Delårsrapport för Digital Vision AB januari - september 2000

Delårsrapport för Digital Vision AB januari - september 2000 Nettoomsättningen uppgick till 57,2 (86,0) Mkr Resultat efter skatt uppgick till -21,1 (2,5) Mkr Åtgärdsprogrammet som initierades under kvartalet har resulterat i bättre rutiner vid produktlansering, sänkta kostnader och lägre kapitalbindning Bolaget kommer fortsättningsvis att tydligare fokusera på tillväxtområden Rekrytering av ny koncernchef pågår Digital Visions verksamhet Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världs-ledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV. Verksamheten utgörs av utveckling, tillverkning, försäljning och support av system för digital bild-behandling och pre-mastering samt transmissions-utrustning för HDTV (högupplöst digital-TV) och SDTV (standard digital-TV). Digital Vision-koncernen består av ett svenskt moder-bolag samt tre utländska försäljningsbolag, ett i England, ett i USA samt ett i Kanada. Forskning och utveckling liksom tillverkning sker enbart i Sverige. Tillverkningen sker dels genom kontraktstillverkare, dels i egen regi. Fokusering på tillväxtområden Under kvartalet har en ny strategisk plan utarbetats. Denna innebär att bolaget fortsättningsvis kommer att tydligare fokusera på ett antal tillväxtområden. Dessa är dels bolagets traditionella kärnområden inom nuvarande Image Processing och Pre-mastering, dels nya områden som öppnar sig på marknaden genom bredbandsutbyggnaden och införandet av Digital bio. Inom dessa senare områden är bolaget intressant positionerat, inte minst tack vare sina transmissions-produkter. Den nya strategin kommer att innebära att bolagets affärsområden, som idag är teknikinriktade, från och med nästa år förändras till att bättre passa de nya marknadsförutsättningarna. De nya affärs-områdena från och med nästa år blir Media Mastering, Media Networking och Digital Cinema och nuvarande förändras enligt följande. Image Processing Digital utrustning för att höja den tekniska bild-kvaliteten i samband med produktion och efterbearbetning av spelfilmer, TV-serier, musikvideos och reklamfilmer. Samtliga produkter som idag ingår i Image Processing och vissa Pre- mastering produkter, slås samman till affärsområdet Media Mastering. Pre-mastering Utrustning för komprimering och anpassning av bild/ljud till datafil för DVD, Video-on-Demand, Streaming eller Digital bio. Nuvarande produkter inom Pre-mastering kommer att fördelas mellan de tre nya affärsområdena. Transmission Utrustning för överföring i digitala sändningsnät som omfattar mark-, kabel-, satellit och bred-bandsnät. Inom detta område tillverkar Digital Vision utrustning för användning i såväl allmänna nät som programförbindelser i punkt-till-punkt-nät. Detta område kommer bilda basen i affärs-området Media Networking. Samtliga produkter som idag ingår i Transmission, samt även vissa Pre- mastering produkter, kommer nästa år att återfinnas här. Försäljning och marknad Digital Visions nettoomsättning under årets tre första kvartal uppgick till 57,2 (86,0) Mkr, en minskning med 33% jämfört med samma period 1999. Orderingången minskade med 19% under de första tre kvartalen 2000 jämfört med 1999 och uppgick till 48,2 (59,6) Mkr. Orderstocken per 30 sepetember var oförändrad jämfört med samma period förra året och uppgick till 23,7 (23,3) Mkr. Marknaden har fortsatt varit generellt svag och försäljningen har inte nått upp till förväntningarna. Bedömningen är att nya produkter som lanseras kommer att innebära en ökad försäljning under kvartal 4. Affärsområde Image Processing Nettoomsättningen minskade med 24% under de tre första tre kvartalen och uppgick till 36,1 (47,4) Mkr. Orderingången minskade med 51% till 25,1 (50,8) Mkr. Orderstocken per 30 september 2000 uppgick till 12,4 (12,1) Mkr. Bolaget har under perioden lanserat en ny plattform för högupplösta bilder. Samtliga Digital Visions bildbehandlingsverktyg kommer också att lanseras på en flexibel mjukvaruplattform som medger betydligt bättre prestanda och utökade funktioner. Detta sker successivt under 2001 och kommer att stärka Digital Visions marknadsposition. Ett första verktyg i den serien som används för avancerad ljussättning lanserades framgångsrikt under tredje kvartalet. Marknaden i USA har mognat för HD-formatet vilket har fått till följd ett ökat intresse även i Europa och Asien. Affärsområde Pre-mastering Nettoomsättningen minskade med 56% till 7,9 (18,0) Mkr. Orderingången uppgick till 5,6 Mkr (19,6) eller en minskning med 71%. Orderstocken per 30 september uppgick till 6,4 MSEK (8,7), en minskning med 26% jämfört med samma period förra året. Under kvartalet kom bolaget ut med en ny version av basprodukten BitPack- SD som mottagits positivt av marknaden. Digital bio är vidare ett område där Digital Vision ligger långt framme. Potentialen är stor inom detta område när biografer världen över skall gå över från traditionell distribution av film till filöverföring och visning med speciella elektroniska storbildsprojektorer. Affärsområde Transmission Nettoomsättningen minskade med 36% till 13,2 (20,6) Mkr. Orderingången uppgick till 17,5 (-10,8) Mkr. Orderstocken per 30 september 2000 uppgick till 4,9 (2,5) Mkr. Digital Visions satsning på HDTV Transmissions-produkter har under perioden inte gett det utfall som förväntades. Fortfarande finns intresse hos större potentiella kunder men utsikterna inom detta område bedöms som mindre goda jämfört med tidigare. Bolaget kommer framöver att satsa mindre på den traditionella transmissionsmarknaden och istället satsa mer på produkter och system som behövs för övergång till distribution av TV/HDTV via bredbandsteknik. Forskning och utveckling Forsknings- och utvecklingsarbetet har under året inriktats på HDTV där Digital Vision satsar långsiktigt. En ny utvecklingsorganisation har införts som syftar till att förbättra de interna processerna och vidare- utveckla bolagets kärnkompetenser. Den produkt-utveckling som bedrevs i England har avvecklats under kvartalet och flyttas till moderbolaget i Sverige. Åtgärden har inneburit en rationalisering av verksamheten och därtill minskade fasta kostnader. Kostnader för forskning och utveckling uppgick de tre första kvartalen till 18,1 (17,4) Mkr . Detta motsvarar 32 (20) procent av nettoomsättningen under perioden. Alla utgifter för utveckling har kostnadsförts löpande under året. Rörelsens resultat Koncernens resultat efter skatt uppgick till -21,1 (2,5) Mkr för de första tre kvartalen 2000. Minskningen förklaras huvudsakligen av lägre försäljning samt tillfälligt lägre bruttomarginal på grund av lagernedskrivningar. Omkostnaderna har under kvartal 3 minskat med drygt 10%. Investeringar och finansiell ställning Koncernens investeringar uppgick under perioden till 2,0 (3,1) Mkr. Investeringarna avser huvudsakligen datorutrustning samt testutrustning. Likvida medel per 30 september 2000 uppgick till 27,4 (47,1) Mkr. Soliditeten uppgick till 85 (87) procent. Åtgärdsprogrammet som infördes under kvartalet har gett positiv effekt på kapitalbindningen och därmed kassaflödet. Totalt har de likvida medelen ökat från 19,1 till 27,4 Mkr under kvartalet. Moderbolag Moderbolagets intäkter uppgick till 48,5 (73,5) Mkr och resultat efter skatt uppgick till -14,9 (3,1) Mkr. Investeringar i maskiner och inventarier uppgick till 1,9 (2,8) Mkr. Moderbolagets likvida medel per 30 september 2000 uppgick till 26,2 (46,0) Mkr. Ny koncernchef Bolagets nuvarande koncernchef och en av grundarna, Peter Weiss, har av privata skäl beslutat avgå, så snart en lämplig efterträdare kan anställas. Rekrytering pågår. Peter Weiss kommer att i samråd med ny koncernchef stå till dennes och styrelsens förfogande och väntas härvid komma att ägna sig åt bolagets fortsatta affärsutveckling. Prognos år 2000 Faktureringen för året förväntas uppgå till 85-90 Mkr med ett positivt resultat för fjärde kvartalet. Kommande rapporteringstillfällen: Bokslutskommuniké år Februari 2001 2000 Stockholm den 18 oktober 2000 Frågor besvaras av verkställande direktören Peter Peter Weiss Weiss, telefon: 08-182465, e- Verkställande direktör mail: peter.weiss@digitalvision.se Uppgifterna i denna delårsrapport har ej granskats av Digital Visions revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00070/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00070/bit0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar