• news.cision.com/
  • Danir/
  • Epsilon: Huvudägaren Danir lämnar kontanterbjudande avseende samtliga utestående aktier

Epsilon: Huvudägaren Danir lämnar kontanterbjudande avseende samtliga utestående aktier

Report this content

Epsilon: Huvudägaren Danir lämnar kontanterbjudande avseende samtliga utestående aktier · Kontanterbjudande om 22 kr per aktie av serie B i Epsilon · Erbjudandet motsvarar en premie om 33 procent jämfört med den genomsnittliga börskursen under den senaste månaden · Anmälningsperioden för erbjudandet beräknas löpa från den 11 februari till den 4 mars 2003 Danir AB ("Danir"), som ägs av Dan Olofsson, har beslutat att lämna ett kontanterbjudande till aktieägarna i och innehavarna av teckningsoptioner utgivna av Epsilon AB ("Epsilon") att överlåta samtliga aktier och teckningsoptioner till Danir ("Erbjudandet"). Danir innehar före Erbjudandet 54,0 procent av rösterna och 46,8 procent av kapitalet i Epsilon. Baserat på den sista betalkursen för aktien av serie B den 7 januari 2003 hade Epsilon ett börsvärde om 164 Mkr (inget avslut skedde den 8 januari 2003). Det senaste året har omsättningen i Epsilons aktie i genomsnitt varit 284 tkr per dag. Jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under den senaste månaden om 16,50 kr uppgår premien till 33 procent och jämfört med den sista betalkursen den 7 januari 2003 om 17,20 kr innebär Erbjudandet en premie om 28 procent. Det totala budvärdet uppgår till 112 Mkr. Förvärvet finansieras med likvida medel och existerande krediter. Med anledning av Erbjudandet kommer telefonkonferens med Dan Olofsson, Göran Larsson och Anders Johnsson från Danir att hållas idag kl 15.00. För deltagande ring 08-562 184 67 (föranmälan erfordras ej). Anställda informeras separat. Bakgrund och motiv Bakgrund och motiv till Erbjudandet är följande: · I syfte att stärka marknadspositionen och skapa värde åt aktieägarna har Epsilon tidigare haft förvärv med betalning i egna aktier som en viktig tillväxtkomponent. De försämrade marknadsförutsätt ningarna och de lägre börsvärdena kombinerat med att Epsilon har uppnått en position som gör att bolaget i Sverige tillhör de ledande, gör att denna tillväxtstrategi av Danir inte bedöms komma att vara prioriterad. Därmed minskar behovet av att vara börsnoterad. · De fallande börskurserna har även medfört att de samlade kostnaderna för en börsnotering successivt ökat som andel av börsvärdet. Den ökade pressen på lönsamheten i branschen gör att alla möjligheter till kostnadsbesparingar bör eftersträvas. Danirs bedömning är att kostnaderna för börsnoteringen är alltför stora i förhållande till bolagets börsvärde och fördelarna uppväger inte kostnaderna med att vara noterad. · Efterfrågan av tjänster hos bland annat fordonsindustrin, som är Epsilons största marknadsområde, har minskat väsentligt och det finns en osäkerhet kring när behovet ökar. Mot bakgrund av marknadsutvecklingen gagnas bolaget av att ledningens hela fokus kan läggas på den operationella driften. Dan Olofssons kommentar till Erbjudandet är: "Nedgången på börsen och den försämrade konjunkturen har förändrat situationen jämfört med när Epsilon noterades för snart två år sedan. De yttre omständigheterna har således gjort att Epsilon ej levt upp till de förväntningar Danir haft vid noteringen. Som huvudägare har Danir att finna lösningar som skapar bästa möjliga förutsättningar för bolagets fortlevnad och utveckling. En avnotering ger sänkta kostnader och fullt fokus på verksamheten från ledningen. Min bedömning är att såväl bolaget som dess aktieägare erbjuds en lösning som är fördelaktig." Erbjudandet För varje aktie av serie B i Epsilon erbjuds 22 kr kontant. För varje teckningsoption 2002/05 utgiven av Epsilon erbjuds 3,60 kr kontant. Courtage utgår ej för under Erbjudandet inlämnade aktier och teckningsoptioner. Villkor för erbjudandet Erbjudandet gäller under förbehåll av: · att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Danir blir ägare till aktier och teckningsoptioner som representerar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Epsilon, räknat såväl före som efter fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner. Danir förbehåller sig dock rätten att fullfölja Erbjudandet även vid lägre anslutning, · att förvärvet, innan offentliggörande skett av att Erbjudandet fullföljts, inte helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligt försvåras till följd av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller utlandet, som föreligger eller kan förväntas, eller av annan omständighet utanför Danirs kontroll. Preliminär tidsplan m m Prospekt rörande Erbjudandet beräknas komma att distribueras till aktieägare i och innehavare av teckningsoptioner utgivna av Epsilon omkring den 10 februari 2003. Anmälningsperioden för Erbjudandet förväntas löpa från och med den 11 februari 2003 till och med den 4 mars 2003. Under förutsättning att Danir fullföljer Erbjudandet senast den 12 mars 2003 beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas omkring den 19 mars 2003 till de aktieägare och innehavare av teckningsoptioner som accepterat Erbjudandet. Danir förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. Information om Danir mm Dan Olofssons ägande i Epsilon förvaltas genom det av honom helägda bolaget Danir. Dan Olofsson är styrelseordförande i Epsilon och styrelseledamot i Danir. Styrelseordförande i Danir är Göran Larsson som även är styrelseledamot i Epsilon. Gunder Lilius är styrelseledamot i såväl Epsilon som Danir. Rådgivare Danir har anlitat Enskilda Securities som finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet. För ytterligare information kontakta: Dan Olofsson, huvudägare, tel. 040-665 94 88 Anders Johnsson, VD Danir, tel. 0703-79 13 74 Göran Larsson, styrelseordförande i Danir, tel. 0706-33 85 90 Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/09/20030109BIT00630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/09/20030109BIT00630/wkr0002.pdf

Dokument & länkar