Kallelse till ordinarie bolagsstämma Digital Illusions

Kallelse till ordinarie bolagsstämma Digital Illusions Aktieägarna i Digital Illusions CE AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 23 april 2003, klockan 14.00 på Radisson SAS Scandinavia (tidigare Sheraton), Södra Hamngatan 59-65, Göteborg. Anmälan mm Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 11 april 2003, dels senast klockan 12.00 tisdagen den 15 april 2003 anmäla sig hos bolaget under adress Digital Illusions CE AB, att: Helene Markås, Maria Skolgata 83, 118 53 Stockholm eller per fax 08-545 184 97, att: Helene Markås, eller via e-post helene.markas@dice.se. Namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer skall uppges. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 11 april 2003, då sådan omregistrering skall vara verkställd. Ombud mm Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande på stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av förslag till dagordning för stämman 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 11. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn 13. Val av styrelse 14. Stämmans avslutande Resultatdisposition (ärende 9) Styrelsen och verkställande direktören föreslår att någon utdelning för verksamhetsåret 2002 inte lämnas. Övriga beslutsförslag (ärenden 11 - 13) Aktieägare som representerar cirka 14 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har lagt fram följande förslag: · 4 av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter utan suppleanter. Enligt den av extra bolagsstämman den 17 mars 2003 antagna bolagsordningen äger B-aktieägarna även utse en styrelseledamot utöver de av stämman valda ledamöterna. · Styrelsearvode om 275 000 kronor för perioden till nästa bolagsstämma, att fördelas enligt styrelsens bestämmande. · Revisionsarvode enligt löpande räkning. · Omval av ledamöterna Torsten Larsson, Beniamin Cohen, Mats Larsson, Thomas Skoglund. Per-Olov Strindlund har avböjt omval. Upplysningsvis meddelas att revisorn Gunnar Andersson samt revisorssuppleanten Flemming Nilausen vid ordinarie bolagsstämman år 2000 valdes för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman år 2004. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med onsdagen den 9 april 2003 att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Göteborg i mars 2003 Digital Illusions CE AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Patrick Söderlund, vd, Digital Illusions Telefon: 08- 545 184 81 E-post: patrick.soderlund@dice.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/26/20030326BIT00090/wkr0002.pdf

Om oss

Digital Illusions är ett spelutvecklingsbolag som utvecklar datorspel för plattformarna PC, Sony Playstation och Nintendo 64. Bolaget arbetar på den globala spelmarknaden. Huvudmarknaderna utgörs av Europa, USA och Japan.

Dokument & länkar