Digital Illusions bolagsstämmokommuniké

Digital Illusions bolagsstämmokommuniké Extra bolagsstämman i Digital Illusions CE AB beslutade igår att godkänna de förslag på nyemission samt strategiskt samarbete med Electronic Arts, som presenterades i pressmeddelande per den 12 februari 2003. Nyemissionen genomförs på 39,35 kronor per aktie och tillför bolaget 75,2 miljoner kronor. Bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningen så att bolaget kan ge ut aktier av två slag, A-aktier och B-aktier, varvid alla för närvarande utestående aktier skall anses vara A-aktier. B-aktieägare skall ha rätt att när som helst konvertera sina B-aktier till A-aktier. För det fall konvertering inte begärs skall konvertering ske automatiskt den 11 april 2007. B-aktieägarna skall äga rätt att utse en styrelseledamot. Vidare skall beslut vid bolagsstämma innebärande (a) ändring av bolagsordningen som påverkar den rätt som följer med B-aktie eller utgivande av nytt aktieslag, (b) nyemission eller utgivande av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier med avsteg från aktieägares företrädesrätt, (c) emission av B-aktier eller (d) återköp av egna aktier, vara giltigt endast om det biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av samtliga B-aktier. Bolagsstämman har vidare beslutat att till Electronic Arts Nordic AB rikta en nyemission av 1.911.403 B-aktier, vilket är det maximala antal B-aktier som får ges ut enligt den antagna bolagsordningen. För aktierna betalar Electronic Arts ett pris på 39,35 kronor per aktie, vilket tillför bolaget 75,2 miljoner kronor. Bolagsstämman har slutligen beslutat att till Electronic Arts Nordic AB utge 2.327.602 optionsrätter berättigande till nyteckning av A-aktier. Samarbetsavtalet baseras på att Electronic Arts skall förlägga Digital Illusions titlar globalt. Samarbetet sträcker sig initialt över en period om 5 år. Givet att Digital Illusions och Electronic Arts under den första femårsperioden skrivit avtal om utveckling av totalt 4 titlar, förlängs samarbetet automatiskt med ytterligare 5 år. Därefter förlängs samarbetet ytterligare maximalt 5 år, givet att avtal ingåtts avseende utveckling av ytterligare 3 titlar före utgången av den andra femårsperioden. Totalt sträcker sig därmed samarbetsavtalet över en potentiell 15-årsperiod. Avtal om utveckling av 2 speltitlar under samarbetsavtalet har redan ingåtts. För ytterligare information kontakta: Patrick Söderlund, vd, Digital Illusions Telefon: 08- 545 184 81 E-post: patrick.soderlund@dice.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/18/20030318BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/18/20030318BIT00060/wkr0002.pdf

Om oss

Digital Illusions är ett spelutvecklingsbolag som utvecklar datorspel för plattformarna PC, Sony Playstation och Nintendo 64. Bolaget arbetar på den globala spelmarknaden. Huvudmarknaderna utgörs av Europa, USA och Japan.

Dokument & länkar