Halvårsrapport 1 juli - 31 december 2017

Med ”Bolaget” eller ”DexTech” avses DexTech Medical AB med organisationsnummer 556664-6203.

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2017-07-01 – 2017-12-31)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  •  Rörelseresultatet uppgick till -4,1 (-3,5) MSEK
  •  Resultat per aktie* -0,28 (-0,25) SEK
  •  Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 7,6 (13,3) MSEK

Sammanfattning av andra kvartalet (oktober - december 2017)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  •  Rörelseresultatet uppgick till -2,2 (-2,0) MSEK
  •  Resultat per aktie* -0,15 (-0,14) SEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 14 752 833 aktier. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD:s kommentar

De hittills erhållna resultaten visar på mycket lovande resultat från DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex.

Patienterna genomgår skelettundersökning (skelettscintigrafi/datortomografi) vid 3 tillfällen (vid studiestart samt efter 3- och 5 månaders behandling). Avsikten med OsteoDex-behandlingen är att i första hand bromsa sjukdomsförloppet i skelettet, dvs. att substansen skall fungera som bromsmedicin för prostatacancer. De hittills erhållna resultaten visar att detta uppnåtts hos en majoritet av patienterna som genomgått hela behandlingen (5 månader). En viktig notering i sammanhanget är att ingen av de deltagande patienterna har haft några allvarliga biverkningar av behandlingen.

OsteoDex fas2b-studie bedrivs i Sverige, Finland, Estland och Lettland.  

I mitten av december 2017 var 48 patienter av 60 planerade rekryterade och deltar i studien.

Anders R Holmberg

Verkställande direktör

Kontaktpersoner  

Anders Holmberg, verkställande direktör, +46 73 324 27 82

Gösta Lundgren, CFO, +46 70 710 47 88

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 januari 2018.

Stockholm 29 januari 2018

DexTech Medical AB

Styrelsen

Denna rapport har inte blivit granskad av Bolagets revisor.

DexTech Medical AB

Dag Hammarskjölds Väg 34A, Uppsala

Postadress:

Box 389, 751 06 Uppsala

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt tydlig effekt i den högsta dosgruppen. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på AktieTorget.

Om oss

DexTech är ett svenskt forskningsföretag specialiserat på urologisk onkologi främst prostatacancer. DexTech utvecklar läkemedelskandidater baserade på en kolhydratmolekyl i kombination med verksamma substanser, bland annat generika. Substanserna har förutsättningar att bli nya läkemedel som tillfredsställer stora behov inom urologisk onkologi. Genom ett nära internationellt/nationellt forsknings- och utvecklingssamarbete med bland annat universitet och sjukhus kan utvecklingen av substanserna genomföras mycket kostnadseffektivt.

Prenumerera

Dokument & länkar