Digital Vision AB (publ) kallar till extra bolagsstämma efter genomfört åtgärdsprogram

Digital Vision AB (publ) kallar till extra bolagsstämma efter genomfört åtgärdsprogram Stockholm, 2004-08-17 - Digital Vision har sedan den 13 februari varit noterade på Stockholmsbörsens observationslista. Detta på grund av en period med finansiella svårigheter och låg ägarspridning. Digital Vision upprättade den 12 februari en så kallad kontrollbalansräkning vilken behandlades på den ordinarie bolagsstämman den 14 april. Efter den ordinarie bolagsstämman har en rad åtgärder genomförts för att tillvarata möjligheter till tillväxt och lönsamhet samt för att uppfylla Stockholmsbörsens noteringskrav. Dessa åtgärder har bland annat inbegripit en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt en riktad emission till allmänheten. Utfallet av emissionerna var mycket gott och tillförde bolaget en sammanlagd emissionslikvid uppgående till cirka 33,6 miljoner kronor (varav ca 16,4 miljoner kronor kontant och ca 17,2 miljoner kronor genom kvittning av fordran) före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 2,0 miljoner kronor. Emissionslikviden skall främst användas till accelererad produktutveckling och ökad marknadsnärvaro. Produktutvecklingen inkluderar bland annat arbete med att ta fram nästa generation bildbehandlingssystem samt framtagandet av generiska produktplattformar. Emissionslikviden skall även användas i rörelsen fram till dess att bolaget åter är kassaflödespositivt. Styrelsen avser nu att verka för att bolaget flyttas från Stockholmsbörsens observationslista. Digital Vision har nu upprättat en så kallad andra kontrollbalansräkning i enlighet med aktiebolags-lagens regler därom som utvisar att det egna kapitalet är återställt. Med anledning härav har styrelsen beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 31 augusti. Kallelsen bifogas detta pressmeddelande och finns införd i Svenska Dagbladet och PoIT idag. Styrelsen föreslår att bolagets verksamhet skall fortsätta att bedrivas. Förslaget stöds av majoritetsägaren Littco S.a.r.l. som innehar ca 52,5 procent av röster och kapital i bolaget. "Det är mycket glädjande att vi nu lyckats genomföra ett omfattande åtgärdsprogram. Jag vill ta tillfället i akt att tacka Digital Visions aktieägare som visat fortsatt förtroende för bolaget under genomförandet av detta åtgärdsprogram. Emissionerna har genomförts dels för att offensivt tillvarata möjligheter till tillväxt och lönsamhet utan att riskera bolagets likviditetssituation, dels för att öka antalet aktieägare i bolaget för att säkerställa Stockholmsbörsens krav på ägarspridning. Efter den extra bolagsstämman den 31 augusti kan vi nu med full kraft fokusera på den affärsmässiga och operativa utvecklingen av bolaget", säger Bengt Broman, verkställande direktör i Digital Vision. Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världsledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV: - Media Mastering, digital slutbearbetning av bland annat spelfilm, reklam- och TV-produktioner samt anpassning till DVD - Media Networking, anpassning av bild och ljud till digitala sändningsnät Företaget grundades 1988. Digital Vision-koncernen består av ett svenskt moderbolag samt ett försäljningsbolag i USA. Verksamheten utgörs av utveckling, försäljning och support av system. Digital Vision är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/17/20040816BIT21120/wkr0001.pdf Digital Vision AB (publ) kallar till extra bolagsstämma efter genomfört åtgärdsprogram http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/17/20040816BIT21120/wkr0010.pdf Kallelse till Extra bolagsstämma i Digital Vision AB, 2004-08-31

Om oss

Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världsledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV.

Dokument & länkar