Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000 Digital Illusions redovisar ett starkt fjärde kvartal Resultatet och verksamheten i korthet: · Resultatet för 2000 efter finansnetto före goodwill, aktiveringar av eget arbete och jämförelsestörande poster uppgick till 4,0 Mkr (0,02). · Resultatet för fjärde kvartalet efter finansnetto före goodwill, aktiveringar av eget arbete och jämförelsestörande poster uppgick till 5,6 Mkr (-0,9) och omsättningen 16,4 Mkr (4,8) · Omsättningen under året uppgick till 42,6 Mkr (12,0), vilket är en ökning med 255%. · Rörelseresultatet för 2000 uppgick till - 10,9 Mkr (-0,1). · Digital Illusions förvärvade Refraction Games AB och Synergenix Interactive AB och skapade ett av Nordens största spelutvecklingsbolag.Genom Refraction Games etablerades verksamhet i Stockholm med 37 anställda. · Digital Illusions ingick samarbetsavtal med amerikanska förläggaren Hasbro Interactive om att utveckla Sony Playstationversionen av racingspelet Nascar Heat. · Rallyspelet Rally Masters lanserades i Europa under våren och blev försäljningsetta i Sverige. I oktober lanserades spelet i USA lagom till julhandeln. · I mars utsågs Patrick Söderlund till ny vd i bolaget och förstärkningar av bolagets ledningsgrupp genomfördes. · Dotterbolaget Dice Simulations etablerades för att utveckla teknik till simulatorer i framförallt utbildningssyfte. · Bolaget tecknade avtal med världens största spelförläggare Electronic Arts om rättigheten att förlägga bolagets nya spel STCC 2. Rättigheten omfattar lansering i hela världen med Norden som ett första steg. · Digital Illusions tecknade order värt minst 75 Mkr från Microsoft, utvecklar 3 spel för nya tv-spelskonsolen Xboxtm. · Nya racingspelet Nascar Heat lanserades i USA och utsågs till "Best in show" på den årliga spelmässan E3 (Electronic Entertainment Expo) i Los Angeles · Dotterbolaget Synergenix såldes till det amerikanska bolaget Red Jade för 5 Mkr · Digital Illusions tecknade order med amerikanska Red Jade värt 30 Mkr. · Spelen STCC 2 och Arvet från Rosemond Hill lanserades till julhandeln. · Bolaget beslutade om att göra en uppföljare till bilspelet Motorhead - Motorhead 2. Denna kvartalsrapport utgår från den nya koncernen. Vd Patrick Söderlund kommenterar bokslutet Förra året - 2000 - präglades av stora förändringar för Digital Illusions. Genom förvärvet av Refraction Games har vi skapat två starka produktionsenheter, i Göteborg och Stockholm. Vi har tagit vara på styrkan i de båda kulturerna, vilket stärkt koncernen både avseende teknisk såväl som affärsmässig kompetens. Samtidigt har vi också övergått till att arbeta med projekt som ger full kostnadstäckning i produktionsledet. Det innebär mindre riskexponering, en tryggare intjäningsförmåga och bättre likviditet. Vi är därmed mindre beroende av försäljningsvolymen för spelen, samtidigt som eventuell royalty går direkt ner i resultatet och därmed bidrar till ökade marginaler. Den starka utvecklingen under fjärde kvartalet är till stor del ett resultat av vår nya affärsmodell. Ekonomiskt nådde vi i stort sett de mål som gällde för 2000, både avseende omsättning och operativt rörelseresultat. På grund av att vi ändrat redovisningsmodellen har emellertid året belastats med balanserade utvecklingskostnader om 7,8 miljoner kronor. Vi har under året analyserat ett flertal förvärvsobjekt vilket medfört kostnader hänförliga till resor och konsultarvoden. Genom de kontrakt vi tecknat under förra året är förutsättningarna mycket goda för innevarande år. Samarbetet med Microsoft har fördjupats. Avtalet med Electronic Arts, världens största spelförläggare, är inte bara lönsamhetsmässigt intressant, utan dessutom ett i branschen prestigefullt samarbete. Vi har nu branschens ögon på oss. Jag känner stor tillförsikt inför det här året. Verksamheten under året Digital Illusions förvärvade i början av året Refraction Games AB och Synergenix AB. Förvärven innebar att Digital Illusions fördubblade sin personalstyrka och ökade sin produktportfölj markant. Strategin är att växa genom förvärv och nyanställningar. Företagskulturen ska präglas av en bred teknisk kompetens kombinerat med stor affärsmässighet. Bolagets produktionskapacitet utvecklades under året, i syfte att nå en kritisk massa omfattande cirka 150 anställda mot dagens cirka 90. Vår strategi har visat sig framgångsrik och inneburit att vi under året kunnat tecknat nya order för över 130 Mkr. Avtal tecknades med Microsoft om utveckling av minst tre spel för deras nya spelplattform Xboxtm. Digital Illusions var ett av tre utvalda europeiska företag, i världen totalt arton, som fick uppdrag att förstahandsutveckla spel för Xboxtm, Microsofts nya spelplattform. Bolaget tecknade även avtal värt minst 30 Mkr med amerikanska Red Jade Inc om utveckling av spel för deras nya spelplattform. Under våren fick bolaget uppdraget av Hasbro Interactive att utveckla Sony Playstationversionen av bilspelet Nascar Heat. Nascar är en av USA:s absolut största publiksporter. Digital Illusions inledde dessutom samarbete med världens största spelförläggare Electronic Arts och tecknade avtal om världsrättigheterna till lansering av uppföljaren till STCC, STCC 2. Bolagets nya affärsmodell är att teckna avtal som genererar vinst redan i produktionen och som ökar marginalerna om spelet genererar royaltyintäkter. Detta ger bolaget ett stabilare intäktsflöde, garanterad vinst och en mindre riskexponering. Under året lanserades 4 nya spel. · Rally Masters lanserades under våren i Europa både för PC och för Sony Playstationtm. I Sverige blev spelet försäljningsetta direkt vid säljstart. Under hösten lanserades spelet i USA och där liksom i övriga världen fick spelet mycket goda omdömen av media men sålde trots detta under förväntan. I början av 2001 utnämndes spelet till "Racing Game of the Year" av spelmagasinet IGN.com. Spelet sålde totalt under året 220 000 enheter. · Nascar Heat lanserades under november månad i USA och fick även det mycket goda recensioner. Spelet vann det prestigefyllda priset för "Best in show" i kategorin "Best Racing Game for consoles" som delades ut av All Games Network under världens största branschmässa E3. Spelet sålde under de sju första veckorna 146 000 enheter. · Barnspelet Arvet från Rosemond Hill för PC lanserades i Sverige i början av december av förläggaren Pan Interactive. Spelet är Digital Illusions första spel som specifikt riktar sig till flickor i åldern 8 till 15 år. Det ingår i koncept-serien Rosemond Valley som med hjälp av olika media såsom dataspel, traditionella böcker och Internet väver samman de olika kapitlen om Rosemond Valley. Spelet som hittills bara lanserats i Sverige såldes i ca. 6 500 enheter under december. · Racingspelet STCC 2 lanserades även det i början av december tillsammans med förläggaren Electronic Arts i de nordiska länderna. Spelet som bygger på Swedish Touring Car Championshiptm har I version 2 utrustats med flera nya funktioner och mer avancerad teknik. Försäljningen i julhandeln var positiv och spelet såldes i 19 846 enheter under perioden. Dotterbolaget Dice Simulations Digital Illusions gjorde under våren en satsning på ett nytt verksamhetsområde E-learning och simulatorer. Genom det helägda dotterbolaget DICE Simulations utvecklas nu Sveriges första körkortsutbildning via Internet för E-learning-företaget B4Driving. Vd är Tomas Hallbeck och bolaget med verksamhet i Göteborg har under året anställt 10 medarbetare. DICE Simulations AB utvecklades helt enligt plan och redovisade en omsättning på 1,6 Mkr och ett resultat efter finansnetto på 0,2 Mkr. Efter periodens utgång Under januari meddelade Digital Illusions att bolaget tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av den nordamerikanska spelutvecklaren Sandbox Studios. En due dilligence av bolaget påbörjades under februari månad. Bolaget meddelade även att man inte fullföljer det optionsavtal som ger rätten att förvärva det ungerska spelutvecklingsbolaget Digital Reality. Efter periodens utgång har Digital Illusions ytterligare förstärkt sitt samarbete med världens ledande förläggare av interaktiv underhållning, Electronic Arts, genom att teckna avtal gällande världsrättigheterna till spelet Battelfield 1942 för lansering på PC och Xbox. Ytterligare meddelades att Electronic Arts beslutat att lansera racingspelet STCC 2 i övriga Europa då efterfrågan varit stor. Den finansiella utvecklingen under året Rörelseresultatet efter finansnetto före goodwill, aktiveringar av eget arbete och jämförelsestörande poster uppgick till 4,0 Mkr och omsättningen var 42,6 Mkr. Koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till -9,2 Mkr. Bolaget nådde därmed de uppsatta målen på ett resultat efter finansnetto före goodwill, aktiveringar av eget arbete och jämförelsestörande poster på mellan 3-5 Mkr och en omsättning på ca 42 Mkr. Bolaget gjorde ett mycket starkt sista kvartal med en omsättning på 16,4 Mkr och en vinst på 5,6 Mkr. Detta ger en vinstmarginal på drygt 30 procent för sista kvartalet. Den starka vinst- och omsättningsökningen beror framför allt på att bolagets nya affärsmodell nu börjar att ge resultat samt att senare delen av året alltid är försäljningsmässigt dominerande. Soliditeten var vid periodens utgång 65 procent. Koncernens likvida medel uppgick till 6.0 Mkr. Bolaget Digital Illusions är ett spelutvecklingsföretag som utvecklar spel för PC- datorer samt spelkonsoler såsom Sony Playstation, Sony Playstation 2 och Microsoft Xbox. Bolaget grundades 1992 och har idag 90 anställda. Företagets affärsidé är att utveckla dator- och TV-spel i världsklass för de ledande förläggarna i världen. Digital Illusions har kontor i Göteborg och Stockholm. Bolagets årsredovisning finns tillgänglig senast två veckor innan bolagstämman på huvudkontoret. Bokslutskommunikén har varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Stockholm den 27 februari 2000 Patrick Söderlund vd Digital Illusions ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00720/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00720/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Digital Illusions är ett spelutvecklingsbolag som utvecklar datorspel för plattformarna PC, Sony Playstation och Nintendo 64. Bolaget arbetar på den globala spelmarknaden. Huvudmarknaderna utgörs av Europa, USA och Japan.

Dokument & länkar