Danirs kontanterbjudande till aktieägarna i Epsilon

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Pressmeddelande 6 februari 2003 * Danirs kontanterbjudande till aktieägarna i Epsilon * Prospekt finns tillgängligt på Epsilons hemsida från och med den 7 februari Anmälningsperiod löper från den 11 februari till den 4 mars Prospekt avseende Danir ABs erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av teckningsoptioner utgivna av Epsilon AB finns tillgängligt på Epsilons hemsida från och med den 7 februari. Bilagt återfinns utdrag ur prospektet avseende motiv till erbjudandet. Prospektet skickas till direktregistrerade aktieägare i Epsilon med början omkring den 7 februari. Styrelsen för Danir AB Vid eventuella frågor kontakta: Anders Johnsson, VD, tel. 040-665 90 00, 0703-79 13 74 Bilaga Danirs syn på erbjudandet Danir grundar sin uppfattning att kontanterbjudandet om 22 kronor per aktie är fördelaktigt för Epsilons aktieägare på följande: · Premien uppgår till 33 procent1, vilket redan i sig är i nivå med genomsnittet för kontantbud på Stockholmsbörsen under 2002. Det bör dock även beaktas att efter det att erbjudandet lämnades har dels Epsilon offentliggjort en vinstvarning, dels Stockholmsbörsen utvecklats negativt (Affärsvärldens generalindex har fallit med cirka 8 procent under perioden 8 januari till 4 februari). Detta innebär, enligt Danir, att erbjudandet framstår som ytterligare fördelaktigt för aktieägarna i Epsilon. · Epsilons marginal har minskat under en 5-årsperiod. En försämrad marknad på grund av kraftiga neddragningar inom bilindustrin gör att Epsilon för närvarande uppvisar negativa månadsresultat. Prognosen för 2003 från Epsilons styrelse är ett resultat i nivå med föregående år. Erbjudandet är enligt Danir attraktivt i förhållande till Epsilons intjäningsförmåga. · Likviditeten i Epsilons aktie är låg. Den genomsnittliga dagsomsättningen uppgick till cirka 6 100 aktier de senaste 6 månaderna före erbjudandets offentliggörande, vilket motsvarar en omsättningshastighet om cirka 16 procent.2 Genom att erbjudandet sker med betalning i form av kontanta medel löses hela likviditetsproblematiken. · Styrelsen3 för Epsilon har inhämtat ett värderingsutlåtande från PricewaterhouseCoopers Corporate Finance. Baserat på bland annat detta rekommenderar Epsilons styrelse3 enhälligt aktieägarna att acceptera erbjudandet. Baserat på erbjudandet om 22 kronor per aktie värderas Epsilon till 210 Mkr. Vid utgången av 2002 hade Epsilon även en räntebärande nettoskuld om 84 Mkr, vilket innebär att Epsilons rörelse värderas till 294 Mkr. Eget kapital i Epsilonkoncernen uppgick vid utgången av 2002 till 121 Mkr och koncernmässig goodwill till 130 Mkr. Omsättningen uppgick under 2002 till 717 Mkr. Rörelsemarginalen 1998-2002 uppgår till 6,6 procent, 6,9 procent, 4,7 procent, 0,2 4 procent respektive -1,1 procent. Om goodwillavskrivningar exkluderas uppgår rörelsemarginalen (den så kallade EBITA-marginalen) till 7,8 procent, 7,7 procent, 6,4 procent, 2,2 procent respektive 1,0 procent. Resultatet under 1998-2000 har ej belastats med kostnader för att vara ett separat noterat bolag, vilket enligt Danir motsvarar en marginal om drygt 1 procent. Epsilons kursutveckling har sedan börsnoteringen i juni 2001 varit något sämre än generalindex, till följd av den stora nedgången för teknologirelaterade aktier. Epsilons aktie har emellertid utvecklats bättre än relevanta teknologiindex, exempelvis "Enskilda Sweden Technology". Epsilons svaga kursutveckling sedan noteringen kan således sannolikt delvis förklaras av fallande börskurser för Stockholmsbörsen som helhet. För aktieägarna i Epsilon har dock kursutvecklingen varit god jämfört med teknologiindex och härutöver innebär erbjudandet en premie. Orsaken till att Danir, trots Epsilons svaga intjäning, kan lägga ett fördelaktigt bud är att Epsilon som onoterat bolag kan sänka sina kostnader med närmare 10 miljoner kronor per år och därmed ge Danir en långsiktigt acceptabel avkastning på sin investering. Erbjudandet är villkorat av att Danir uppnår över 90 procent av antalet aktier och röster. Om erbjudandet inte fullföljs har marknaden att åter prissätta aktierna i Epsilon exklusive premien i erbjudandet och med beaktande av information som framkommit efter det att erbjudandet offentliggjordes. Bakgrund Styrelsen för Danir beslutade den 9 januari 2003 att lämna ett kontanterbjudande till aktieägarna i och innehavarna av teckningsoptioner utgivna av Epsilon att överlåta samtliga aktier och teckningsoptioner till Danir. Nedgången på börsen och den försämrade konjunkturen har förändrat situationen jämfört med när Epsilon noterades för snart två år sedan: · I syfte att stärka marknadspositionen och skapa värde åt aktieägarna har Epsilon tidigare haft förvärv med betalning i egna aktier som en viktig tillväxtkomponent. De försämrade marknadsförutsättningarna och de lägre börsvärdena kombinerat med att Epsilon har uppnått en position som gör att bolaget i Sverige tillhör de ledande, gör att denna tillväxtstrategi av Danir inte bedöms komma att vara prioriterad. Därmed minskar behovet av att vara börsnoterad. · De fallande börskurserna har även medfört att de samlade kostnaderna för en börsnotering successivt ökat som andel av börsvärdet. Den ökade pressen på lönsamheten i branschen gör att alla möjligheter till kostnadsbesparingar bör eftersträvas. Danirs bedömning är att kostnaderna för börsnoteringen är alltför stora i förhållande till bolagets börsvärde och fördelarna uppväger inte kostnaderna förenade med att vara noterad. · Efterfrågan av tjänster hos bland annat fordonsindustrin, som är Epsilons största marknadsområde, har minskat väsentligt och det finns en osäkerhet kring när behovet kommer att öka. Mot bakgrund av marknadsutvecklingen gagnas bolaget av att ledningens hela fokus kan läggas på den operationella driften. De yttre omständigheterna har således gjort att Epsilon ej levt upp till de förväntningar Danir hade vid noteringen. Som huvudägare har Danir att finna lösningar som skapar bästa möjliga förutsättningar för bolagets fortlevnad och utveckling. En avnotering av bolaget ger därför sänkta kostnader och fullt fokus på verksamheten från ledningen. 1 Jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under den senaste månaden innan erbjudandet offentliggjordes. 2 Som jämförelse kan nämnas att den genomsnittliga omsättningshastigheten för Stockholmsbörsen under samma period var 120 procent. Källa: Stockholmsbörsen. 3 Ledamöterna Dan Olofsson, Göran Larsson och Gunder Lilius har ej deltagit i handläggningen av frågor rörande erbjudandet. 4 Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030206BIT00700/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030206BIT00700/wkr0002.pdf

Om oss

Danir äger, förvaltar och deltar aktivt i utvecklingen av noterade och onoterade bolag, främst inom utvecklingsintensiva branscher. Utmärkande för dessa bolag är att de delar Danirs syn på entreprenörskap och kvalitet för att skapa långsiktig värdetillväxt

Dokument & länkar