Delårsrapport 1 september 1999-30 september 2000

Report this content

Delårsrapport 1 september 1999-30 september 2000 * September 2000 första månaden med vinst efter finansiella poster. * Resultat för juni till september -7,2 Mkr, vilket är bättre än förvän- tat. * Clusterball ute på marknaden. * Traitors Gate® mer än fördubblat försäljningen till 120.000 ex. * Förnyad styrelse med bredare affärsmässig erfarenhet. Förändrad rapportperiod Med anledning av att Daydreams räkenskapsår har förlängts från 31 augusti till 31 december har även tidpunkten för delårsrapportering förändrats. Denna rapport som avser perioden 1 september 1999 - 30 september 2000 omfattar alltså 13 månader. Resultat Resultatet för september 2000 uppgick till 320 000 kronor vilket innebär att detta är den första enskilda månad för vilken koncernen har uppvisat ett positivt resultat. Resultatet sedan föregående rapport, d v s perioden 31 maj-30 september 2000 uppgår till -7,3 Mkr, vilket är bättre än förvän- tat. För perioden som helhet, d v s 1 september 1999-30 september 2000, redovisar koncernen en förlust om 19,2 Mkr. Det positiva resultatet för september är till stor del en följd av att försäljningen av Clusterball startat, att royaltyintäkter från Safecracker® fortsätter att komma in samtidigt som royaltyintäkterna från Traitors Gate® ökar. Kostnaderna om 5,2 mkr för den nyemission som genomfördes under våren 2000 har tagits direkt i balansräkningen och därmed minskat det egna kapitalet. Resultatet för perioden som helhet är till betydande del en följd av kost- naderna för den expansion Daydream genomgår, viket bl. a. har resulterat i en kraftig ökning av antalet anställda inom spelutveckling, marknadsföring och försäljning, avskrivningar av aktiverade spelutvecklingskostnader och goodwill samt investeringar i det under perioden förvärvade dotterbolaget Obbit Skynet AB. Viktiga händelser * Under juli/augusti färdigställdes och släpptes första versionen av det Internetbaserade spelet Clusterball. Spelet hade per 30 september närmare 200 000 användare varav ca 20 000 är rankade, vilket innebär att de har spelat så mycket on-line att de har fått en inbördes placering * De teknologier som Daydream har utvecklat under ca fyra års tid börjar nu generera intäkter i form av royaltyrättigheter samt licensintäkter. * Under september slöts ett avtal med distributören Infomedia Software Publishing GmbH som är en av Tysklands ledande distributörer av interakti- va medier. * Daydream har tecknat distributionsavtal i 28 länder för Traitors Gate®. Spelet har lanserats i Nordamerika och säljs framgångsrikt i bl a Spanien. Spelet har nu sålts i ca 120 000 exemplar. * Relansering av Daydreams första produktion, Safecracker® i Nordamerika har inletts. Spelet lanseras av Dreamcatcher, som är en av Nordamerikas främsta distributörer av äventyrsspel. Safecracker® har nu sålts i ca 290 000 exemplar. * I juni flyttades handeln med Daydreams aktie från SBI-listan till OM Stockholmsbörsens lista Nya Marknaden. * Under perioden har Tonteknik Recording i Umeå AB förvärvats. Tonteknik jobbar främst med produktion av radioreklam och musik. Underhållning är en viktig del i Daydreams verksamhet och Tontekniks erfarenhet från dessa om- råden kan tas tillvara för att applicera på Internet. * I samband med en extra bolagsstämma den 27 september valdes Anders Löv- gren och Claus Stenbaeck in i styrelsen. Anders Lövgren har även utsetts till styrelseordförande. * Stämman gav styrelsens bemyndigande att besluta om nyemissioner på sam- manlagt fem miljoner aktier. Det gäller dels en nyemission på max 2,5 mil- joner aktier som riktar sig till internationella institutioner, där be- fintliga aktieägare avträder sin företrädesrätt, dels en nyemission på max 2,5 miljoner aktier med företrädesrätt till befintliga aktieägare. * Efter rapportperiodens slut har styrelsen med stöd av bemyndigandet ta- git beslut om att bolagets aktiekapital skall ökas med maximalt 332.000 kronor till högst 1.992.000 kronor genom en emission av högst 2.075.000 nya B-aktier med ett nominellt värde på 16 öre. Bemyndigandet som avsåg upp till 2.500.000 aktier utnyttjas alltså inte fullt ut. Kommentar till resultat Det positiva resultatet på 320 000 kronor för september 2000 visar på ett trendbrott där investeringarna i teknologier och produkter börjar generera intäkter överstigande kostnaderna. Eftersom rapporten avser 13-månadersperioden 1 september 1999 - 30 septem- ber 2000 görs i denna rapport inga jämförelser mot föregående period utan jämförelserna gäller 12-månadersperioden 1 september - 31 augusti respek- tive år med tillägg för september 2000. Kostnaderna för utveckling av spel har under rapportperioden på sedvanligt sätt aktiverats med 9.115 tkr. Under perioden har dessa aktiverade kostna- der avskrivits med 7.524 tkr. Kvarvarande del av aktiverade kostnader av- seende Trators Gate® har skrivits av under denna period. Avskrivningen av aktiverade kostnader för Clusterball® har påbörjats den 1:a september. Kommentar till nettoomsättningen Nettoomsättningen för perioden på 7,6 Mkr. För periodens fyra sista måna- der uppgick omsättningen till 4,3 Mkr varav 2,6 Mkr i september. Detta be- ror främst på att spel och teknologier började generera intäkter och att affärsvolymen därmed har ökat. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00060/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00060/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar