Ordinarie bolagsstämma i Digital Vision AB (publ)

Ordinarie bolagsstämma i Digital Vision AB (publ) Stockholm, 2003-05-13 - Vid ordinarie bolagsstämma i Digital Vision den 12 maj 2003 fattades följande beslut: * Resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen fastställdes. * Ingen utdelning för året lämnas samt att årets förlust på 32 540 391 kronor balanseras i ny räkning. * Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. * Omval skedde av styrelseledamöterna Lars Taflin, Bengt Broman, Magnus Norman samt Harry Vesanen, bolagets verkställande direktör. * Styrelsens arvode är oförändrat mot föregående år. * Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, dels besluta om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som vid var tid tillåts enligt bolagsordningen mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor, samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt, dels besluta om upptagande av lån genom emission av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier, vilka sammantaget inte får ge rätt till utbyte eller nyteckning av fler aktier än det antal som vid var tid tillåts enligt bolagsordningen, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor, samt att därvid kunna avvika från aktieägares före trädesrätt. Emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt bemyndigandet får inte innebära en utspädning som sammanlagt överstiger 10 procent. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att säkerställa bolagets finansieringsbehov samt emittera finansiella instrument i samband med företagsförvärv. * Vid konstituerande styrelsemöte valdes Lars Taflin till styrelsens ordförande. Stockholm den 13 maj 2003 Digital Vision AB (publ) Harry Vesanen Verkställande Direktör Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världsledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV inom två affärsområden: · Media Mastering, digital slutbearbetning av bland annat spelfilm, reklam- och TV-produktioner samt anpassning till DVD · Media Networking, anpassning av bild och ljud till digitala sändningsnät Företaget grundades 1988. Digital Vision-koncernen består av ett svenskt moderbolag samt ett försäljningsbolag i USA. Verksamheten utgörs av utveckling, försäljning och support av system. Digital Vision är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information vänligen kontakta: Harry Vesanen, Digital Vision AB (publ) telefon: 08-546 182 00, fax: 546 182 09 e-post: harry.vesanen@digitalvision.se, hemsida: www.digitalvision.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00340/wkr0002.pdf

Om oss

Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världsledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV.

Dokument & länkar