Delårsrapport jan - sep 2001

Digital Illusions CE AB (publ.) Delårsrapport jan - sep 2001 * Det operativa rörelseresultatet för perioden jan - sept, före avskrivningar av förvärvade kontrakt och goodwill, uppgick till 13,2 mSEK (-8,1 mSEK). * Resultatet efter finansiella poster för perioden jan - sept uppgick till 0,5 mSEK (-10,3 mSEK). * Omsättningen för perioden jan - sept uppgick till 69,5 mSEK (26,2 mSEK). Fortsatt vinst för Digital Illusions -Stark ekonomisk utveckling även tredje kvartalet Digital Illusions positiva och starka ekonomiska utveckling fortsätter. Efter årets första nio månader redovisas ett operativt rörelseresultat om 13,2 mSEK och en operativ rörelsemarginal på 19 procent. Totalresultatet, efter avskrivningar på förvärv (-12,2 mSEK) och finansnetto (-0,5 mSEK), uppgår till 0,5 mSEK och innebär en förbättring med 10,8 mSEK jämfört med föregående år. Omsättningen har under motsvarande period ökat med 165 procent till 69,5 mSEK. För det senaste kvartalet, juli till september, uppgårdet operativa resultatet till 5,0 mSEK (-5,5 mSEK) och resultatet efter finansiella poster till 1,1 mSEK (-6,5 mSEK). Det operativa resultatet för kvartalet har påverkats positivt med 0,6 mSEK hänförligt till en intäkt som felaktigt bokförts som positiv valutadifferens i bokslutet per den 30 juni och som nu omförts från finansiella poster till nettoomsättning. Under kvartalet har Digital Illusions dotterbolag DICE Simulations helt integrerats i kärnverksamheten inom företaget. I samband med detta, har Digital Illusions reserverat 1,0 mSEK utgörande osäkra fordringar. Vad avser avskrivningar på förvärv så är 7,8 mSEK av köpeskillingen för förvärvet av rörelsen i kanadensiska Sandbox Studios definierat som nedskrivning av förvärvade kontrakt, varav 6,1 mSEK skrivits av per den sista september och resterande 1,7 mSEK kommer att skrivas av under kvartal fyra. Avskrivning av övrig goodwill sker på 5 år och uppgår per den 30 september till 6,1 mSEK och beräknas uppgå till 8,7 mSEK för helåret. Digital Illusions Canada, vars resultat ingår i delårs-rapporten april- september, har utvecklats enligt plan och bidrar till koncernens omsättning med 35,8 procent. Företagets senaste spelproduktion Shrek är premiärtitel vid världslanseringen av nya spelkonsolen Microsoft Xbox. Prognoserna för försäljningen och förhandsvisningar för media har alla varit positiva. Liksom Shrek är också det nyligen tillkännagivna RalliSport Challenge premiärtitel i Europa när konsolen kommer hit i mars nästa år. Bolaget har under året haft en starkt ökad orderingång och även tagit steget in på marknaden för barnprodukter. Två nya avtal har tecknats med Knowledge Adventure som ingår i Vivendi Universal-koncernen. Försäljningen av underhållning för barn och familj omfattar cirka 15 procent av den totala spelmarknaden. Marknaden för interaktiv underhållning ökar och förväntas fortsätta göra så även nästkommande period. Analysföretaget Informa Media Group anser att den totala spelindustrin kommer att öka med 71 procent fram till och med 2006. En nyligen genomförd undersökning visar också att 42 procent av alla regelbundna spelare planerar att köpa någon av de nya konsolerna julen 2001 (Ziff Davis Media Game Group, augusti 2001). Digital Illusions har nu en god intjäningsförmåga och visar ett gott operativt rörelseresultat. Företaget har full arbetsbeläggning och kommer, med fortsatt positiv marknadsutveckling, att successivt kunna vka kapaciteten. För mer information kontakta: Patrick Söderlund, Vd Tel: 08 - 545 184 80, Mobil: 0708 - 92 96 94 Email: patrick.soderlund@dice.se Fullständig rapport finns för nedladdning på www.dice.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00790/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00790/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Digital Illusions är ett spelutvecklingsbolag som utvecklar datorspel för plattformarna PC, Sony Playstation och Nintendo 64. Bolaget arbetar på den globala spelmarknaden. Huvudmarknaderna utgörs av Europa, USA och Japan.

Dokument & länkar