Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké för Digital Vision AB januari - december 2000 · Nettoomsättningen uppgick till 81,7 (106,8) Mkr. · Resultat efter skatt uppgick till -17,3 (-1,8) Mkr. · Positivt resultat i fjärde kvartalet. · Strategisk plan har upprättats för de kommande fyra åren med fokus på marknader med tillväxtpotential. · Harry Vesanen tillträdde som ny VD och koncernchef den 1 januari 2001. Digital Visions verksamhet Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världs-ledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV. Verksamheten utgörs av utveckling, tillverkning, försäljning och support av system för digital bild-behandling och pre-mastering samt transmissions-utrustning för HDTV (högupplöst digital-TV) och SDTV (standard digital-TV). Digital Vision-koncernen består av ett svenskt moder-bolag samt tre utländska försäljningsbolag, ett i England, ett i USA samt ett i Kanada. Forskning och utveckling samt tillverkning sker enbart i Sverige. Tillverkningen sker dels genom kontraktstillverkare, dels i egen regi. Under året har en ny strategisk plan upprättats, som innebär att bolaget fortsättningsvis tydligare fokuserar på ett antal tillväxtområden inom vissa utvalda geografiska marknader. Dessa är dels bolagets traditionella kärnområden inom nuvarande Image Processing och Pre-mastering, dels nya områden som öppnar sig på marknaden genom bredbandsutbygg-naden och införandet av digital bio. Inom dessa senare områden är bolaget intressant positionerat, inte minst tack vare sina transmissionsprodukter. Den nya strategin innebär att bolagets affärsområden, som varit teknikinriktade, från och med 2001 istället blir mer marknadsinriktade. - Image Processing Digital utrustning för att höja den tekniska bild-kvaliteten i samband med produktion och efterbearbetning av spelfilmer, TV-serier, musikvideos och reklamfilmer. Från och med 2001 ingår Image Processing och delar av Pre- mastering nedan i ett gemensamt affärsområde som kallas Media Mastering. ­ Pre-mastering Utrustning för komprimering och anpassning av bild/ljud till datafil för DVD, Video-on-Demand (VOD), Streaming eller digital bio. Från och med 2001 ingår DVD i Media Mastering och VOD och Streaming ingår i Media Networking. Det nya affärsområdet Digital Cinema inriktar sig på marknaden för digital bio. ­ Transmission Utrustning för överföring i digitala sändningsnät som omfattar mark-, kabel-, satellit och bredbandsnät. Inom detta område tillverkar Digital Vision utrustning för användning i såväl allmänna nät som programförbindelser i punkt-till-punkt-nät. Samtliga produkter som till och med 2000 ingick i Transmission, samt även vissa Pre-mastering produkter, återfinns från och med 2001 i det nya affärsområdet Media Networking. Försäljning och marknad Digital Visions nettoomsättning under året uppgick till 81,7 (106,8) Mkr, en minskning med 23% jämfört med 1999. Orderingången minskade med 30% under 2000 jämfört med 1999 och uppgick till 63,1 (89,6) Mkr. Orderstocken per 31 december uppgick till 14,1 (32,7) Mkr. Förseningar i lanseringen av nya produkter har hämmat bolagets fakturering och orderingång under 2000. Förbättrade rutiner när nya produkter tas fram samt en fortsatt stark satsning framförallt inom HDTV-området och digital bio gör att framtiden ser betydligt ljusare ut. Affärsområde Image Processing Nettoomsättningen minskade med 8% och uppgick till 51,1 (55,7) Mkr. Orderingången minskade med 48% till 36,8 (70,4) Mkr. Orderstocken per 31 december 2000 uppgick till 9,1 (23,4) Mkr. Bolaget har under perioden lanserat ett nytt digitalt ljussättningssystem, ACP-Viper, som mottagits mycket positivt på marknaden, bl a av Sveriges Television. Samtliga Digital Visions bildbehandlingsverktyg kommer att lanseras på en flexibel mjukvaruplattform som medger betydligt bättre prestanda och utökade funktioner. Detta sker successivt under 2001 och stärker Digital Visions marknadsposition. Marknaden i USA har mognat för HDTV-formatet vilket har ökat intresset även i Europa och Asien. Affärsområde Pre-mastering Nettoomsättningen minskade med 52% till 13,0 (27,2) Mkr. Orderingången uppgick till 8,0 Mkr (28,8) eller en minskning med 72%. Orderstocken per 31 december uppgick till 3,7 Mkr (8,7), en minskning med 57% jämfört med samma period förra året. Orsaken till den kraftiga nedgången har varit för-seningar i utvecklingsarbetet samtidigt som produkten BitPack verkar på en alltmer konkurrensutsatt marknad. Nya versioner av BitPack togs fram under slutet av 2000 och har mottagits väl på marknaden. Särskilda satsningar kommer fortsättningsvis att ske beträffande digital bio och dessa organiseras i ett nytt affärsområde; Digital Cinema. Potentialen är stor inom detta område när biografer världen över skall gå över från traditionell distribution av film till filöverföring och visning med speciella elektroniska storbilds-projektorer. Affärsområde Transmission Nettoomsättningen minskade med 27% till 17,5 (23,9) Mkr. Orderingången uppgick till 18,3 (-9,6) Mkr. Orderstocken per 31 december 2000 uppgick till 1,3 (0,6) Mkr. Digital Visions satsning på transmissionsprodukter har under perioden inte gett det utfall som förväntades. Det ser dock fortsatt intressant ut för sådana produkter och system i bl a Australien, USA, Kanada och Korea, där det finns ett intresse hos större potentiella kunder. Bolagets fortsatta satsningar inom Transmission (nya affärsområdet Media Networking) koncentreras på dessa möjligheter samt distribution via bredbandsteknik. Forskning och utveckling Forsknings- och utvecklingsarbetet har under året inriktats på HDTV där Digital Vision satsar lång-siktigt. En ny utvecklingsorganisation har införts som syftar till att förbättra de interna processerna och vidareutveckla bolagets kärnkompetenser. Bolaget satsar på att vidareutveckla befintliga produkter samt nyutveckla ett sortiment inom digital bio. Kostnader för forskning och utveckling 2000 uppgick till 23,7 (23,5) Mkr . Detta motsvarar 29 (22) procent av nettoomsättningen under perioden. Alla utgifter för utveckling har kostnadsförts löpande under året. Fjärde kvartalet 2000 Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 24,5 (20,8) Mkr vilket är en ökning med 18%. Orderingången minskade med 50% jämfört med förra året till 14,9 (30,1) Mkr. Det är framför allt försäljningen av Image Processing- och Pre-mastering produkter som minskat. Orsaken till detta är främst förseningar i produktlanseringar. Rörelseresultatet uppgick till 0 (-6,2) Mkr. Resultatet före skatt uppgick till 0,5 (-6,0) Mkr. Rörelsens resultat Koncernens resultat efter skatt uppgick till -17,3 (-1,8) Mkr för 2000. Minskningen förklaras huvud-sakligen av lägre försäljning samt tillfälligt lägre bruttomarginal på grund av kostnader av engångskaraktär för lagernedskrivningar och krediteringar. Investeringar och finansiell ställning Koncernens investeringar uppgick under perioden till 4,0 (5,1) Mkr. Investeringarna avser huvudsakligen datorutrustning samt testutrustning. Likvida medel per 31 december 2000 uppgick till 32,1 (43,9) Mkr. Soliditeten uppgick till 86 (84) procent. Åtgärds-programmet som infördes under tredje kvartalet har gett positiv effekt på kapitalbindningen och därmed kassaflödet. Totalt har de likvida medelen ökat från 27,4 till 32,1 Mkr under fjärde kvartalet. Moderbolag Moderbolagets intäkter uppgick till 68,0 (92,2) Mkr och resultat efter skatt uppgick till -4,6 (-0,1) Mkr. Moderbolagets investeringar uppgick till 3,8 (4,8) Mkr. Moderbolagets likvida medel per 31 december 2000 uppgick till 31,2 (43,2) Mkr.. Händelser efter bokslutsåret Harry Vesanen tillträdde som ny koncernchef och VD den 1 januari 2001. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2000. Framtidsutsikter Utvecklingen under 2000 var ej tillfredställande. Det är styrelsens bedömning att vidtagna åtgärder och ny strategisk inriktning skall resultera i en positiv utveckling för bolaget. Nominering av styrelseledamöter En nomineringskommitté kommer att bereda ett förslag till styrelsens sammansättning, att föreslås till bolagsstämman den 10 maj 2001. De aktieägare som i förväg önskar lämna förslag på styrelseledamöter kan kontakta nomineringskommitténs ordförande, Bengt Paulsson, tel. 08-354080. Kommande rapporteringstillfällen: Årsredovisning 11 april 2001 Ordinarie bolagsstämma 10 maj 2001 Delårsrapport 3 månader 10 maj 2001 Delårsrapport 6 månader 16 augusti 2001 Delårsrapport 9 månader 17 oktober 2001 Bokslutskommuniké 15 februari 2002 Stockholm den 15 februari 2001 Harry Vesanen Verkställande direktör Resultaträkning koncernen i Helår Helår sammandrag Tkr 2000 1999 Nettoomsättning 81 662 106 812 Kostnad sålda varor -46 -53 405 432 Bruttoresultat 35 257 53 380 Försäljningskostnader -25 -26 671 961 Administrationskostnader -8 727 -7 264 Forsknings- och -23 -23 utvecklingskostnader 682 540 Övriga rörelseintäkter 1 208 1 040 Rörelseresultat -21 -3 345 615 Finansnetto 957 799 Resultat före skatt -20 -2 546 658 Skatt 3 319 709 Årets resultat -17 -1 837 339 Balansräkning koncernen i 31 Dec 31 Dec sammandrag Tkr 2000 1999 Anläggningstillgångar 9 784 11 096 Varulager 36 869 44 514 Kundfordringar 21 783 23 533 Övriga omsättningstillgångar 6 327 5 770 Likvida medel 32 148 43 894 Summa tillgångar 106 128 911 807 Eget kapital 91 942 108 728 Långfristiga icke 463 3 299 räntebärande skulder Leverantörskulder 6 740 8 828 Övriga kortfristiga icke 7 766 7 952 räntebärande skulder Summa eget kapital och 106 128 skulder 911 807 Kassaflödesanalys koncernen i Helår Helår sammandrag Tkr 2000 1999 Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av -16 105 rörelsekapital 896 Kassaflöde från den löpande - 8 -11 verksamheten 267 484 Kassaflöde från - 4 -3 769 investeringsverksamheten 035 Kassaflöde från 556 54 709 finansieringsverksamheten Ökning av likvida medel -11 39 456 746 Likvida medel vid årets 43 894 4 438 början Likvida medel vid periodens 32 148 43 894 slut Nyckeltal Helår Helår 2000 1999 Orderingång, Mkr 63,1 89,6 Orderstock, Mkr 14,1 32,7 Bruttomarginal, % 43% 50% Rörelsemarginal, % -26% -3% Vinstmarginal, % -25% -2% Räntabilitet på sysselsatt -21% -3% kapital, % Räntabilitet på eget kapital, -17% -2% % Soliditet, % 86% 84% Nettoinvesteringar i 4,0 5,1 anläggningstillgångar, Mkr Forskning och utveckling, Mkr 23,7 23,5 Medelantal anställda 69 77 Antal aktier vid periodens 5 345 5 345 slut 840 840 Genomsnittligt antal aktier 5 345 5 045 840 840 Resultat per aktie, kr 1) -3,24 -0,36 Eget kapital per aktie, kr 17,2 20,3 1) Beräknat på genomsnittligt antal aktier Nettoomsättning per Helår Helår produktområde Mkr 2000 1999 Image Processing 51,1 55,7 Pre-mastering 13,0 27,2 Transmission 17,5 23,9 Totalt 81,6 106,8 Nettoomsättning per Helår Helår geografiskt område Mkr 2000 1999 USA 27,8 37,5 Kanada 7,7 12,9 Europa 28,3 43,5 Asien 10,8 3,8 Övriga länder 7,0 9,1 Totalt 81,6 106,8 Orderingång Helår Helår Mkr 2000 1999 Image Processing 36,8 70,4 Pre-mastering 8,0 28,8 Transmission 18,3 -9,6 Totalt 63,1 89,6 Orderstock 31 Dec 31 Dec Mkr 2000 1999 Image Processing 9,1 23,4 Pre-mastering 3,7 8,7 Transmission 1,3 0,6 Totalt 14,1 32,7 KVARTALSVISA VÄRDEN 2000 Jan- April- Resultaträkning koncernen i Mars Juni Juli- Okt- sammandrag Sept Dec Tkr 2000 2000 2000 2000 Nettoomsättning 21 777 19 128 16 284 24 473 Kostnad sålda varor -10 -11 -10 -13 688 816 684 216 Bruttoresultat 11 089 7 312 5 600 11 257 Försäljningskostnader -5 771 -11 -4 151 -3 900 849 Administrationskostnader -2 201 -2 268 -1 811 -2 447 Forsknings- och -6 134 -6 503 -5 498 -5 547 utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter -238 428 371 647 Rörelseresultat -3 255 -12 -5 489 10 880 Finansnetto 240 63 189 465 Resultat före skatt -3 015 -12 -5 300 475 817 Skatt - - - 3 319 Årets resultat -3 015 -12 -5 300 3 794 817 Balansräkning koncernen i 31 30 30 31 Dec sammandrag Mars Juni Sept Tkr 2000 2000 2000 2000 Anläggningstillgångar 10 871 10 578 9 768 9 784 Varulager 48 280 46 256 41 966 36 869 Kundfordringar 30 628 26 243 18 002 21 783 Övriga omsättningstillgångar 6 125 6 515 6 805 6 327 Likvida medel 28 673 19 133 27 362 32 148 Summa tillgångar 124 108 103 106 577 725 903 911 Eget kapital 105 92 810 88 057 91 942 630 Långfristiga icke 3 190 3 043 3 116 463 räntebärande skulder Leverantörskulder 7 129 2 795 4 526 6 740 Övriga kortfristiga icke 8 628 10 077 8 204 7 766 räntebärande skulder Summa eget kapital och 124 108 103 106 skulder 577 725 903 911 Kassaflödesanalys koncernen i Jan- Jan- Jan- Jan- sammandrag Mars Juni Sept Dec Tkr 2000 2000 2000 2000 Kassaflödet från den löpande verksamheten Före förändring av -5 092 -16 -19 -16 rörelsekapital 036 670 896 Kassaflöde från den löpande -14 -23 -14 -8 267 verksamheten 534 222 541 Kassaflöde från -687 -1 539 -1 991 -4 035 investeringsverksamheten Kassaflöde från - - - 556 finansieringsverksamheten Ökning av likvida medel -15 -24 -16 -11 221 761 532 746 Likvida medel vid årets 43 894 43 894 43 894 43 894 början Likvida medel vid periodens 28 673 19 133 27 362 32 148 slut Nyckeltal Jan- April- Juli- Okt- Mars Juni Sept Dec 2000 2000 2000 2000 Orderingång, Mkr 22,0 10,0 16,2 14,9 Orderstock, Mkr 32,9 23,8 23,7 14,1 Bruttomarginal, % 51% 38% 34% 46% Rörelsemarginal, % -15% -67% -34% 0% Vinstmarginal, % -14% -67% -33% 2% Räntabilitet på sysselsatt -11% -15% -21% -21% kapital, % 1) Räntabilitet på eget kapital, -11% -31% -64% -17% % 1) Soliditet, % 85% 85% 85% 86% Nettoinvesteringar i 1,0 0,9 0,3 1,8 anläggningstillgångar, Mkr Forskning och utveckling, Mkr 6,1 6,5 5,5 5,5 Medelantal anställda 78 77 71 69 Antal aktier vid periodens 5 345 5 345 5 345 5 345 slut 840 840 840 840 Genomsnittligt antal aktier 5 345 5 345 5 345 5 345 840 840 840 840 Resultat per aktie, kr 2), -0,56 -2,40 -0,99 0,71 Eget kapital per aktie, kr 19,8 17,4 16,5 17,2 1) Beräknat på helårsbasis 2) Beräknat på genomsnittligt antal aktier Nettoomsättning per Jan- April- Juli- Okt- produktområde Mars Juni Sept Dec Mkr 2000 2000 2000 2000 Image Processing 15,0 14,0 7,1 15,0 Pre-mastering 4,8 -0,1 3,2 5,1 Transmission 2,0 5,2 6,0 4,3 Totalt 21,8 19,1 16,3 24,4 Nettoomsättning per Jan- April- Juli- Okt- geografiskt område Mars Juni Sept Dec Mkr 2000 2000 2000 2000 USA 4,0 10,2 4,3 9,3 Kanada 2,2 0,5 1,7 3,3 Europa 9,4 2,9 6,0 10,0 Asien 5,5 1,7 3,0 0,6 Övriga länder 0,7 3,8 1,3 1,2 Totalt 21,8 19,1 16,3 24,4 Orderingång Jan- April- Juli- Okt- Mars Juni Sept Dec Mkr 2000 2000 2000 2000 Image Processing 14,2 2,2 8,7 11,7 Pre-mastering 5,3 -3,3 3,6 2,4 Transmission 2,5 11,1 3,9 0,8 Totalt 22,0 10,0 16,2 14,9 Orderstock 31 30 30 31 Dec Mars Juni Sept Mkr 2000 2000 2000 2000 Image Processing 22,7 10,8 12,4 9,1 Pre-mastering 9,2 6,1 6,4 3,7 Transmission 1,0 6,9 4,9 1,3 Totalt 32,9 23,8 23,7 14,1 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00750/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00750/bit0001.pdf

Om oss

Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världsledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV.

Dokument & länkar