Trendbrott på väg i Daydream

Trendbrott på väg i Daydream September första vinstmånaden September var Daydreams första månad med vinst, efter finansiella poster. Resultatet för perioden juni till september uppgick till minus 7,2 Mkr, vilket är bättre än förväntat. Det framgår av Daydreams delårsapport för perioden 31 augusti 1999 till 30 september i år. Den förlängda rapport- perioden beror på att Daydream har ändrat räkenskapsåret till kalenderår. Resultatet för hela 13-månadersperioden uppgår till minus 19,2 miljoner kronor. - Det positiva resultatet på 320 000 kronor för september uppfattar vi som ett trendbrott där investeringarna i teknologier och produkter börjar ge- nerera intäkter överstigande kostnaderna säger Daydreams koncernchef Leif Danielsson. Det positiva resultatet för september är till stor del en följd av att försäljningen av Clusterball startat, att royaltyintäkter från Safecracker® fortsätter att komma in samtidigt som royaltyintäkterna från Traitors Gate® ökar. Resultatet för perioden som helhet är till betydande del en följd av kost- naderna för den expansion Daydream genomgår. Detta har bl. a. resulterat i en kraftig ökning av antalet anställda inom spelutveckling, marknadsföring och försäljning, avskrivningar av aktiverade spelutvecklingskostnader och goodwill samt investeringar i det under perioden förvärvade dotterbolaget Obbit Skynet AB. Under perioden sedan senaste delårsrapporten har en rad händelser som är väsentliga för Daydreams framtid inträffat: * Traitors Gate® har mer än fördubblat försäljningen till 120.000 ex. * Under juli/augusti färdigställdes och släpptes första versionen av det Internetbaserade spelet Clusterball . * Ett distributionsavtal för Clusterball har slutits med Infomedia Software Publishing GmbH som är en av Tysklands ledande distributörer av interaktiva medier. * I samband med en extra bolagsstämma den 27 september valdes Anders Lövgren och Claus Stenbaeck in i styrelsen. Anders Lövgren har även ut- setts till styrelseordförande. Stämman gav styrelsens bemyndigande att be- sluta om nyemissioner på sammanlagt fem miljoner aktier. * Efter rapportperiodens slut har styrelsen tagit beslut om att bolagets aktiekapital skall ökas med maximalt 332.000 kronor till högst 1.992.000 kronor genom en emission av högst 2.075.000 nya B-aktier med ett nominellt värde på 16 öre. Det bemyndigandet som styrelsen fick av den extra stämman avsåg upp till 2.500.000 aktier och utnyttjas alltså inte fullt ut. Daydream är en koncern som utvecklar interaktiv underhållning, innovativa teknologier och tjänster vilka är upplevelsebara, distribuerbara samt be- talbara via Internet och andra digitala media. I Daydream ingår dotterbo- lagen Daydream Technology, Daydream Entertainment och Daydream Ventures. Daydream Software AB är noterat på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen och har ansökt om notering på O-listan under senhösten i år. Leif Danielsson, Koncernchef för Daydream, tel. 090-70 66 70, mobil 070- 525 62 02 eller mail, leif.danielsson@daydream.se Besök även: www.daydream.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00070/bit0002.pdf

Dokument & länkar