Ökade intäkter och förbättrat resultat

Ökade intäkter och förbättrat resultat - Nettoomsättningen för första halvåret 2004 uppgick till 118,2 Mkr, en ökning med 37 procent jämfört med samma period 2003 (86,0 Mkr). Rörelsens totala intäkter uppgick till 121,5 Mkr (86,0 Mkr). - Resultatet efter finansiella poster under första halvåret 2004 uppgick till 32,4 Mkr och ökade därmed med 18,8 Mkr jämfört med samma period 2003 (13,6 Mkr). - Resultatet efter skatt under första halvåret 2004 uppgick till 22,8 Mkr (10,2 Mkr), motsvarande 2,26 kr (1,10 kr) per aktie. - Nettoomsättningen för andra kvartalet 2004 uppgick till 51,4 Mkr, en ökning med 18 procent jämfört med samma period 2003 (43,7 Mkr). Resultatet efter finansiella poster under perioden april-juni 2004 uppgick till 6,2 Mkr och ökade därmed med 0,4 Mkr jämfört med samma period 2003 (5,8 Mkr). - Royalty stod för 48 procent av Digital Illusions intäkter och uppgick till 58,9 Mkr under första halvåret 2004. Under det andra kvartalet 2004 uppgick royaltyintäkterna till 25,6 Mkr och stod för 49 procent av bolagets intäkter. - Försäljningen av Digital Illusions spelserie Battlefield var mycket god under det första halvåret 2004 med totalt 1,3 miljoner sålda enheter, främst av spelet Battlefield Vietnam. Fram till slutet av juni 2004 har Battlefieldserien sammanlagt sålts i över 4,1 miljoner exemplar. Finansiella kommentarer En god försäljning av bolagets spel, framförallt inom Battlefieldserien, bidrog till ett starkt resultat för det första halvåret 2004. Införsäljningen av Battlefield Vietnam, som lanserades i mitten av mars 2004, var mycket god under de första lanseringsveckorna med 700 000 sålda exemplar. Under det andra kvartalet har ytterligare 230 000 exemplar sålts till butik. Nettoomsättningen under första halvåret 2004 uppgick till 118,2 Mkr (86,0 Mkr). Rörelsens totala intäkter uppgick till 121,5 Mkr (86,0 Mkr), en ökning med 41 procent jämfört med samma period 2003. Vinstmarginalen före skatt under perioden blev 27,4 procent (15,8 procent). Koncernens likvida medel minskade under halvåret med 11,7 Mkr, efter vinstutdelning och återbetalning av aktieägartillskott om sammanlagt 15,3 Mkr. Omsättningen under andra kvartalet 2004 uppgick till 51,4 Mkr (43,7 Mkr). Rörelsens totala intäkter uppgick till 52,6 Mkr (43,7 Mkr), en ökning med 20 procent jämfört med samma period 2003. Vinstmarginalen före skatt under perioden blev 12,1 procent (13,4 procent). Rörelsens kostnader under det första halvåret 2004 ökade med 25 procent, jämfört med samma period 2003. De ökade kostnaderna är relaterade till bolagets fortsatta expansion. Projekt- och royaltyintäkter Under första halvåret 2004 uppgick Digital Illusions royaltyintäkter till 58,9 Mkr, motsvarande 48 procent av bolagets totala intäkter. Under andra kvartalet 2004 bestod 49 procent (25,6 Mkr) av Digital Illusions intäkter av royalty. Det är i enlighet med bolagets affärsmodell, som bygger på utveckling av egna varumärken. Royaltyn kommer främst från Battlefieldserien. Bolaget bedömer att royaltyintäkterna under andra halvåret 2004 kommer att ligga på lägre nivåer än under årets första sex månader. I mars 2004 lanserades Battlefield Vietnam, vilket gav mycket goda royaltyintäkter. Ett spels försäljningskurva är vanligtvis högst i samband med lanseringen av spelet, för att sedan mattas av under de kommande månaderna. Digital Illusions har inga planerade större spellanseringar under det tredje och fjärde kvartalet 2004. Dessutom kommer ett flertal förväntade storsäljare, som exempelvis Halo 2, Doom 3 och Half-Life 2, att lanseras under andra halvåret 2004. Det innebär att konkurrensen ökar för Digital Illusions Battlefieldserie. Projektintäkter utgjorde 59,3 Mkr av omsättningen under det första halvåret 2004. Projektintäkterna under det andra kvartalet var lägre än under det första kvartalet 2004 (25,8 Mkr respektive 33,4 Mkr). Detta beror framförallt på att två av Digital Illusions utvecklingsteam har avslutat sina respektive projekt (Battlefield Vietnam och Rallisport Challenge 2) och under perioden gått över till andra produkter. I början och i slutet av ett spels utvecklingsarbete behövs färre personer än under mittenperioden, vilket påverkar beläggningsgraden. Digital Illusions har även arbetat med att ta fram idéer till nya produkter samt investerat i bolagets kommande spel Battlefield 2 under perioden. Efter höstens flytt av Digital Illusions Göteborgskontor till Stockholm kommer bolaget i högre utsträckning att kunna flytta resurser mellan de olika teamen under olika utvecklingsfaser, och därmed begränsa riskerna för lägre beläggning under de mindre personalintensiva perioderna. Projektintäkterna förväntas öka under det tredje och fjärde kvartalet 2004, jämfört med det andra kvartalet innevarande år. Finansiella poster under perioden januari till och med juni 2004 uppgick till cirka 2,2 Mkr och bestod av avkastning på bolagets kassa samt finansiella valutaeffekter under perioden. Merparten av Digital Illusions intäkter erhålls i amerikanska dollar. Framtida kontrakterade betalningar säkras löpande med hjälp av valutaderivat i samband med att nya avtal tecknas. 93 procent av nettoomsättningen under första halvåret 2004 kom från projekt med Electronic Arts. Optionsprogram På bolagsstämman den 23 april 2002 togs beslut om att erbjuda två optionsprogram till Digital Illusions medarbetare. Ett av programmen gällde personal i Sverige och hade en teckningstid från den 24 februari 2004 till den 26 april 2004, till en teckningskurs på 60,50 kr. Det andra optionsprogrammet omfattade personalen i Kanada och har en teckningstid från den 26 april 2004 till den 25 april 2005, till en teckningskurs på 39,80 kr. Totalt antal utestående optioner inom dessa program var vid slutet av 2003 80045 stycken. Under det andra kvartalet 2004 har personalen löst in totalt 50045 stycken av dessa optioner (5045 stycken inom programmet i Sverige och 45000 stycken inom programmet i Kanada). 27000 stycken optioner har makulerats av bolaget under perioden, då de inte längre var utestående hos bolagets personal. Totalt antal utestående optioner hos personalen i slutet av perioden uppgick därmed till 3000 stycken. Nyemitteringen av de 50045 aktierna tillförde bolaget ett kapital på 2,1 Mkr. Utestående optionsrätter till Electronic Arts uppgår som tidigare till 2 327 602 stycken. Verksamheten under kvartalet Under spelmässan E3 i maj 2004 förhandsvisade Digital Illusions ett flertal av sina kommande spel. Battlefield 2 för PC fick ett mycket gott mottagande av både återförsäljare och media. Battlefield: Modern Combat för Playstation 2 och Xbox belönades med flera utmärkelser, bland annat utsågs det till "Bästa onlinespel" av den inflytelserika spelsajten IGN.com. Avtal I slutet av det andra kvartalet tecknades ett avtal för utveckling av ytterligare material till Battlefield Vietnam. Materialet utvecklas i Kanada och det totala värdet på avtalet uppgick till cirka 4 Mkr. Produkter Under april och maj 2004 annonserade Digital Illusions att Battlefield kommer till Playstation2 och till Xbox. Spelet kommer att heta Battlefield: Modern Combat. Under april 2004 annonserade bolaget även utvecklingen av en uppföljare till Battlefield 1942 för PC. Spelet, Battlefield 2, planeras att lanseras under våren 2005 och baseras på helt nyutvecklad teknologi. Enligt en tidigare lanseringsplan skulle Battlefield 2 komma ut under hösten 2004. På grund av de framgångar som Battlefieldserien har haft hittills är tron på uppföljaren hög, vilket resulterade i att förläggaren Electronic Arts (EA) höjde utvecklingsbudgeten för produkten under april 2004. Det är en positiv signal som visar att EA har höga förväntningar på försäljningen av Battlefield 2. Den ökade budgeten ger Digital Illusions möjlighet att arbeta med utvecklingen av spelet under ytterligare ett halvår, fram till lanseringen våren 2005. I maj 2004 släpptes RalliSport Challenge 2 för Xbox. Spelet utvecklades för Microsoft och har fått ett mycket gott mottagande av både spelare och recensenter. Samlingsboxen Battlefield 1942: The WWII Anthology lanserades i USA i slutet av maj. Den består av grundspelet Battlefield 1942, tilläggsspelen Road to Rome och Secret Weapons samt det extramaterial som har släppts till Battlefield. Grundspelet Battlefield 1942 lanserades i september 2002. Därefter lanserade spel i Battlefieldserien omfattar tilläggsspelet Road to Rome som lanserades i februari 2003, tilläggsspelet Secret Weapons som lanserades i september 2003, samlingsboxen Battlefield Deluxe som lanserades i oktober 2003 (består av Battlefield 1942 och Road to Rome) samt Battlefield Vietnam som lanserades i mars 2004. Spelet Battlefield Vietnam är Digital Illusions mest framgångsrika lansering någonsin. Titeln har sålts i 930 000 exemplar sedan mitten av mars 2004 till slutet av juni. Samlingsboxen, Battlefield Anthology, lanserades på den amerikanska marknaden i slutet av maj 2004 och såldes i 70000 exemplar under sin första månad på marknaden. Samlingsboxen Battelfield Deluxe hade till och med juni 2004 sålts i totalt 370 000 enheter. Vid utgången av juni 2004 hade PC-spelet Battlefield 1942 sålts i totalt 1 670 000 enheter, sedan lanseringen i september 2002. Övriga spel i Battlefieldserien, Road to Rome och Secret Weapons, hade fram till slutet av juni sålts i sammanlagt 1,1 miljoner exemplar. Totalt har spelen i Battlefieldserien därmed sålts i över 4,1 miljoner exemplar. Cirka 50 procent av försäljningen av Battlefieldprodukterna sker i Nordamerika, 45 procent i Europa och resten i övriga världen. Sedan laseringen av RalliSport Challenge till Xbox i mars 2002 har spelet sålts i 850 000 exemplar fram till slutet av andra kvartalet 2004. Uppföljaren, RalliSport Challenge 2, utvecklades även den av Digital Illusions. Spelet lanserades i maj 2004. I juni 2003 lanserade Digital Illusions bilspelet Midtown Madness för Xbox. Under sitt första år på marknaden har spelet sålts i 500 000 enheter. Marknad Försäljningen av spel till konsolerna Playstation2, Xbox och Gamecube ökade med 17 procent under det första halvåret 2004, jämfört med samma period förra året. Försäljningen av PC-spel sjönk med 23 procent under första halvåret 2004, jämfört med motsvarande period 2003. Försäljningen av Sonys Playstation2-konsoler minskade med 3 procent under det första halvåret 2004 jämfört med samma period förra året, medan Microsofts Xbox ökade med 55 procent. Försäljningen av Nintendos Game Cube minskade med 12 procent under årets första sex månader, jämfört med motsvarande period 2003. Prisnivåerna för spel under 2004 förväntas ligga kvar på samma nivå som föregående år. Övriga kommentarer rörande verksamheten under kvartalet I början av juni 2004 annonserades det att Digital Illusions planerar en flytt av sitt Göteborgskontor för att samla hela den svenska verksamheten i Stockholm. Flytten, som sker under hösten 2004, beror framför allt på behovet av att samla kompetensen i Sverige på ett och samma ställe, och därmed ytterligare öka produktionseffektiviteten. Alla 73 anställda på Göteborgskontoret erbjöds att följa med till Stockholm. 50 personer har tackat ja, vilket överträffade Digital Illusions förhoppningar. Vissa medarbetare har redan inlett sitt arbete på Stockholmskontoret, medan de övriga förväntas flytta i omgångar under hösten 2004. Ersättningsrekryteringar om cirka 10-20 personer förväntas göras under det andra halvåret 2004. Kostnaden för flytten är beräknad till cirka 6 Mkr som belastar det andra halvåret 2004. Från och med 2005 beräknas sammanslagningen av kontoren ge en årlig kostnadsbesparing på omkring 15 Mkr. Inga kostnader för flytten har reserverats per den 30 juni 2004, då inga resurser förväntas bli obelagda med orsak av flytten. Den utgivningsplan för Digital Illusions spel som ligger fast idag beräknas inte påverkas av flytten. Väsentliga händelser efter periodens slut Digital Illusions spelserie Battlefield är under utveckling för Playstation2 och Xbox. I mitten av juli meddelades att spelet, Battlefield: Modern Combat, kommer att utökas med en singleplayer-komponent. Utvecklingen av produkten förlängs därmed med ett år, vilket innebär att bolaget får en utökad utvecklingsbudget av Electronic Arts och att lanseringen sker hösten 2005. Beslutet om att utöka Battlefield: Modern Combat med nya delar togs efter att konsumentundersökningar hade genomförts. Bolaget uppskattar att tillägget av en singleplayerkomponent fördubblar försäljningspotentialen för spelet. Digital Illusions prisbelönta spel Battlefield 1942 och tilläggsspelet Road to Rome för Macintosh lanserades i juli 2004. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Den 1 januari 2004 trädde rekommendationen RR 29 "Ersättningar till anställda" i kraft. Rekommendationen innebär bland annat att pensionsförpliktelser hänförliga till förmånsbestämda pensionsplaner, däribland den av Digital Illusions utnyttjade ITP-planen, ska redovisas i balansräkningen. Då Alecta generellt inte kunnat lämna ut uppgifter om olika företags andel av förvaltningstillgångarna i ITP-planen har Digital Illusions inte kunnat beräkna effekten av den nya rekommendationen på redovisningen. Enligt uppgift från Alecta kommer den nödvändiga informationen att erhållas under hösten 2004. En mindre förändring av uppställningen av resultaträkningen har genomförts. Operativa växelkursdifferenser redovisas från och med 2004 under övriga rörelseintäkter/övriga rörelsekostnader. Tidigare år har de ingått i nettoomsättningen För mer information var vänlig kontakta: Patrick Söderlund, vd, 08-658 78 01 Jenny Huldschiner, informationschef, 08-658 78 03 eller ir@dice.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/10/20040809BIT21910/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Digital Illusions är ett spelutvecklingsbolag som utvecklar datorspel för plattformarna PC, Sony Playstation och Nintendo 64. Bolaget arbetar på den globala spelmarknaden. Huvudmarknaderna utgörs av Europa, USA och Japan.

Dokument & länkar