Kommuniké från extra bolagsstämma i Daydream Software AB (publ) den 24 november 2004

Beslut på Daydream Software AB:s extra bolagsstämma

Vid extra bolagsstämma idag beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, följande. Ändring av bolagsordningen avseende aktiekapitalet Bolagsstämman beslutade ändra punkten 4 i bolagsordningen, ”Aktiekapital”, så att aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 miljoner kronor och högst 60 miljoner kronor. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Bolagsstämman beslutade godkänna styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Beslutet innebär att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 15 315 000 kronor genom nyemission av högst 7 657 500 aktier av serie B, vardera med ett nominellt värde om 2 kronor. De nya aktierna skall emitteras till en kurs om 2, 25 kronor per aktie. Avstämnings¬dag hos VPC AB för fastställande av rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 november 2004. Den som på avstämningsdagen den 30 november 2004 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna en ny aktie av serie B för varje befintlig aktie av serie A eller B. Teckning av nya aktier med företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 3 december till och med den 17 december 2004. Betalning för aktierna skall erläggas kontant, dock skall Ledstiernan AB (publ) ha rätt att teckna 642 792 aktier av serie B och betala dem genom kvittningsgilla motfordringar om 1 446 282 kronor. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt skall fördelas enligt styrelsens bestämmande inom ramen för emissionens högsta belopp. Anmälan om teckning utan företrädesrätt skall ske under perioden från och med den 3 december till och med den 17 december 2004. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission Styrelsen bemyndigades att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma besluta om en ökning av aktiekapitalet med högst 16 000 000 kronor genom en eller flera emissioner av sam¬man¬lagt högst 8 000 000 aktier, envar aktie om nominellt 2 kronor. Bemyndigandet innefattar rätt för styrelsen att fatta beslut om att emissioner skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Anledningen till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillskapa beredskap för att snabbt kunna agera vid företagsförvärv på för bolaget mest gynnsamma villkor. Emissionskursen skall fastställas utifrån en marknadsmässig värdering. _________________________

Om oss

Daydream är en koncern som utvecklar interaktiv elektronisk underhållning, innovativa teknologier och tjänster vilka är upplevelsebara, distribuerbara samt betalbara via Internet och andra digitala medier.

Dokument & länkar