Ordinarie bolagsstämma i Dimension AB

Ordinarie bolagsstämma i Dimension AB I enlighet med noteringsavtalet med Stockholmsbörsen meddelar Dimension AB (publ)även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till ordinarie bolagsstämma den torsdagen den 24 april 2003. Anmälan, m.m. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall · dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i aktieboken som förs av VPC AB (Värdepapperscentralen) senast måndagen den 14 april 2003, · dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Dimension AB, märk: Bolagsstämma, Box 20200, 161 02 Bromma, fax 08-29 17 50, eller via e-post: bolagstamma@dimension.se, senast tisdagen den 22 april 2003 klockan 15.00 Vid anmälan ska aktieägaren uppge: namn, person-/organisationsnummer, adress, telefon (dagtid), aktieinnehav samt eventuellt biträde som skall medfölja till stämman. För att äga rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondförvaltare, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 14 april 2003. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Godkännande av dagordningen. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen. 7. Beslut a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; b) om disposition beträffande bolagets resultat; c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 9. Val av styrelse inklusive bestämmande av antalet styrelseledamöter. 10. Övriga ärenden. 11. Stämmans avslutande. Förslag till beslut Utdelning (punkt 7 b) Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske till aktieägarna. Arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 8) Aktieägare representerande cirka 55 procent av det totala antalet röster i bolaget har förklarat sig stå bakom följande förslag: Ett styrelsearvode för 2003 om 450 000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Inget arvode utgår till ledamot anställd i koncernen. Revisorsarvode att utgå enligt löpande räkning. Val av styrelse och revisor (punkt 9) Aktieägare representerande cirka 55 procent av det totala antalet röster i bolaget har förklarat sig stå bakom följande förslag: Styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Omval föreslås av styrelsen i sin helhet bestående av ledamöterna Björn Boldt-Christmas, Lars Idermark, Ulf Ivarsson, Leif Svensson och Ann- Marie Nilsson samt suppleanterna Irene Axelsson och Björn Pettersson. Det antecknas att val av revisor ej är aktuellt då revisor valdes för en mandatperiod om fyra år vid ordinarie stämma 2001. Redovisningshandlingar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Adolfsbergsvägen 31, Bromma för aktieägarna från och med den 10 april 2003. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Registrering av deltagare börjar kl 16.30 Välkomna! Stockholm i mars 2003 Dimension AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta Björn Boldt-Christmas, Styrelseordförande, 0705-88 76 85 Örjan Frid, Verkställande Direktör, 08-505 830 10 Om Dimension Dimension är integratör av affärskritisk IT-infrastruktur. Bolagets kärnverksamhet omfattar design, integration och support av avancerade server-, datalagrings- och säkerhetslösningar. En viktig del av kunderbjudandet utgörs av konsulttjänster kring behörighet och katalogtjänster samt integration av tillämpningar åt telekomindustrin. Dimensions erbjudande grundar sig på en marknadsledande kompetens och erfarenhet av IT-infrastruktur samt långsiktiga samarbeten med ledande systemleverantörer. Kunderna finns främst inom telekom, bank & finans, industri och stat & kommun. Koncernen har cirka 200 medarbetare och är verksam i Sverige, Danmark, Lettland och Litauen. Huvudkontoret ligger i Bromma, Stockholm. Dimensionaktien är noterad på Stockholmsbörsens O- lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/28/20030328BIT01050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/28/20030328BIT01050/wkr0002.pdf

Dokument & länkar