Digital Illusions bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2002

Digital Illusions bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2002 - Digital Illusions skördar fortsatta framgångar - Omsättningen för helåret 2002 uppgick till 139,8 Mkr, en ökning med 41 procent jämfört med helåret 2001 (99,4 Mkr) - Rörelseresultatet före goodwill uppgick till 26,8 Mkr, en ökning med 76 procent jämfört med helåret 2001 (15,2 Mkr) - Resultatet efter finansiella poster uppgick till 15,3 Mkr (-2,3 Mkr) och resultatet efter skatt till 8,5 Mkr (-0,6 Mkr) - Under fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 45,7 Mkr, med ett rörelseresultat före goodwill på 9,5 Mkr och ett resultat efter finansiella poster på 6,6 Mkr År 2002 var, såväl ekonomiskt som produkt- och lanseringsmässigt, Digital Illusions hittills mest framgångsrika år. Omsättningen ökade med 41 procent till 139,8 Mkr (99,4 Mkr) och resultatet före goodwill ökade med 76 procent till 26,8 Mkr (15,2 Mkr). Bolaget har under året etablerat sig som en av världens ledande spelutvecklare. Till grund för den positiva utvecklingen ligger framförallt lanseringarna av produkterna, Battlefield 1942 och Rallisport Challenge med försäljningsvolymer om cirka 825 000 respektive 500 000 under det gångna året. Under året lanserades totalt 7 titlar och nya avtal tecknades på flertalet produkter. Digital Illusion äger rättigheterna till Battlefield 1942, vilket innebär att bolaget förutom kostnadstäckning i produktionen erhållit väsentligt högre royaltyintäkter än vad som är fallet vid uppdragsproduktion. Försäljningsmässigt är Battlefield 1942 Digital Illusions största framgång och spelet har därmed genererat betydande royaltyintäkter år 2002. Försäljningen fortsätter och ytterligare royaltyintäkter kommer att erhållas under år 2003. Digital Illusions har under året fördjupat sina relationer med de stora förläggarna och har tecknat nya avtal med Electronic Arts, Microsoft och Knowledge Adventure. Resultatet har under året påverkats negativt av den fallande dollarkursen eftersom merparten av bolagets intäkter är i amerikanska dollar. För att minimera valutariskerna har, under senare delen av 2002 och fortsatt under 2003, delar av intäkterna terminssäkrats. VERKSAMHETEN UNDER ÅRET Bolaget har, med undantag för den kanadensiska verksamheten, i stort sett haft full beläggning under hela 2002. Arbetsbristen i det kanadensiska bolaget har under det andra halvåret 2002 belastat resultatet med cirka 10 Mkr. I dagsläget är dock det kanadensiska bolaget fullbelagt såsom resterande utvecklingsteam i de svenska bolagen. Digital Illusions har fortsatt att arbeta med kostnadstäckning i produktutvecklingen. I flertalet fall på uppdrag av kund, där kunden äger rättigheterna till produkten efter leverans. För Battlefield 1942, som är en egeninitierad produkt där bolaget äger rättigheter och varumärke, har betydande merintäkter och därmed högre lönsamhet kunnat redovisas. Även i detta fall har kostnadstäckning för löpande produktion erhållits och den högre lönsamheten är relaterad till bättre royaltyvillkor. Bolaget avser att fortsätta denna utvecklingsmodell, med större andel spelprojekt baserade på egna rättigheter och varumärken. Bolagets framgång är baserad på kreativ och duktig personal som arbetar inom alla nivåer i företaget. Under året har verksamheten vuxit och utvecklats, antalet anställda har ökat med 10 procent till 171 personer vid utgången av året. Tillväxten möjliggör fler parallella utvecklingsprojekt och skapar förutsättningar för större produktioner. Även inom ledningsfunktion och administration har organisationen stärkts. Finanschef, tillika vice vd, personalansvarig och informationsansvarig har anställts. För att behålla och motivera personalen har två optionsprogram lanserats under 2002, baserat på bolagsstämmobeslut per 23 april 2002. Ett för personal i Sverige gällande initialt 180 000 aktier, med en teckningstid 24 februari 2004 till 26 april 2004 och en teckningskurs på 60,50 kr. Ett för personal i Kanada gällande initialt 120 000 aktier, med en teckningstid 26 april 2004 till 25 april 2005 och en teckningskurs på 39,80 kr. Av dessa optionsprogram har ett antal optioner som inte överförts till personal makulerats. Antal utestående optioner vid denna periods utgång uppgår till totalt 80 045 st. EFTER PERIODENS UTGÅNG Battlefield Road to Rome, ett expansion pack till Battlefield 1942 för PC lanserades globalt under januari 2003. Digital Illusions offentliggjorde även i januari 2003 att man valt att avsluta utvecklingen av Battlefield 1942 på Xbox. Bolaget ser dock att framtida versioner av Battlefield kan komma att göras även på konsoler. Slutuppgörelse har träffats i februari 2003 med Interactive Studio Management (ISM), angående upphörandet av ett agentavtal som ingicks 1997. Totala summan i uppgörelsen uppgick till cirka 9,5 Mkr, varav cirka 6,6 Mkr har kostnadsförts under 2002. Den 12 februari 2003 offentliggjorde bolaget ett strategiskt samarbete med Electronic Arts, vilket föreslås kombineras med ett ägande i Digital Illusions. Ägandet skulle bestå av ett initialt kapitaltillskott om cirka 75 Mkr, för en ägarandel i bolaget på 19 procent. Därutöver föreslås Electronic Arts få en option på aktier upp till ett totalt ägande om 34 procent. Vid utnyttjande av optionen skulle bolaget tillföras ytterligare 110 Mkr. Samarbetsavtalet sträcker sig över en initial period om 5 år och baseras på att Electronic Arts förlägger titlar från Digital Illusions, framförallt fokuserade på egna intellektuella rättigheter och produkter som ägs av Digital Illusions. Bolaget tillåts genom samarbetsavtalet fortsätta sin affärsmodell med förfinansierade projekt, men kommer i dessa kontrakt att få betalt i större summor i början och slutet av ett projekt. Bolaget har därmed ett något större likviditetsbehov och kapital från nyemissionen kommer att användas till denna investering. Samarbetet kan förlängas upp till 10 ytterligare år, givet att Electronic Arts och Digital Illusions tillsammans förlägger ett visst antal titlar. Det föreslagna samarbetet och emissionen ligger i linje med uttalad strategi att vidareutveckla bolaget mot mer egna produkter och på så vis öka intäktsmöjligheterna och marginalerna i framtiden. FINANSIELLA UTVECKLINGEN UNDER ÅRET Bolaget har haft en fortsatt positiv tillväxt under 2002. Det operativa rörelseresultatet före goodwill uppgick till 26,8 Mkr (15,2 Mkr) och omsättningen till 139,8 Mkr (99,4 Mkr). Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 15,3 Mkr (-2,3 Mkr) och resultatet efter skatt till 8,5 Mkr (-0,6 Mkr). Bolaget har gjort avskrivningar på goodwill på 10,9 Mkr. Bolagets eget kapital uppgick till 94,1 Mkr och soliditeten vid periodens utgång var 72 %. Omsättningen ökade markant under fjärde kvartalet 2002, framförallt på grund av större royaltyintäkter på Battlefield 1942. I samband med det var även kostnaderna högre under det fjärde kvartalet. Bolaget avslutade under februari 2003 ett tidigare agentavtal gällande bland annat Battlefield 1942. Kostnader relaterade till denna uppgörelse uppgick under 2002 till cirka 6,6 Mkr, varav cirka 4,7 Mkr i fjärde kvartalet. En stor del av ökningen i kostnaderna under fjärde kvartalet är därmed hänförliga till kostnader av engångskaraktär. Diverse årsrelaterade kostnader har även tillkommit under fjärde kvartalet, såsom ersättning till personal på årsbasis. Goodwillavskrivningarna fortsätter enligt plan på det kanadensiska bolaget och uppköpet av Refraction Games. Bolaget beräknas för 2002 att ha en skattekostnad på 6,8 Mkr, fördelat över 3,7 Mkr betald skatt och 3,1 Mkr uppskjuten skatt. Fördelat över de olika bolagen i koncernen har det kanadensiska bolaget under 2002 gjort ett sämre resultat än prognostiserat. Under 2003 förväntas emellertid den kanadensiska verksamheten redovisa positivt resultat. Den svenska delen av koncernen har utvecklats bättre än plan. Bolaget har under 2002 upptagit ytterligare företagsinteckning på cirka 6 Mkr, för att kunna utföra terminssäkringar. Totala företagsinteckningen uppgick därmed per sista december 2002 till 14 Mkr. För denna kvartalsrapport har samma redovisningsprinciper använts som för årsredovisningen 2001. Intäkter på projekt med längre löptid och med endast ett fåtal delbetalningar redovisas som tidigare enligt successiv vinstavräkning baserat på färdigställandegrad samt nedlagda kostnader. Bolaget i Kanada räknas om baserat på dagskursmetoden. MARKNAD Med en tillväxttakt på cirka 20 procent fortsatte den interaktiva spelmarknaden att växa kraftigt under 2002. Tillväxten drivs framförallt av spel för de tre spelkonsolerna Sony Playstation 2, Microsoft Xbox och Nintendo GameCube. PC-marknaden såg under 2002 ingen tillväxt men utgör fortfarande cirka 25 procent av den totala världsmarknaden. En försäljningsframgång på PC-marknaden kan därmed likställas med en stark försäljning på någon av spelkonsolerna. Nordamerika behåller sin position som den största enskilda spelmarknaden med en marknadsandel på drygt 40 procent, följt av Europa och Japan. TRENDER Då spelmarknaden har uppnått massmarknadsstatus med en global omsättning motsvarande filmbranschen har betydelsen av starka varumärken ökat. En framgångsrik aktör kan idag inte enbart förlita sig på teknisk eller artistisk talang utan måste även backas upp av stark PR och marknadsföring på global basis. Allt mer av spelförsäljningen på marknaden utförs idag av ett mindre antal aktörer med starka varumärken. Detta innebär ett ökat fokus på ägandet av dessa varumärken och vikten av att samarbeta med rätt partner blir allt större. Den konsolidering som pågått i branschen under de senaste 2 till 3 åren fortsatte under 2002, en trend som förväntas fortsätta även under 2003. Konsolideringen drivs framförallt av de stora spelförläggarna som köper mindre förläggare samt enskilda utvecklare för att säkra distributionskanaler, utvecklingskompetens och varumärken. Bolaget har målmedvetet under de senaste åren och under 2002 arbetat mot att samarbeta med de största och starkaste förläggarna i världen samt att försöka ta fram egna starka varumärken. Battlefield 1942, som ägs av bolaget och som förläggs av Electronic Arts, har med sina försäljningsframgångar bevisat bolagets etablering bland världens främsta utvecklare. Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Göteborg 23 april 2003. Bolagets årsredovisning kommer att finnas tillgänglig senast två veckor innan bolagsstämman på huvudkontoret. Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Om Digital Illusions Digital Illusions CE AB är ett spelutvecklingsbolag som utvecklar interaktiv underhållning för de marknadsledande spelplattformarna. Bolaget arbetar på den globala spelarenan, där huvudmarknaderna utgörs av USA, Europa och Japan. Bolaget grundades 1992 och har 170 anställda vid sina kontor i Göteborg och Stockholm samt Toronto i Kanada. Bland utvecklade titlar kan nämnas Battlefield 1942 för PC, Shrek för Microsoft Xbox samt RalliSport Challenge för Xbox och PC. Digital Illusions aktier är sedan 1998 noterade på Nya Marknaden, i Stockholm och handlas under tickersymbolen "Dice". Ytterligare information om företaget finns tillgänglig på www.dice.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030226BIT00380/wkr0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Digital Illusions är ett spelutvecklingsbolag som utvecklar datorspel för plattformarna PC, Sony Playstation och Nintendo 64. Bolaget arbetar på den globala spelmarknaden. Huvudmarknaderna utgörs av Europa, USA och Japan.

Dokument & länkar