INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DAYDREAM.

Prospekt har upprättats med anledning av nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Daydream Software AB (publ). Avstämningsdag för bestämmande av företrädesrätte att teckna nya aktier var tisdag den 30 november 2004. Varje aktie av serie A och B i Daydream berättigar till teckning av en ny aktie av serie B till en teckningskurs om 2,25 kronor per aktie. Vidare skall aktier som inte tecknas genom företrädesrätt kunna tecknas utan företrädesrätt efter ingivande av intresseanmälan. Teckning av nya aktier skall ske under perioden 3 december – 17 december 2004. Prospektet inklusive anmälningssedel skickas ut till samtliga direktregistrerade aktieägare. Dessutom finns prospektet tillgängligt och tillhandahålls på Daydream Software AB: s huvudkontor, Drottninggatan 92 - 94, 111 36 Stockholm, tfn 08-506 576 52, på hemsidan; www.daydream.se, samt hos Mangold Fondkommission AB, Birger Jarlsgatan 58, 114 29 Stockholm tfn 08-5030 1550. Efter genomförd nyemission tillförs bolaget högst 17,2 mkr före emissionskostnader. Det totala emissionsbeloppet är 100 procent säkerställt via teckningsförbindelser och garantier. Daydream Software AB (publ) Styrelsen Daydreams inbjuden till teckning av aktier i Daydream Software AB samt intresseanmälan finns att ladda ned från www.daydream.se

Om oss

Daydream är en koncern som utvecklar interaktiv elektronisk underhållning, innovativa teknologier och tjänster vilka är upplevelsebara, distribuerbara samt betalbara via Internet och andra digitala medier.

Dokument & länkar