Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 * Ramavtal mellan Decim och Ivoclar undertecknat * Decim introducerar marknadens bästa erbjudande genom att lämna 10 års garanti på Denzir-kronor * Kommersiell installation av Decim System genomförd hos DP Nova, Malmö * Kliniska studier av broar i Denzir inleds * Rörelseresultatet uppgick under perioden till -25 298 tkr (-32 008) innebärande en förbättring av kassaflödet med 25%. Decim i korthet Decims affärsidé är att erbjuda tandtekniska laboratorier automatiserad produktion för bättre, effektivare och miljövänligare tandrestaurationer baserade på unik cad/cam- teknik. Decim System är avsett att effektivisera tandvårdens arbetsmetoder. Denzir är det första tandrestaurationsmaterialet som är både hälsovänligt och hållbart. Denzir är CE-, NIOM och FDA-certifierat och kan därmed marknadsföras i Europa och USA. Produkterna representerar en ny generation teknik och material som löser stora problem inom den traditionella tandvården. Decim har som mål att vara etablerat som en av de tre ledande leverantörerna av cad/cam-baserade system för tillverkning av tandrestaurationer, främst via samarbetspartners i Europa, USA och Japan. Decim System utvecklas till att vara ett cad/cam-system som tillverkar ett flertal dentalprodukter i många olika material. Samarbete med Ivoclar - en ledande global aktör Decim undertecknade i april 2000 ett icke bindande Letter of Intent med Ivoclar, Liechtenstein, i syfte att inleda ett globalt samarbete. De ingående diskussioner som förts mellan Decim och Ivoclar har påvisat goda förutsättningar för framgångsrik internationell försäljning av Decim System. Efter avslutad due diligence har Decim och Ivoclar undertecknat ett ramavtal som beskriver det fortsatta arbetet. Intentionen är att respektive bolagsstyrelse fattar slutgiltigt beslut om samarbetet innan utgången av november detta år. Samarbetet med Ivoclar avser global försäljning och marknadsföring, utbildning och support av Decim System och tandrestaurations-materialet Denzir. Ivoclar ingår i en företagsgrupp tillsammans med Vivadent och Williams, och är ett av de ledande globala dentalföretagen med egen marknadsorganisation i 17 länder. Ivoclar har genom ramavtalet ställt sig positiva till att tillföra ett finansiellt tillskott. Genom samarbetet med Ivoclar, samt deras koncernbolag Vivadent och Williams, når Decims unika produkter snabbt en global marknad med begränsade investeringar. Decim får därmed ytterligare resurser och möjligheter att fokusera på utveckling av Decim System och nya dentala produkt-områden. Installation av Decim System hos första dentallaboratorium genomfört Decim genomför i oktober den första kommersiella installationen av Decim System vilket sker hos DP Nova i Malmö. DP Nova är Nordens största dentallaboratorium med verksamhet i Sverige, Danmark och England. Decim System visas i samband med DP Novas officiella invigning av sitt nya laboratorium i Malmö lördag 21 oktober 2000. Installationen är en viktig milstolpe för Decim och en stark bekräftelse från den ledande marknadsaktören med uttalade ambitioner vad gäller utveckling av befintlig verksamhet och tillväxt. Decim har undertecknat ett Letter of Intent med O'Brien Dental Lab Inc., USA. Samarbete pågår avseende produktutveckling och förberedelser för försäljning i USA. Decim planerar att installera ett Decim System under fjärde kvartalet 2001. Decim har under perioden säkerställt sin affär och verksamhet ytterligare genom avtal och patentansökningar, bland annat avseende Decim-processen samt en applikation för att automatisera produktion av metall-hättor. Decim har överenskommit med Norton Desmarquest avseende en förlängning på exklusiviteten av Denzir-leveranser samt nått överens- kommelse med underleverantören av Decim Producer avseende exklusivi-tet av slipmaskiner inom den dentala sektorn. Organisation Antalet anställda uppgick vid perio-dens utgång till 26 jämfört med 31 vid motsvarande tillfälle föregående år. Det minskade antalet anställda är en effekt av genomförd strategi- förändring och avser två anställda inom marknad och administration samt tre inom utveckling och produktion. Marknadsaktiviteter under hösten DP Nova har inlett säljaktiviteter genom seminarier och enskilda presentationer i Sverige, England och Danmark. Aktiviteterna genomförs tillsammans med Decim. I samband med SweDental 26-28 oktober 2000 introducerar Decim ett erbjudande om 10 års garanti på Denzir-kronor, vilket är marknadens mest omfattande garantierbjudande och unikt för tandvården. Erbjud-andet baseras på att genomförda in-vivo och in-vitro studier visat på produktens unika hållbarhet. Decim presenterar sina produkter i egen monter parallellt med gemensamma aktiviteter med DP Nova och Ivoclar Sverige Under hösten 2000 genomför professor Margareta Mohlin, Umeå, och professor Stig Carlsson, Göte-borg, kliniska studier avseende broar i Denzir. Studier utförda av professor Heinrich Kappert visar liknande resultat som den på kronor, nämligen att broar i Denzir har överlägsen styrka jämfört med existerande hel-keramiska brokonstruktioner. Försäljning Försäljningen under perioden avser konceptförsäljning av Denzir-kronor och inlägg från Decims eget service- laboratorium. Försäljningsökningen kommer i takt med installation av Decim Systems. Periodens försäljning fortsätter att öka från en låg nivå och uppgick till 804 tkr (216), en ökning med 372%. Den huvudsakliga ökningen av restaurationer avser Denzir-kronor. Resultat Samtliga periodens investeringar i forskning och produktutveckling kostnadsfördes och uppgick till 8 056 tkr (10 819). Marknadskostnader om 5 753 tkr (8 402) avsåg marknads-föring av Denzir och Decim System, vetenskapliga studier, seminarier och utbildning samt lansering av hättor i Denzir. Rörelsens kostnader uppgick till 22 986 tkr (29 293), vilket mot-svarar en minskning med 22% jämfört med samma period före-gående år. Rörelseresultatet uppgick till -25 298 tkr (-32 088). Resultatet efter finansi-ella poster uppgick till -25 546 tkr (-32 106). Likviditet och finansiell ställning Likvida medel uppgick den 30 sept-ember 2000 till 9 586 tkr jämfört med 4 915 tkr den 30 september 1999. Räntebärande skulder uppgick till 7 275 tkr (8 760), inklusive lån från Industrifonden på 6 000 tkr vilket avses vara fullt amorterat vid ut-gången av 2005. Lånet löper till mycket förmånlig ränta för Decim och ger Industrifonden rätt att teckna 50 000 aktier till en teckningskurs på 3,50 kr och 70 000 aktier till en teck- ningskurs på 5 kr. Det genomsnittliga kassaflödet före förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -2 230 tkr (-2 973) per månad. Kassaflödet har därmed förbättrats med 25% och innebär att befintliga medel finansierar verk-samheten till och med januari 2001, vilket överträffar planerna vid ny-emissionen i oktober 1999. Det egna kapitalet uppgick per 30 september till 18 984 tkr (20 269). Soliditeten uppgick vid samma tidpunkt till 58,7 procent (56,2). Investeringar Investeringarna uppgick till 2 175 tkr (1 614), vilket under perioden huvud-sakligen avsåg utrustning för Decim System. Framtiden Med de steg som tagits under det senaste året har Decim skapat en plattform som utgör grunden för att kunna verka som en ledande och innovativ aktör i processen att automatisera tandlaboratoriernas metoder. Målet för framtiden är att erbjuda automatisering av tandlaboratoriernas arbete för produkterna inlay/onlay, hättor, kronor och broar. Decim fokuserar idag sin utveckling på produktion av hättor i Denzir. Parallellt med detta utvecklar Decim såväl framtida nya produktområden som nya material. Den första kommersiella installa-tionen av Decim System under innevarande månad innebär ett avstamp för internationell marknads-föring av Decims huvudprodukt Decim System. Bolaget räknar med att installera 3-4 system under 2001. Extra bolagsstämma Styrelsen har kallat till extra bolags-stämma torsdag 2 november 2000 avseende ett bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om ny-emission av B-aktier. Aktierna skall kunna emitteras med eller utan avvik-else från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att förslaget omfattar möj-lighet att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att sådan emission skall kunna skapa breddat ägande i bolaget, tillförsäkra bolaget kapital-försörjning eller skapa strategiska allianser och expansion genom för-värv av andra verksamheter. I den mån emissionsbeslut innebär avvik-else från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionskursen bestämmas med utgångspunkt i ett bedömt marknadsvärde på aktien. Bemynd-igandet skall kunna användas i samband med ett riktat erbjudande. Kommande informationstillfällen Extra bolagsstämma 2 november 2000 Bokslutskommuniké 8 februari 2001 Årsredovisning 2000 April 2001 Ordinarie bolagsstämma 24 april 2001 Skellefteå den 18 oktober 2000 Jan Würtz Verkställande direktör Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta: Jan Würtz, Verkställande direktör Telefon 0910-546 00 Mobil 070-592 56 70 Pehr Marklund, Ekonomi och Finans Telefon 0910-546 00 Mobil 070-644 25 29 www.decim.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00580/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00580/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar