Ordinarie bolagsstämma i Digital Vision AB (publ.) den 12 maj 2003

Ordinarie bolagsstämma i Digital Vision AB (publ.) den 12 maj 2003 Stockholm, 2003-04-29 - Styrelsen i Digital Vision AB (publ.) kallar till ordinarie bolagsstämma måndagen den 12 maj 2003 klockan 18.00 i bolagets lokaler på Upplagsvägen 1, Årsta, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 2 maj 2003, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 5 maj 2003 klockan 12.00. I övrigt hänvisas till bilagda kallelse. Digital Vision AB (publ.) Styrelsen Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världsledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV inom två affärsområden: · Media Mastering, digital slutbearbetning av bland annat spelfilm, reklam- och TV-produktioner samt anpassning till DVD · Media Networking, anpassning av bild och ljud till digitala sändningsnät Företaget grundades 1988. Digital Vision-koncernen består av ett svenskt moderbolag samt ett försäljningsbolag i USA. Verksamheten utgörs av utveckling, försäljning och support av system. Digital Vision är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information vänligen kontakta: Harry Vesanen, Digital Vision AB (publ) telefon: 08-546 182 00, fax: 546 182 09 e-mail: harry.vesanen@digitalvision.se, hemsida: www.digitalvision.se Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Digital Vision AB (publ) Aktieägarna i Digital Vision AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 12 maj klockan 18.00, i bolagets lokaler på adress Upplagsvägen 1, Årsta, Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 2 maj 2003, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast måndagen den 5 maj 2003 klockan 12.00. Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress Upplagsvägen 1, 117 43 Stockholm, per fax 08-546 182 09, per telefon 08-546 182 00 eller via e-post: eva.nilsson@digitalvision.se. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, samt antal biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 2 maj 2003. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 12. Val av styrelse. 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier eller skuldebrev. 14. Övriga frågor. Förslag till beslut Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8) Styrelsen föreslår att bolagets ansamlade förlust balanseras i ny räkning. Styrelse (punkt 10-12) Aktieägare företrädande cirka 47 procent av rösterna i bolaget föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter. Till styrelseledamöter föreslås omval av Bengt Broman, Magnus Norman, Lars Taflin och Harry Vesanen. Vidare föreslås att arvode skall utgå med 300.000 kronor att fördelas mellan styrelsens externa ledamöter. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier eller skuldebrev (punkt 13) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, dels besluta om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som vid var tid tillåts enligt bolagsordningen mot kontant betal ning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor, samt att därvid kunna avvika från aktieägares före trädesrätt, dels besluta om upptagande av lån genom emission av konver tibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier, vilka sammantaget inte får ge rätt till utbyte eller nyteckning av fler aktier än det antal som vid var tid tillåts enligt bolagsordningen, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor, samt att därvid kun na avvika från aktieägares företrädesrätt. Emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt detta bemyndigande får inte innebära en utspädning som sammanlagt överstiger 10 procent. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att säkerställa bolagets finansieringsbehov samt emittera finansiella instrument i samband med företagsförvärv. För beslut enligt detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Övrigt Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 13 ovan jämte bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2002 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Upplagsvägen 1, Stockholm, från och med måndagen den 28 april 2003. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes per brev eller via e-post. Stockholm i april 2003 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01340/wkr0002.pdf

Om oss

Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världsledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV.

Dokument & länkar