Dimension preliminärt bokslut 2000: Fortsatt stark omsättnings- och resultattillväxt

Dimension preliminärt bokslut 2000: Fortsatt stark omsättnings- och resultattillväxt * Fortsatt stark organisk tillväxt med bibehållet gott resultat * Omsättningen uppgick till 1.474,7 Mkr (769,7), en ökning med 92 procent jämfört med helåret 1999 * Resultat efter finansiella poster ökade med 82 procent och uppgick till 138,1 Mkr (76,0). Rörelsemarginalen för helåret uppgick till 9,3 procent (9,8) * Stark avslutning på året med en omsättning om 513,8 Mkr (275,8) och en rörelsemarginal om 11,7 procent (12,0) för fjärde kvartalet År 2000 för Dimensionkoncernen kännetecknas av en fortsatt stark organisk tillväxt med bibehållet gott resultat. Omsättningen uppgick till 1.474,7 Mkr (769,7), en ökning med 92 procent jämfört med helåret 1999. Resultat efter finansiella poster uppgick till 138,1 Mkr (76,0), en ökning med 82 procent. Rörelsemarginalen för perioden var 9,3 procent (9,8). Den något lägre rörelsemarginalen förklaras av den kraftiga expansionsfas Dimension befinner sig i. Dimensionkoncernens starka utveckling under fjärde kvartalet 2000 är ett resultat av en fortsatt positiv marknadsutveckling. Samtliga områden inom koncernen har under perioden haft en god tillväxt- och resultatutveckling. Under perioden oktober-december 2000 uppgick omsättningen till 513,8 Mkr (275,8). Resultat efter finansnetto uppgick till 60,3 Mkr (33,2). Rörelsemarginalen uppgick till 11,7 procent (12,0). Den högre rörelsemarginalen för fjärde kvartalet jämfört med helåret förklaras av en för branschen normal säsongsvariation. Dimension har ansökt om notering vid OM Stockholmsbörsens O-lista. I samband med detta har institutionella investerare och allmänheten inbjudits till förvärv av aktier i bolaget. Erbjudandet leds av Handelsbanken Investment Banking och Carnegie. Anmälningsperioden pågår till den 9 februari för allmänheten och till den 12 februari för institutionella investerare. Prospekt och anmälningssedel kan rekvireras via Internet från följande adresser: www.dimension.se, www.bure.se, www.handelsbanken.se/borsintroduktioner eller www.carnegie.se/online. I det prospekt som offentliggjorts i samband med den förestående noteringen vid OM Stockholmsbörsens O-lista har styrelsen under rubriken "Finansiella mål" uttalat sig om att Dimensionkoncernen förväntas uppnå en omsättning om minst 1,450 Mkr samt en rörelsemarginal som beräknas överstiga 9 procent. Den fullständiga bokslutskommunikén publiceras den 21 februari 2001. Delårsrapport för januari-mars 2001 publiceras den 23 april 2001. För ytterligare information kontakta: Sven Uthorn, VD Dimension AB Tel 08-445 24 32 Mobil 070-931 00 03 e-post: sven.uthorn@dimension.se Om Dimension Dimension är ett svenskt IT-företag som designar och implementerar de affärskritiska system som utgör grunden i kundernas IT-infrastruktur. Som integratör tillhandahåller Dimension lösningar som säkerställer att kunden kan möta den digitala ekonomins krav på snabbhet, tillgänglighet, säkerhet och skalbarhet. Exempel på lösningar är avancerade server- och datalagringslösningar för e-handelssystem, e-banking, Internet/intranät och affärssystem. Kunderna finns främst inom telekom, Internet, media, bank & finans, industri och offentlig förvaltning. 1999 omsatte Dimension 770 Mkr och hade ett resultat efter finansnetto på 76 Mkr. Företaget har 220 anställda på sju kontor i Sverige och ett i Norge. Dimension ingår i Bure Equity. Dimension planerar att noteras på OM Stockholmsbörsens O- lista den 20 februari 2001. Tidpunkter för ekonomisk information Bokslutskommuniké 2000 publiceras 21 februari 2001 Delårsrapport januari-mars 2001 publiceras 23 april 2001 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00460/bit0002.pdf

Dokument & länkar