Dimension delårsrapport januari - september 2000.

Report this content

Dimension delårsrapport januari - september 2000. Fortsatt stark tillväxt med bibehållet gott resultat. * Resultatet efter finansnetto ökade med 82 procent till 77,8 Mkr (42,8) * Omsättningen uppgick till 960,9 Mkr (493,9), en ökning med 95 procent * Fortsatt satsning på Storage Area Networks (SAN) * Ett flertal viktiga affärer med bland andra Skanska, Ericsson och Steelscreen * Expansionen i Baltikum fortsätter. Dimension sluter avtal med CompServis om etablering av ett samägt bolag i Litauen * Stark utveckling för dotterbolaget Next Nordic * Dimension på tredje plats på Maratonlistan 2000, en ranking över svenska tillväxtföretag * Förberedelser för notering på OM Stockholmsbörsen under fjärde kvartalet 2000 Verksamheten Årets första nio månader för Dimensionkoncernen kännetecknas av en fortsatt stark tillväxt med bibehållet gott resultat. Omsättningen uppgick till 960,9 Mkr (493,9), en ökning med 95 procent jämfört med samma period 1999. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 77,8 Mkr (42,8), en ökning med 82 procent. Rörelsemarginalen för perioden var 8,0 procent (8,5). Dimensionkoncernens starka utveckling är ett resultat av målmedveten fokusering på kärnverksamheten - lösningar för IT-infrastruktur - och en fortsatt positiv marknadsutveckling. Samtliga områden inom koncernen har under perioden haft en tillväxt- och resultatutveckling i linje med eller över plan. Den lägre rörelsemarginalen förklaras av den kraftiga expansionsfas Dimension befinner sig i. Under de senaste tolv månaderna har Dimension inlett en geografisk expansion, ett nytt affärsområde, Professional Services, har startats och Next Nordic AB har etablerats. Next Nordic har under perioden haft en fortsatt stark utveckling. Därutöver har satsningen på datalagring intensifierats tillsammans med fortsatta satsningar på rekrytering, kompetensutveckling och förstärkning av interna stödsystem. Under perioden fördjupades samarbetet med Sun Microsystems genom tecknande av ett nytt treårigt återförsäljaravtal. Som ett led i förstärkningen av de interna stödprocesserna har ett nytt ekonomisystem tagits i drift. I september utsågs Dimension till "Sun Reseller of the Year". Dimension kom på tredje plats på Maratonlistan 2000, som är en ranking över de svenska tillväxtföretag som har vuxit snabbast under den senaste tioårsperioden. Dimension har under perioden vuxit med i genomsnitt 67,9 procent per år. Listan sammanställs av Ahrens & Partners och publicerades i Svenska Dagbladet den 11 september. Dimension och CompServis har under perioden slutit avtal om att bilda ett gemensamt bolag i Litauen. Bolaget ska inrikta sig på infrastrukturlösningar till framför allt bank och finans och telekomsektorn. Bolaget kommer innebära en förstärkning av Dimensions närvaro i Baltikum och en fördjupning av det fleråriga samarbetet med Litauen-baserade CompServis. Nyckeltal 2000 1999 1999 Dimensionkoncernen jan-sep jan-sep jan-dec Omsättning (Mkr) 960,9 493,9 769,7 Omsättningstillväxt jämfört m motsv 94,6 70,3 67,0 period fg år (%) Resultat efter finansiella poster 77,8 42,8 76,0 (Mkr) Bruttomarginal (%) 8,4 8,9 10,2 Rörelsemarginal (%) 8,0 8,5 9,7 Vinstmarginal (%) 8,1 8,7 9,9 Avkastning på sysselsatt kapital 58,5 49,9 64,9 (%) Avkastning på operativt kapital 69,4 54,6 89,7 (%) Avkastning på eget kapital (%) 48,4 45,5 50,6 Balansomslutning (Mkr) 660,4 349,5 451,4 Eget kapital (Mkr) 172,7 110,2 131,5 Soliditet (%) 26,2 31,5 29,1 Räntebärande skuld (Mkr) 36,2 33,6 16,2 Nettoinvesteringar (Mkr) 3,8 1,9 7,2 Antalet anställda vid periodens 190 116 139 slut Medelantalet anställda 164 110 113 Omsättning per anställd (Mkr) 5,9 4,5 6,8 Rörelseresultat per anställd 0,5 0,4 0,7 (Mkr) Antal aktier 26 467 104 26 467 104 26 467 104 Resultat efter skatt per aktie (Kr) efter full utspädning 2,09 1,25 2,07 Eget kapital per aktie (Kr) efter 6,79 4,43 5,23 full utspädning Kvartalsvisa värden Dimensionkoncernen (Mkr) Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Omsättning 2000 257,3 412,4 291,2 1999 132,0 202,2 159,7 275,8 Resultat efter finansiella poster 2000 19,0 31,5 27,3 1999 11,8 21,8 9,3 33,1 Dimensions försäljning visar tydliga säsongsvariationer. Säsongsvariationerna gör att Dimension normalt redovisar ett svagare första och tredje kvartal, och ett starkare andra och fjärde kvartal. Marknaden Som integratör av IT-infrastruktur är Dimension verksamt på en marknad i snabb tillväxt. Den digitala ekonomins framväxt innebär att företagen investerar i ny kraftfull IT-infrastruktur för att kunna ta tillvara de nya affärsmöjligheter som Internet och nya tekniker skapar. Det ökande antalet användare av Internet och det ökande antalet tjänster som erbjuds leder till att trafiken och informationsinnehållet på Internet ökar snabbt. Detta skapar i sin tur en ökad efterfrågan på Dimensions kompetens och lösningar inom exempelvis datalagring, serversystem och säkerhet. Utvecklingen har under perioden varit fortsatt stark inom samtliga prioriterade marknadssegment, och en rad viktiga affärer har genomförts, varav några exempel är: Skanska, där Dimension tillsammans med Sun Microsystems har levererat en avancerad SAN-lösning för Skanskas affärssystem med mycket höga krav på tillgänglighet. Affären har ett ordervärde på 17 Mkr. Ericsson Radio Systems, som valt Dimension som leverantör av teknologi och kringtjänster till ett större kundprojekt för övervakning av GSM-nät. Ordervärdet uppgår till 36 Mkr. Steelscreen, där Dimension designat och implementerat en integrationslösning med höga krav på snabbhet och skalbarhet. Steelscreen är Europas första oberoende näthandelsplats för metallprodukter. Next Nordic AB Dimensions dotterbolag Next Nordic AB, vilket etablerades i oktober 1999, har fortsatt sin positiva utveckling och starkt bidragit till koncernens framgångsrika niomånadersresultat. Omsättningen för perioden uppgick till 175,6 Mkr vilket motsvarar 18 procent av koncernomsättningen. Next Nordic har på kort tid tagit en marknadsledande position och förväntas få fortsatt stark tillväxt. Under perioden fördjupades Next Nordics samarbete med Sun Microsystems genom ett nytt treårigt återförsäljaravtal. Bolaget utsågs även till "Sun Channel Development Partner of the Year". Nettoinvesteringar Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 3,8 Mkr (1,9) och avsåg huvudsakligen datorer och inventarier. Finansiell ställning Soliditeten uppgick 30 september 2000 till 26,2 procent (31,5). Minskningen beror främst på den fortsatt snabba expansionen inom Next Nordic. Likvida medel uppgick till 11,3 Mkr (8,9). Kassaflödet före skatt under perioden uppgick till -22,5 Mkr (-14,0). Förändringen beror främst på en ökning av kundfordringarna och en ökning av varulagret, vilket samtidigt medfört att leverantörsskulderna har ökat. Koncernens eget kapital uppgick vid periodens slut till 172,7 Mkr (110,2) och avkastningen på eget kapital under perioden uppgick till 48,4 procent (45,5). Personal Medelantalet anställda uppgick under perioden till 164 personer jämfört med 110 personer under samma period 1999. Den managementutbildning för cirka 30 anställda som påbörjades under första halvåret 2000 har slutförts enligt plan. Under perioden tillträdde Anders Wallström som marknadsdirektör. Han kommer närmast från posten som VD för Betech Data AB. Mats Eklund tillträdde som chef för affärsområdet Professional Services. Han kommer närmast från AerotechTelub AB. Dimensionaktien Per 28 mars 2000 genomfördes en split 50:1. Efter genomförd split uppgår antal aktier till 25 347 200. Konvertibla skuldebrev är sedan tidigare emitterade motsvarande 800 000 nya aktier. Under maj månad genomfördes ett nytt optionsprogram för fast anställd personal. Optionsrätter motsvarande 874 000 nya aktier emitterades, varav dotterbolaget Next Nordic AB tecknade optionsrätter för 180 000 kronor (vilande optionsrätter). Detta innebär att antalet aktier efter full konvertering och fullt utnyttjande av optionsrätter per 30 september 2000 uppgår till 26 467 104. Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick till 934,7 Mkr (567,5). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 49,5 Mkr (43,1). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 3,7 Mkr (8,9). Tidpunkter för ekonomisk information Bokslutskommuniké 2000 publiceras 21 februari 2001 Delårsrapport januari - mars 2001 publiceras 23 april 2001 Stockholm den 30 oktober 2000 Dimension AB (publ) org nr 556328-2754 Sven Uthorn Verkställande Direktör Koncernens resultaträkning i sammandrag 2000 1999 1999 (Mkr) jan-sep jan-sep jan-dec Rörelsens intäkter 960,9 493,9 769,7 Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar -880,4 -449,9 -691,4 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -3,7 -2,2 -3,3 Rörelseresultat 76,8 41,8 75,0 Finansiella poster 1,0 1,0 1,0 Resultat efter finansiella poster 77,8 42,8 76,0 Skatt -22,6 -9,6 -21,5 Nettoresultat 55,2 33,2 54,5 Koncernens balansräkning i sammandrag 2000 1999 1999 (Mkr) 30 sep 30 sep 31 dec Tillgångar Anläggningstillgångar 10,2 6,0 10,2 Varulager 259,3 155,8 155,8 Fordringar 379,6 178,8 235,3 Likvida medel 11,3 8,9 50,1 Summa tillgångar 660,4 349,5 451,4 Eget kapital och skulder Eget kapital 172,7 110,2 131,5 Avsättningar 12,3 7,8 12,3 Långfristiga skulder 36,2 33,6 16,2 Kortfristiga skulder 439,2 197,9 291,4 Summa eget kapital och skulder 660,4 349,5 451,4 Kassaflödesanalys i sammandrag för 2000 1999 1999 koncernen (Mkr) jan-sep jan-sep jan-dec Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 81,6 45,0 79,3 Förändringar rörelsekapital -104,1 -59,0 -28,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten före skatt -22,5 -14,0 51,2 Skatt -18,4 -16,3 -17,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten efter skatt -40,9 -30,3 33,5 Kassaflöde från investeringsverksamheten -3,8 -1,9 -7,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5,9 19,8 2,5 Förändring av likvida medel -38,8 -12,4 28,8 Likvida medel vid periodens början 50,1 21,3 21,3 Likvida medel vid periodens slut 11,3 8,9 50,1 Granskningsrapport Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport och därvid följt rekommendation utfärdad av Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt Årsredovisningslagen. Stockholm den 26 oktober 2000 Peter Lander, Auktoriserad revisor Ernst & Young AB Definitioner av nyckeltal Bruttomarginal Rörelseresultat före avskrivningar i förhållande till omsättningen. Rörelsemarginal Rörelseresultat före goodwillavskrivningar i förhållande till omsättningen. Vinstmarginal Resultat efter finansnetto i förhållande till omsättningen. Sysselsatt kapital Balansomslutning minskat med icke räntebärande skulder och avsättningar, inklusive latenta skatteskulder. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster med tillägg för finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Operativt kapital Sysselsatt kapital med avdrag för likvida medel. Avkastning på operativt kapital Resultat före finansiella poster i förhållande till genomsnittligt operativt kapital. Avkastning på eget kapital Nettovinst i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Soliditet Eget kapital i förhållande till summa tillgångar. Vinst per aktie Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier. Detta är Dimension Dimension AB, vars verksamhet startade 1988, är ett svenskt IT-företag som designar, utvecklar och implementerar de affärskritiska system som utgör grunden i kundernas IT-infrastruktur. I takt med att affärsverksamheten flyttas ut på Internet och andra nätverk blir IT-systemen allt mer affärskritiska för företagen, och måste möta högt ställda krav på snabbhet, tillgänglighet, säkerhet och skalbarhet. Med utgångspunkt i unik kompetens kring serversystem, middleware och integration levererar vi skräddarsydda helhetslösningar som säkerställer att våra kunder kan möta sina nya krav. Dimensions verksamhetsområden omfattar: @ Serverlösningar, primärt för Internet/intranät @ Datalagring och backup @ Middleware/Internet Solutions @ Professional Services Exempel på lösningar är server- och datalagringssystem, e-handelssystem samt konsulttjänster för företag inom telekom, Internet, media, bank & finans, industri och offentlig förvaltning. Ledande leverantörer Dimension samarbetar med marknadsledande leverantörer inom företagets alla verksamhetsområden. Med bland andra Sun, Veritas, Compaq, Hitachi och WebMethods har Dimension etablerat djupa, långsiktiga relationer. 190 medarbetare i Sverige och Norge Per den 30 september 2000 hade Dimension 190 anställda på sex kontor i Sverige och ett i Norge; Stockholm, Göteborg, Lund, Linköping, Karlskrona, Sundsvall och Oslo. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Next Nordic Next Nordic AB är ett helägt dotterbolag inom koncernen, etablerat 1999. Next Nordic arbetar med försäljning av Sun-system och relaterade kringprodukter till återförsäljare och är Sun Microsystems största partner i Sverige. Ett företag i stark tillväxt 1999 omsatte Dimension 770 Mkr och hade ett resultat efter finansnetto på 76 Mkr. De senaste fyra åren har tillväxten i genomsnitt överstigit 50 procent per år. Dimension placerade sig på tredje plats på Maratonlistan 2000, som är en ranking över de snabbast växande företagen i Sverige sett över en tioårsperiod. Dimension ingår i Bure Equity. Förberedelser pågår för en notering av Dimension ABs aktie på OM Stockholmsbörsen under fjärde kvartalet 2000. För ytterligare information vänligen kontakta Sven Uthorn, VD, 08-445 24 00, 070-931 00 03, sven.uthorn@dimension.se Dimension AB Box 20200, 161 02 Bromma Besöksadress Adolfsbergsvägen 31 Telefon 08-445 24 00 Telefax 08-28 40 05 www.dimension.se Dimension Norway AS Ökernveien 99, N-0579 Oslo Besöksadress Ökernveien 99 Telefon +47 23 17 29 50 Telefax +47 23 17 29 90 www.dmsn.no Next Nordic AB Box 7103, 192 07 Sollentuna Besöksadress Staffans väg 6 B Telefon 08-626 18 00 Telefax 08-626 18 99 www.next.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00620/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00620/bit0002.pdf

Dokument & länkar