokument & länkar