Aktieägarna i Digital Illusions kallas till bolagsstämma

Aktieägarna i Digital Illusions kallas till bolagsstämma Aktieägarna i Digital Illusions CE AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 mars 2003, klockan 15.00 på Radission SAS Scandinavia (tidigare Sheraton), Södra Hamngatan 59-65, Göteborg. Anmälan mm Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 7 mars 2003, dels senast klockan 12.00 tisdagen den 11 mars 2003 anmäla sig hos bolaget under adress Digital Illusions CE AB, att: Helene Markås, Maria Skolgata 83, 118 53 Stockholm eller per fax 08-545 184 97, att: Helene Markås, eller via e- post helene.markas@dice.se. Namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer skall uppges. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 7 mars 2003, då sådan omregistrering skall vara verkställd. Ombud mm Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen (se nedan) 8. Styrelsens förslag om nyemission (se nedan) 9. Styrelsens förslag om emission av skuldebrev förenat med optionsrätt till nyteckning (se nedan) 10.Stämmans avslutande Samarbete mellan bolaget och Electronic Arts Inc. Styrelsens förslag i ärendena 7-9 utgör led i det planerade samarbete mellan bolaget och Electronic Arts Inc. som offentliggjorts genom pressmeddelande den 12 februari 2003. Av denna anledning föreslås bolagsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag i vart och ett av ifrågavarande ärenden vara villkorade av att beslut sker även i enlighet med styrelsens övriga förslag i dessa ärenden. Av samma anledning föreslås registreringen av emissionsbesluten vid Patent- och registreringsverket vara villkorad av att bolagets verkställande direktör intygar att villkoren för ikraftträdandet av ett avtal rubricerat Strategic Publishing Agreement mellan, å ena sidan, bolaget, och, å andra sidan, Electronic Arts Inc. och Electronic Arts CV är uppfyllda. De föreslagna avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt skall ses mot bakgrund av att emissionerna utgör en integrerad del av ovannämnt samarbete. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen (ärende 7) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att antaga ny bolagsordning innebärande i huvudsak följande förändringar i förhållande till nu gällande bolagsordning. A. Bolaget skall kunna utge aktier av två slag, A-aktier och B-aktier, varvid alla vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut utestående aktier skall anses vara A-aktier. B-aktie skall kunna omvandlas till A-aktie på begäran av ägare till sådan B-aktie. Sådan konvertering skall dock ske automatiskt den 11 april 2007. Högst 1.911.403 B-aktier skall kunna utges. B-aktie skall medföra följande rättigheter utöver de rättigheter som följer med A-aktie. (i) B-aktieägarna skall äga rätt att utse en styrelseledamot. (ii) Beslut vid bolagsstämma innebärande (a) ändring av bolagsordningen som påverkar den rätt som följer med B-aktie eller utgivande av nytt aktieslag, (b) nyemission eller utgivande av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier med avsteg från aktieägares företrädesrätt, (c) emission av B-aktier eller (d) återköp av egna aktier, skall vara giltigt endast om det biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av samtliga B-aktier. B. Kallelse till bolagsstämma skall, för det fall beslut som enligt aktiebolagslagen kräver biträde av två tredjedelar av samtliga aktier eller på stämman företrädda aktier avses fattas på stämman, ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Detta gäller dock inte i fall där beslutet i fråga är av sådant slag som anges i A.(ii) ovan. B-aktieägare skall kallas till bolagsstämma genom brev med posten. Styrelsens förslag om nyemission (ärende 8) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital skall ökas från 16.297.224 kronor till högst 20.120.030 kronor genom emission av högst 1.911.403 nya B-aktier. Rätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma Electronic Arts Nordic AB. De nya aktierna föreslås ges ut till en kurs om 39 kronor och 35 öre per aktie. Styrelsens förslag om emission av skuldebrev förenat med optionsrätt till nyteckning (ärende 9) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolaget skall upptaga ett lån om en (1) krona genom emission av en (1) skuldförbindelse om nominellt en (1) krona förenad med 2.327.602 avskiljbara optionsrätter berättigande till nyteckning av A-aktier till en kurs om 47 kronor och 23 öre per aktie, i följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 4.655.204 kronor. Rätt att teckna skuldförbindelsen skall tillkomma Electronic Arts Nordic AB. Skuldförbindelsen föreslås ges ut till en kurs om en (1) krona. Styrelsens fullständiga förslag och handlingar enligt 4 kap 4 § aktiebolagslagen kommer från och med måndagen den 10 mars 2003 att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Göteborg i februari 2003 Digital Illusions CE AB (publ) Styrelsen Om Digital Illusions Digital Illusions CE AB är ett spelutvecklingsbolag som utvecklar interaktiv underhållning för de marknadsledande spelplattformarna. Bolaget arbetar på den globala spelarenan, där huvudmarknaderna utgörs av USA, Europa och Japan. Bolaget grundades 1992 och har 170 anställda vid sina kontor i Göteborg och Stockholm samt Toronto i Kanada. Bland utvecklade titlar kan nämnas Battlefield 1942 för PC, Shrek för Microsoft Xbox samt RalliSport Challenge för Xbox och PC. Digital Illusions aktier är sedan 1998 noterade på Nya Marknaden, i Stockholm och handlas under tickersymbolen "Dice". Ytterligare information om företaget finns tillgänglig på www.dice.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00160/wkr0002.pdf

Om oss

Digital Illusions är ett spelutvecklingsbolag som utvecklar datorspel för plattformarna PC, Sony Playstation och Nintendo 64. Bolaget arbetar på den globala spelmarknaden. Huvudmarknaderna utgörs av Europa, USA och Japan.

Dokument & länkar