Delårsrapport, 1 jan - 30 sept 2002

Report this content

Daydream Software AB (publ) Delårsrapport, 1 jan - 30 sept 2002 * Resultatet för niomånadersperioden uppgick till -15,2 Mkr (- 58,9 Mkr jan - sep -01) för koncernen. * Ytterligare ett avtal om förfinansierad uppdragsproduktion har tecknats med en internationellt erkänd förläggare. * Bolaget har genomfört en företrädesemission som fulltecknades. * Verksamheten inom produktionsbolaget har omstrukturerats. * Efter rapportperiodens slut har vd och produktionschef ökat sitt aktieinnehav. * Efter rapportperiodens utgång har produktionspersonalen ökats med 15 % för att klara den ökade orderingången. Verksamheten Förhandlingarna om förfinansierade spelproduktioner har gett ytterligare resultat då ett avtal tecknades med Conspiracy Entertainment Corp. Utvecklingsuppdraget, som gäller ett spel, är förfinansierat och riktas i första hand mot de tre ledande spelkonsolerna, Xbox®, Playstation® och Gamecube(TM). Avtalet sträcker sig 14 månader och kommer att påbörjas under fjärde kvartalet 2002. I och med detta har Daydream ytterligare befäst sin position som utvecklare för alla plattformar vilket är viktigt inför tecknandet av fler avtal. Conspiracy Entertainment har distributörer i de flesta länder och räknar med att kunna placera detta spel hos alla dessa. Verksamheten i produktionsbolaget Daydream Ventures har omstrukturerats för att höja effektiviteten och minska kostnaderna. Detta har inneburit omstruktureringskostnader som drabbar detta kvartals resultat men som skall ge positiva effekter redan nästa kvartal. Bolaget kommer framgent att ledas av en produktionschef som skall koncentrera sig på att leda bolaget med en så kostnadseffektiv produktion som möjligt. Kraftiga marknadsföringsinsatser har präglat senaste kvartalet för att skapa de kontrakt som behövs för att nå det positiva kassaflöde och resultat som förväntas under 2003. Genom att presentera Daydream för de riktigt stora distributörerna har man skapat ett sådant intresse att en av de stora i branschen just nu noggrant studerar de teknologier som Daydream tagit fram. Arbetet med marknadskontakterna har även lett till att bolaget nu har en betydligt större offertvolym, dvs antalet och storleken på de projekt som närmare studeras av distributörerna, än tidigare. Genom denna volymökning så beräknas projektgenomströmningen bli mer kontinuerlig och jämna ut svackor i omsättning och resultat. Genom att nu vara licensierad för Sony Playstation 2 och X-box attraherar Daydream i ännu högre grad de riktigt stora distributörerna av spel och underhållning. Styrelseledamoten Anders Eklund köpte under perioden den tidigare vice vd'n Göran Erikssons A-aktier. Anders Eklunds totala aktieinnehav uppgår därefter till 138 000 aktier av serie A och 400 000 aktier av serie B. Totalt har Anders ett innehav om 538 000 aktier (motsvarande 3,6 % av rösterna). Anders Eklund har en internationell och industriellt bred erfarenhet från ledande befattningar inom större svenska koncerner, såsom tidigare verkställande direktör för Contorta AB, Skega AB samt Security Qube Systems AB. Anders är aktiv riskkapitalist och delägare i ett antal utvecklingsföretag i Norrland samt ordförande i Teknikbrostiftelsen vid Umeå Universitet. Under perioden har en företrädesemission slutförts. Den fulltecknades vilket stärker bolagets finansiella ställning samtidigt som bolagets skuldbörda minskar. Kapitaltillskottet netto efter arvoden och övriga kostnader uppgick till 12,2 Mkr. Kommentarer till resultatet Koncernens resultat slutade på - 15,2 Mkr (-58,9 Mkr jan - sep -01). Av koncernens 21,5 Mkr i kostnader är 4,9 Mkr avskrivningar. Avskrivningarna kommer att minska nu när samtliga spelprodukter är färdigavskrivna. Koncernen drabbades av en del kostnader i samband med att Daydream Ventures organiserades om vilket påverkar detta kvartalsresultat negativt. Under perioden har även kraftiga marknadsföringsinsatser genomförts för att nå fler kontrakt, vilket initialt påverkat resultatet nedåt rejält. Med en så pass bantad organisation som Daydream har idag, påverkar extraordinära insatser som denna resultatet omedelbart medan intäkterna först visar sig senare. Totalt sett är koncernen nu på en relativt optimal kostnadsnivå vilket innebär att man nu är bättre rustad för att nå positivt resultat framöver. Inga kostnader har aktiverats under perioden då nu bolaget jobbar med förfinansierade spel. Erhållen ersättning för spelutveckling har intäktsförts i relation till nedlagt arbete. Under perioden har tidigare aktiverade kostnader avskrivits med 3,5 Mkr. Safecracker®, Traitors Gate®, Clusterball® och Ski-Doo® X-Team Racing har skrivits av till fullo men genererar fortfarande intäkter. Kommentar till nettoomsättningen Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till 6,5 Mkr (12,8 Mkr jan - sep -01). Minskningen av omsättningen är främst beroende på att antalet dotterbolag minskat. Kvarvarande bolag i koncernen omsatte 8,2 Mkr motsvarande period föregående år, varför omsättningsminskningen endast är 1,7 Mkr. Under 4:e kvartalet fortsätter nuvarande projekt samt påbörjas projektet med Conspiracy Entertainment varför omsättningen kommer att öka. Nästa informationstillfälle Nästa rapport, gällande bokslutskommuniké 2002, kommer 31 januari 2003 Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor. Umeå 31 oktober 2002 Leif Danielsson, VD Kontaktperson: Leif Danielsson, VD leif.danielsson@daydream.se mobil: 070-525 62 02 www.daydream.se Tel: 090-70 66 70 SKI-DOO är ett registrerat varumärke som tillhör Bombardier Inc., och används av Daydream Software AB med tillstånd från Bombardier Inc. Safecracker, Traitors Gate och Clusterball är registrerade varumärken som tillhör Daydream Software AB. Playstation®, Microsoft Xbox® samt GameCube(TM)är varumärken som tillhör Sony, Microsoft respektive Nintendo. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00320/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00320/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar