Dimension AB (publ) Bokslutskommuniké för 2002

Dimension AB (publ) Bokslutskommuniké för 2002 * Svag IT-marknad under hela året, utan tecken på någon generell återhämtning. * Nettoomsättningen uppgick till 1 118,1 Mkr (1 172,7). * Resultat efter finansnetto uppgick till -233,8 Mkr (-18,0). * Resultatet belastas av omstruktureringskostnader om 42,5 Mkr (11,5) samt goodwillnedskrivning om 39,4 Mkr (0), totalt 81,9 Mkr. * Företagets nettokassa vid årets slut uppgick till 73,5 Mkr. * Åtgärdsprogram genomfört som minskar koncernens kostnader med ca 85 Mkr per år. * Flera strategiskt viktiga affärer med tjänster och systemlösningar inom datalagring, säkerhet och övrig infrastruktur. Bland kunderna finns AstraZeneca, 3, Trebruk, Vodafone, Sveriges Radio Förvaltning och Statens ljud- och bildarkiv. * Fortsatta framgångar på den baltiska marknaden med ett antal större affärer. * Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret. Fjärde kvartalet * Omsättningen uppgick till 243,2 Mkr (274,5). * Resultat efter finansnetto uppgick till -96,5 Mkr (-18,7). * Resultatet belastas av omstruktureringskostnader om 16,2 Mkr (0) samt goodwillnedskrivning om 39,4 Mkr (0), totalt 55,6 Mkr . Efter räkenskapsårets utgång * Ytterligare strukturåtgärder vidtas i syfte att anpassa kostnadsmassan till en mycket återhållsam marknad. Åtgärdsprogrammet innefattar bl a personalneddragningar med ca 80 tjänster och förväntas minska koncernens kostnader med ca 75 Mkr i årstakt. * Beslut fattas om att tillsätta en ny VD efter Sven Uthorn. Styrelsens ordförande Björn Boldt-Christmas går in som VD till dess att ny VD har utsetts, och Ulf Ivarsson övertar ordförandeposten i styrelsen. * Som ett led i förflyttningen mot högre tjänsteinnehåll avyttras huvuddelen av distributions-verksamheten i Next Nordic. Försäljningen beräknas medföra en likviditetsförstärkning om ca 50 Mkr. För ytterligare information vänligen kontakta Björn Boldt-Christmas, VD, tel: 0705-88 76 85 Thord Norberg, finanschef, tel: 08-5058 3004 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030218BIT01240/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030218BIT01240/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar