Delårsrapport för perioden januari - september 2002

Report this content

Dimension AB (publ) Delårsrapport för perioden januari - september 2002 · Fortsatt svag IT-marknad, utan tecken på någon generell återhämtning. · Nettoomsättningen uppgick till 874,9 Mkr (898,1). · Resultat efter finansnetto uppgick till -137,3 Mkr (0,7). · Bolagets nettokassa uppgår till 73,8 Mkr och outnyttjat kreditutrymme uppgår till 40,2 Mkr. · Åtgärdsprogram genomfört som minskar koncernens kostnader med ca 85 Mkr per år. · Flera strategiskt viktiga affärer inom datalagring, säkerhet och infrastrukturtjänster. Bland kunderna finns AstraZeneca, Trebruk, Telia Mobile, Vodafone, Sveriges Radio Förvaltning, Statens ljud- och bildarkiv, m fl. · Förstärkt position som tjänsteleverantör. Ökad konsultbeläggning och ramavtal med AstraZeneca och Hi3G kring IT- tjänster. · Fortsatta framgångar på den baltiska marknaden med ett antal större affärer. Tredje kvartalet · Omsättningen uppgick till 231,9 Mkr (207,6), en ökning med 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år. · Resultat efter finansnetto uppgick till -30,9 Mkr (-31,2). Finansiell sammanfattning 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån juli- juli- jan- jan-sep sept 02 sept 01 sept 02 t 01 Nettoomsättning (Mkr) 231,9 207,6 874,9 898,1 Resultat efter finansnetto -30,9 -31,2 -137,3 0,7 (Mkr) Rörelsemarginal (%) -12,4 -15,3 -15,0 0,0 Resultat per aktie (kr) -0,75 -0,76 -3,52 -0,03 Kassaflöde från den löpande -22,9 16,9 -7,6 -2,6 verksamheten (Mkr) Likvida medel (Mkr) 83,7 112,6 83,7 112,6 Efter periodens utgång · Ramavtal med 3G Infrastructure Services (3GIS) gällande konsulttjänster. · Uppdrag från baltisk storbank om design och implementation av säkerhetslösning. Delårsrapporten finns även på www.dimension.se Telefonkonferens idag, 25 oktober, kl 11.00 på tfn-nr +44 (0)20-8240 8241. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00150/wkr0002.pdf

Dokument & länkar