Dimension bokslutskommuniké 2000

Dimension bokslutskommuniké 2000: Fortsatt stark omsättnings- och resultattillväxt Januari-december 2000: * Omsättningen uppgick till 1 474,7 Mkr (769,7), en ökning med 92 procent * Resultatet efter finansnetto ökade med 82 procent till 138,1 Mkr (76,0) * Vinst per aktie efter full utspädning uppgår till 3,72 kr (2,10) * Stark avslutning på året med en omsättning om 513,8 Mkr (275,8), ett resultat efter finansnetto om 60,3 Mkr (33,1), och en rörelsemarginal om 11,7 procent (12,0) för fjärde kvartalet * Fortsatt satsning på Storage Area Networks (SAN) * Nytt affärsområde, Professional Services, bildat för att förstärka positionen inom IT-tjänster * Geografisk expansion i och med etableringen av Dimension Norway AS, samt avtal med CompServis om etablering av ett samägt bolag i Litauen * Stark utveckling för dotterbolaget Next Nordic * Utdelning föreslås med 0,95 kronor per aktie Efter periodens utgång: * Dimensionaktien noterades den 20 februari på OM Stockholmsbörsen. Intresset att förvärva aktier i bolaget var mycket stort och erbjudandet tecknades 11 gånger. Om Dimension AB Dimension, vars verksamhet startade 1988, är ett svenskt IT- företag som designar och implementerar infrastruktur för hantering av affärskritisk information. Som integratör tillhandahåller Dimension lösningar som säkerställer att kunden kan möta den digitala ekonomins krav på snabbhet, tillgänglighet, säkerhet och skalbarhet. Exempel på lösningar är avancerade server- och datalagringslösningar för e-handelssystem, e- banking, Internet/intranät och affärssystem. Kunderna finns främst inom telekom, bank & finans, media och industri. Next Nordic AB är ett helägt dotterbolag inom koncernen som arbetar med försäljning av Sun-system och relaterade kringprodukter till återförsäljare. 2000 omsatte Dimensionkoncernen 1 475 Mkr och hade ett resultat efter finansnetto på 138 Mkr. Företaget har 220 anställda på sju kontor i Sverige och ett i Norge. Huvudkontoret ligger i Bromma, Stockholm. Dimensionaktien är sedan den 20 februari 2001 noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. Verksamheten - rekordår för Dimension År 2000 var ett mycket framgångsrikt år för Dimensionkoncernen, med en fortsatt stark organisk tillväxt med bibehållet gott resultat. Affärsintensiteten har varit mycket hög och flera strategiskt viktiga initiativ har tagits för att fortsätta utveckla organisationen och affärerna. Årets sista sex månader präglades även av internt förberedelsearbete inför den nyligen genomförda börsintroduktionen. Omsättning och resultat för fjärde kvartalet Omsättningen för fjärde kvartalet 2000 uppgick till 513,8 Mkr (275,8), en ökning med 86 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 60,3 Mkr (33,1), en ökning med 82 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 11,7 procent (12,0). Den högre rörelsemarginalen för fjärde kvartalet jämfört med helåret förklaras av en för verksamheten normal säsongsvariation. Omsättning och resultat för helåret Dimensionkoncernens omsättning uppgick till 1 474,7 Mkr (769,7), en organisk tillväxt med 92 procent jämfört med helåret 1999. Av koncernens omsättning genererades 3 procent direkt i marknader utanför Sverige. Ytterligare cirka 15 procent av omsättningen generades genom indirekt export via kunder med verksamhet utanför Sverige. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 138,1 Mkr (76,0), en ökning med 82 procent. Rörelsemarginalen var 9,3 procent (9,8). Den något lägre rörelsemarginalen förklaras av den kraftiga expansionsfas Dimension befinner sig i. Dimensionkoncernens starka utveckling under året är ett resultat av målmedveten fokusering på kärnverksamheten - lösningar för IT- infrastruktur - och en fortsatt positiv marknadsutveckling. Till detta kommer att bolaget upplevde en något försvagad konkurrens under året. Samtliga verksamhetsområden inom koncernen har under perioden haft en god tillväxt- och resultatutveckling. Dimensions dotterbolag Next Nordic, som bildades i oktober 1999, har under året haft en mycket positiv utveckling och starkt bidragit till koncernens resultat. Geografisk expansion och förstärkning av erbjudandet Under första kvartalet bildades dotterbolaget Dimension Norway AS, med kontor i Oslo. Etableringen utgjorde det första steget i Dimensions strategi för en geografisk expansion. Under fjärde kvartalet slöts ett avtal mellan Dimension och CompServis om att bilda ett gemensamt bolag i Litauen. Bolaget ska inrikta sig på infrastrukturlösningar till framför allt bank & finans och telekomsektorn, och kommer att innebära en förstärkning av Dimensions närvaro i Baltikum. Dimension har sedan tidigare haft ett flerårigt samarbete med Litauen-baserade CompServis. I syfte att ytterligare förstärka Dimensions erbjudande och kompetens inom området IT-tjänster startades under andra kvartalet ett nytt affärsområde, Professional Services. Vidare har satsningen inom området datalagring (Storage Area Networks) intensifierats under året. Dimensions framgång har sin grund i medarbetarnas kompetens och erfarenhet. För att behålla bolagets spetskompetens och stärka konkurrenskraften har det under året arbetats mycket aktivt med rekrytering och kompetensutveckling. Som ett led i förstärkningen av de interna stödprocesserna har ett nytt ekonomisystem tagits i drift. Dimensions uthålliga tillväxt uppmärksammades under året i media genom en hedrande tredjeplats på Maratonlistan 2000, en ranking över de svenska tillväxtföretag som har vuxit snabbast under den senaste tioårsperioden. Dimension har under denna period haft en genomsnittlig organisk tillväxt om 68 procent per år. Listan sammanställs av Ahrens & Partners och publicerades i Svenska Dagbladet den 11 september. Efter rapportperiodens utgång I januari ansökte Dimension om notering på OM Stockholmsbörsens O-lista. I samband med detta erbjöds institutionella investerare och allmänheten i Sverige att förvärva aktier i bolaget. Erbjudandet bestod dels i en nyemission, dels i en försäljning av delar av huvudägarens, Bure Equity AB, samt grundarnas, Leif Svensson och Per Westerlund, aktieinnehav. Intresset för att förvärva aktier var mycket stort och erbjudandet tecknades 11 gånger. Priset per aktie fastställdes till 61 kr. Handeln i aktien påbörjades 20 februari, och antalet aktieägare i Dimension per första noteringsdag var cirka 8 700. Marknaden - Dimension Som integratör av IT-infrastruktur är Dimension verksamt på en marknad i snabb tillväxt. Den digitala ekonomins framväxt innebär att företagen investerar i ny kraftfull IT-infrastruktur för att kunna ta tillvara de nya affärsmöjligheter som Internet och IT skapar. Det ökande antalet användare av Internet och det ökande antalet tjänster som erbjuds leder till att trafiken och informationsinnehållet på Internet ökar snabbt. Detta skapar i sin tur en ökad efterfrågan på Dimensions kompetens och lösningar inom serversystem, datalagring, middleware och informationssäkerhet. Dimensions kunder finns främst inom högteknologiska och snabbväxande branscher som telekom, bank & finans, media, e-handel och industri. Utvecklingen har under året varit fortsatt stark inom samtliga prioriterade marknadssegment, och en rad viktiga affärer har genomförts, varav några exempel är: Telia, där Dimension tillsammans med Telia IT-service byggt infrastrukturen för en driftsmiljö för säkerhets- och certifikattjänster i Norden, Baltikum och Polen. WirelessCar, är ett gemensamägt bolag av Ericsson, Telia och Volvo som ska utveckla mobila tjänster för fordonsindustrin. Här har Dimension designat och implementerat infrastrukturen i en drift- och utvecklingsmiljö med mycket höga krav på säkerhet. Skanska, där Dimension tillsammans med Sun Microsystems har levererat en avancerad SAN-lösning för Skanskas affärssystem med mycket höga krav på tillgänglighet. Ericsson Radio Systems, som valt Dimension som leverantör av teknologi och kringtjänster till ett större kundprojekt för övervakning av GSM-nät. Brunswick Direct, världens första nätmäklartjänst med inriktning på aktiehandel på tillväxtmarknader, där Dimension designat och implementerat infrastrukturen bakom webbportalen med höga krav på tillgänglighet och skalbarhet. I oktober erhöll Dimensions annonskampanj "Måns rules Ok?" andra pris i Annonsörföreningens, Dagens Industris och TV4s annonstävling 100Wattaren. Kampanjen gjordes tillsammans med WOW reklambyrå. Next Nordic AB Dimensions dotterbolag Next Nordic AB etablerades i oktober 1999 i syfte att uppnå en ökad marknadstäckning samt att renodla och tydliggöra de olika verksamheterna inom koncernen; försäljning till återförsäljare i Next Nordic respektive integrationslösningar för slutkund i Dimension. Next Nordics omsättning under år 2000, exklusive internförsäljningen, uppgick till 308,4 Mkr, vilket motsvarar 21 procent av koncernomsättningen. Next Nordic har på kort tid tagit en marknadsledande position och förväntas få fortsatt stark tillväxt. Under tredje kvartalet fördjupades bolagets samarbete med Sun Microsystems genom ett nytt treårigt återförsäljaravtal. Next Nordic utsågs även till "Sun Channel Development Partner of the Year". Dimension Norway AS Dimension Norway AS bildades under första kvartalet 2000 som den första utländska bolagsetableringen i den pågående internationella expansionen. Etableringen underlättades av att flera av Dimensions kunder är verksamma i Norge. Under året har bolaget gjort en inbrytning i telekomsegmentet på den norska marknaden. Nettoinvesteringar Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar under året uppgick till 7,4 Mkr (7,2) och avsåg huvudsakligen datorer och inventarier. Lönsamhet Avkastningen på eget kapital under året uppgick till 56,6 procent (50,6) och avkastningen på operativt kapital uppgick till 92,8 procent (89,7). Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet uppgick under året till 143,2 Mkr (79,3), vilket motsvarar 5,65 kr (3,12) per aktie. Kassaflödet före skatt under året uppgick till 27,7 Mkr (51,2). Förändringen beror främst på den ökande försäljningen, och därmed större lager och större kapitalbindning i kundfordringar. Finansiell ställning Likvida medel uppgick vid årets slut till 59,9 Mkr (50,1). Koncernens eget kapital uppgick vid årets slut till 215,7 Mkr (131,5). Soliditeten uppgick till 24,3 procent (29,1). Dimension har en beviljad checkräkningskredit som uppgår till 100 Mkr. Nyemissionslikviden från börsintroduktionen, om cirka 214 Mkr före emissionskostnader, beräknas inflyta under slutet av februari. Personal Medelantalet anställda uppgick under året till 179 personer jämfört med 113 personer under föregående år, innebärande en ökning med 58 procent. I syfte att förstärka kompetensen har Dimension under året satsat betydande resurser på rekrytering samt på vidareutbildning av tekniska konsulter och säljpersonal. Under första halvåret fick dessutom samtliga chefer med personalansvar genomgå en ledarskapsutbildning. Personalomsättningen, beräknad som antalet fast anställda personer som slutat under året genom medelantalet anställda, var 11,7 procent. Motsvarande siffra för 1999 var 12,7. I augusti tillträdde Anders Wallström som marknadsdirektör. Han kommer närmast från posten som VD för Betech Data AB. I samma månad tillträdde Mats Eklund som chef för affärsområdet Professional Services. Han kommer närmast från AerotechTelub AB. I december tillträdde Gunnar Isberg som regionchef för Stockholmsregionen. Han kommer närmast från Prevas AB där han var divisionschef. Gunnar Isberg har tidigare innehaft poster som försäljningsdirektör på Sun Microsystems och Digital. Utökning av styrelsen Dimensions styrelse har under året förstärkts med två nya ledamöter: Lars Idermark, tidigare vice VD för FöreningsSparbanken och vice VD för Capio, och nuvarande VD för andra AP-fonden samt Johan de Verdier, VD för Framfab Software. Båda valdes in i styrelsen under andra kvartalet 2000. Dimensionaktien Per 3 april 2000 genomfördes en split 50:1. Efter genomförd split uppgår antal aktier till 25 347 200. Konvertibla skuldebrev är sedan tidigare emitterade motsvarande 800 000 nya aktier. Under maj månad genomfördes ett nytt optionsprogram för fast anställd personal. Optionsrätter motsvarande 874 000 nya aktier emitterades, varav dotterbolaget Next Nordic AB tecknade optionsrätter motsvarande 180 000 aktier. Anställda i Dimensionkoncernen som ej tidigare erbjudits möjlighet att teckna optioner i Dimension fick i samband med börsintroduktionen möjlighet att teckna aktier till marknadsmässiga villkor ur dessa optioner. Antalet aktier per den 31 december 2000, efter beaktande av konvertiblernas och optionernas utspädningseffekt1, har beräknats uppgå till 26 469 694. Resultatet efter skatt per aktie efter full utspädning uppgick till 3,72 kr (2,10). Eget kapital per aktie efter full utspädning uppgick till 8,41 kr (5,30). Sedan 20 februari 2001 är Dimensionaktien noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista, med kortnamn DMSN. Antalet aktieägare per första noteringsdag var cirka 8 700. Börsintroduktionen leddes av Handelsbanken Investment Banking och Carnegie. Nyemissionen om 3 500 000 aktier uppgick till 214 Mkr före emissionskostnader. Not 1: Utspädningseffekten är beräknad som relationen mellan optionsrätternas totala marknadsvärde och företagets totala börsvärde, det vill säga i enlighet med finansanalytikernas rekommendationer. Vid värderingen av optionerna har en Black & Scholes-baserad värderingsmodell använts. Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick under året till 1 323,6 Mkr (742,4). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 80,9 Mkr (73,1). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 38,0 Mkr (37,1). Nettoinvesteringarna i anläggningstillgångar uppgick till 6,2 Mkr (7,1). Utsikter för 2001 Dimensions tillväxt och resultat för år 2000 ska ses mot bakgrund av den starka marknads-utvecklingen, ett starkt momentum i affärerna och en något försvagad konkurrenssituation. Den marknad som Dimension verkar på förväntas växa med cirka 30 procent per år under de närmast kommande åren och bolaget har som ambition att växa snabbare än marknaden. Målet för 2001 är att den organiska tillväxten skall uppgå till 40-50 procent. Under den expansionsfas som Dimension befinner sig i har bolaget som mål att generera en rörelsemarginal om 7-9 procent. Bolagsstämma och tidpunkter för ekonomisk information Ordinarie bolagsstämma äger rum den 23 april 2001 klockan 16.00. Plats: Stockholm City Conference Center (Norra Latin), Drottninggatan 71 B, lokal Pelarsalen. Delårsrapport januari-mars 2001 publiceras 23 april 2001 Delårsrapport januari-juni 2001 publiceras 21 augusti 2001 Delårsrapport januari-september 2001 publiceras 24 oktober 2001 Bokslutskommuniké för helåret 2001 publiceras 19 februari 2002 Årsredovisning för 2000 finns tillgänglig på Dimensions huvudkontor i Bromma under vecka 14, då den också skickas till aktieägare via post. Ekonomiska rapporter och årsredovisningar publiceras även på www.dimension.se Utdelning Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 0,95 kronor per aktie för räkenskapsåret 2000. Stockholm den 21 februari 2001 Styrelsen för Dimension AB (publ) För ytterligare information vänligen kontakta Sven Uthorn, VD, 08-445 24 32, 070-931 00 03, sven.uthorn@dimension.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00220/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00220/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar