Bokslutskommuniké 1 september 1999-31 december 2000

Daydream Software AB (publ) Bokslutskommuniké 1 september 1999-31 december 2000 * Daydreams försäljning har ökat under fyra kvartal i rad och uppgick under fjärde kvartalet år 2000 till 5,3 miljoner kronor. * Resultatet före goodwillavskrivningar uppgick till - 18,9 Mkr för mo- derbolaget och - 22,0 Mkr för koncernen. Efter goodwillavskrivningar upp- gick resultatet till - 36,9 Mkr resp - 40.3 Mkr, medan omsättningen upp- gick till 16,4 respektive 25,0 Mkr. * Under året har Daydream förvärvat tre bolag. * För onlinespelet Clusterball , som släpptes i juli 2000, har distribu- tionsavtal tecknats med bl.a. Real Networks, världens största onlinedis- tributör. * Försäljningen av spelet Traitors Gate®, som lanserades 1999 fortsätter att öka och uppgår till totalt ca 170 000 ex. * Daydream noteras sedan 19 december 2000 på O-listan vid OM Stockholms- börsen. * Styrelsen har förnyats och därmed fått bredare affärsmässig erfaren- het. * Den företrädesemission som avslutades 12 dec 2000 övertecknades. Förändrad rapportperiod Daydreams räkenskapsår har förlängts från 31 augusti till 31 december. Denna rapport som avser perioden 1 september 1999 - 31 december 2000 om- fattar därmed 16 månader. Verksamheten Under det gångna året har Daydream gått från att i första hand vara ett utvecklingsföretag till att även vara ett bolag som har färdiga produkter på marknaden. Daydream har även expanderat genom nyanställningar och för- värv. Förvärven har hållit den linje som presenterades i slutet på 1999, d v s högteknologiska företag med en tydlig Internetanknytning. De företag som har förvärvats är Obbit SkyNet, Tonteknik Recording och E-game. Under 16-månadersperioden har samtliga bolag i Daydreamkoncernen omstruk- turerats i syfte att bli vinstgenererande under 2001. Obbit SkyNet har de- lats upp i tre separata bolag som är specialiserade på sina respektive om- råden. Detta innebär bl.a. en fokusering på bättre kostnadseffektivitet, ökad marknadsaktivitet och tydligare resultatfokus. Under verksamhetsåret har två nyemissioner på sammanlagt netto 62 miljoner kronor genomförts. Bägge dessa har övertecknats, vilket tyder på ett stort intresse hos investerarna. Daydream har nu tre spel på marknaden vilket har resulterat i en stabil försäljningsökning. Ytterligare ett spel befinner sig i lanseringsfasen. Onlinespelet Clusterball , som är Daydreams senaste produkt, skapar utöver intäkter för onlinedistribuerade spel även nya intressanta intäktsmöjlig- heter. Dessa är försäljning av reklamplatser i spelet, ett antal intres- santa B2B-lösningar samt spel i box. Den teknologibas som togs fram för Clusterball kan användas i flera spel vilket innebär att utvecklingstiden för nya spel kan halveras. Därmed sjunker utvecklingskostnaden i motsvarande grad. Kombinationen av utökat antal intäktsmöjligheter och fler produkter på marknaden förväntas leda till betydligt bättre resultat och kassaflöde redan under 2001. Noteringen av bolagets aktie har under året flyttats till O-listan vilket skapar en grund för större intresse från fonder och större placerare. Styrelsen har kompletterats med Anders Lövgren som ordförande, Claus Sten- baeck och Hans Wallberg. De två förstnämnda har tidigare erfarenheter från börsnoterade bolag. Kommentarer till resultatet Bolaget har av försiktighetsskäl valt att göra en engångsnedskrivning av värdet på ObbitSkynet och Tonteknikförvärven. Med detta kommer bolaget inte att belastas med goodwillavskrivningar för dessa förvärv kommande år, vilket skapar förutsättningar för bättre resultat. Resultatutvecklingen pekar på en klart positiv trend som bekräftar att bolaget utvecklas i en gynnsam riktning. [REMOVED GRAPHICS] Moderbolaget redovisar ett resultat om - 18,9 Mkr (-5,4 Mkr) före ned- skrivning av aktierna i dotterbolagen. Koncernen redovisar ett resultat före goodwillposter om - 22,0 Mkr (-5,3 Mkr) för 16-månadersperioden. För- lusten per aktie är 3,24 (0,93 kr). Bolaget har under året fokuserat på omställningen från att enbart vara ut- vecklingsbolag till att även vara ett marknadsbolag. Detta har fört med sig kostnader både för marknadsprofilering och för att skapa sig en platt- form för vidare expansion. Omstruktureringen av dotterbolagen har kostat ca 2 Mkr vilket tagits direkt i resultatet. Resultatet i framförallt Ton- teknik blev betydligt sämre än förväntat för 2000 men kraftfulla åtgärder är insatta för att åstadkomma positivt resultat 2001. Eftersom rapporten avser 16-månadersperioden 1 september 1999 - 31 decem- ber 2000 görs i denna rapport inga jämförelser mot föregående period utan jämförelserna gäller 12-månadersperioderna 1 sep 1998 - 31 aug 1999 resp. 1 sep 1997 - 31 aug 1998. Kostnaderna för utveckling av spel har under rapportperioden aktiverats på sedvanligt sätt med 12 Mkr. Under året har dessa aktiverade kostnader av- skrivits med 9 Mkr. Kvarvarande del av aktiverade kostnader avseende Trai- tors Gate® har skrivits av under denna period. Avskrivningen av aktiverade kostnader för Clusterball har påbörjats den 1 september. Kommentar till nettoomsättningen Nettoomsättningen för året uppgick till 12,8 Mkr. För periodens tre sista månader uppgick omsättningen till 5,3 Mkr. Bolaget har därmed haft ökande omsättning under 4 kvartal i följd. Lanseringen av Clusterball i Tyskland blev framskjuten från december 2000 till 25 januari, 2001 vilket har påverkat omsättningen negativt. [REMOVED GRAPHICS] Nyckeltal 1999/2000 1998/99 Helår (16 mån) Helår Nettoomsättning (exkl. aktiverat arbete),tkr 12.833 4.686 Rörelseresultat, tkr -22.412 -5.356 Resultat efter finansiella poster, tkr -21.955 -5.326 Balansomslutning, tkr 94.875 14.004 Avkastning på eget kapital, % -88,85 -41,43 Avkastning på sysselsatt kapital, % -43,95 -37,71 Soliditet (inkl.balanserade utv.kostnader),% 87,1 73,0 Medelantalet anställda, st 45 14 Börskurs vid periodens slut, kr 18,50 7,00 Antalet aktier, st 12.450.000 5.750.000 (Beslutad, ej verkställd utökning av antal aktier, st 1.900.000 0) Eget kapital/aktie, kr 6,64 1,77 Resultat/aktie, kr -3,24 -0,93 Kassaflöde/aktie, kr -6,23 -1,21 Försäljning spel Under året har försäljningen av både Safecracker® och Traitors Gate® fort- satt att öka och Onlinespelet Clusterball släpptes under sommaren 2000. Genom Daydreams unika teknologi tar Clusterball väsentligt mindre hård- diskutrymme än motsvarande konkurrerande spel detta gör att spelet går att ladda ner och spela via vanliga modem. Daydreams teknologi inkluderar även moduler för betalsystem, dynamisk reklam och nätverksprotokoll för Inter- net. Bl.a. Telia, Ericsson Hewlett-Packard Telecommunication, Swatch och Logitech finns med som reklampartners i spelet. Safecracker® har nu sålts i 294 000 exemplar och Traitors Gate® i 170 000 exemplar. Clusterball, som har en helt annan affärsmodell, har levererats i över 2,5 miljoner exemplar. Personal Under verksamhetsåret har antalet medarbetare ökat från 14 till 85, främst inom områdena programmering, marknad och försäljning. Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar har under perioden upp- gått till 5,5 Mkr. Investeringar i spelutveckling är gjord med 12,2 Mkr under året och av- skrivningar på dessa aktiverade kostnader har skett med 9,1 Mkr. Kvarva- rande ej avskrivna aktiverade kostnader är: Safecracker® 0 tkr Traitors Gate® 0 tkr Clusterball 11 613 tkr X-team Racing 3 474 tkr Totalt 15 087 tkr Nästa informationstillfälle Nästa rapport är delårsrapporten för 1:a kvartalet 2001. Den kommer den 10:e maj 2001 då även bolagsstämma kommer att hållas. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor. Umeå den 31 januari 2001 Leif Danielsson, VD Kontaktperson: Leif Danielsson, VD leif.danielsson@daydream.se mobil: 070-525 62 02 www.daydream.se Tel: 090-70 66 70 Moderbolagets resultaträkning Verksamheten har vuxit genom förvärv under senaste verksamhetsåret varför moderbolaget redovisas separat för att ge en uppfattning om hur det ut- vecklats under året. Belopp i tkr 1999/2000 1998/99 1997/98 Helår 16 mån Helår 12 mån Helår 12 mån Nettoomsättning 7.093 2.909 927 Aktiverat arbete 9.314 7.539 7.088 S:a rörelseintäkter 16.407 10.448 8.015 Rörelsens kostnader -25.873 -9.087 -7.951 Rörelsens resultat -9.466 1.361 64 Avskrivningar Immateriella anl.tillgångar -8.984 -6.252 -1.972 Materiella anl.tillgångar -497 -513 -441 Resultat efter avskrivningar -18.947 -5.404 -2.349 Finansnetto 59 21 292 Resultat före skatt -18.888 -5.383 -2.057 Skatt 0 -4 0 Resultat före engångsnedskr. -18.888 -5.387 -2.057 Engångsnedskrivning av aktier i dotterbolag -18.000 0 0 Resultat -36.888 -5.387 -2.057 Koncernens resultaträkning Belopp i tkr 1999/2000 1998/99 1997/98 Helår 16 mån Helår 12 mån Helår 12 mån Nettoomsättning 12.833 4.686 3.762 Aktiverat arbete 12.160 7.539 7.089 S:a rörelseintäkter 24.993 12.225 10.851 Rörelsens kostnader -37.143 -10.662 -10.560 Rörelsens resultat -12.150 1.563 291 Avskrivningar Immateriella anl.tillgångar -9.048 -6.294 -1.972 Materiella anl.tillgångar -1.214 -625 -649 Resultat efter avskrivningar -22.412 -5.356 -2.330 Finansnetto 457 30 300 Resultat före skatt -21.955 -5.326 -2.030 Skatt -19 -4 0 Resultat före goodwillavskr. -21.974 -5.330 -2.030 Goodwillavskrivningar -18.347 0 0 (varav av engångskaraktär) (-16 570) Resultat -40.321 -5.330 -2.030 Koncernens balansräkning Belopp i tkr 2000-12-31 1999-09-30 1998-08-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anl.tillgångar 47.260 11.882 10.637 (varav goodwill) (32.173) (82) (124) Materiella anl.tillgångar 4.670 564 1.010 Finansiella anl.tillgångar 32 0 8 Summa anläggningstillgångar 51.962 12.446 11.655 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar mm 6.688 1.553 1.067 Likvida medel 36.225 5 4.556 Summa omsättningstillgångar 42.913 1.558 5.623 Summa tillgångar 94.875 14.004 17.278 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 82.652 10.202 15.532 Långfristiga skulder 1.064 0 0 Kortfristiga skulder 11.159 3.802 1.746 Summa eget kapital och skulder 94.875 14.004 17.278 Koncernens kassaflödesanalys Belopp i tkr 2000-12-31 1999-09-30 1998-08-31 Den löpande verksamheten Rörelsens intäkter 12.833 4.686 3.762 Aktiverat arbete 12.160 7.539 7.089 Rörelsens kostnader -37.143 -10.662 -10.561 Finansiella poster 457 30 301 Skatt -19 -4 0 Kassaflöde från den löpande verksamhe- ten Före förändring av rörelsekapital -11.712 1.589 591 Förändring av rörelsekapital 2.224 -809 708 Periodens investeringar -68.125 -7.710 -8.989 Kassaflöde -77.613 -6.930 -7.690 Finansieringsverksamheten Riktad nyemission 50.443 0 0 Nyemission, netto 62.326 0 0 Upplåning 1.064 2.379 0 Förändring av likvida medel 36.220 -4.551 -7.690 Likvida medel Ingående behållning 5 4.556 12.246 Förändring av likvida medel 36.220 -4.551 -7.690 Utgående behållning 36.225 5 4.556 Avtalad ej nyttjad kredit 284 922 0 Disponibla medel 36.509 927 4.556 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00020/bit0002.pdf

Dokument & länkar