BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 jan - 31 dec 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKé 1 jan - 31 dec 2000 KRAFTIG TILLVäXT, ETABLERING I NORGE OCH FINLAND · Faktureringen för räkenskapsåret ökade till 214,6 (4,1) Mkr. Kärnverksamheten Riktad Marknadskommunikation visade på en tillväxt om 38 procent motsvarande 156,2 Mkr jämfört med 112,9 Mkr proforma 1999. · Resultat före goodwillavskrivningar om 21 312 Tkr uppgick till -1 954 Tkr. Resultatet per aktie efter full utspädning blev - 0,42 kr ·Sammanslagningen av de tre företagsgrupperna Dial Group, Avancera Marknadsutveckling och nxt communication group har genomförts och koncernen uppträder nu under ett gemensamt varumärke DNG, Dial NXT Group. · DNG noterades på OM Stockholmsbörsens O-lista den 6 december 2000. DIAL NXT GROUP AB, Box 27320, 102 54 Stockholm. Tel: 08-566 350 00. www.dng.com MARKNADEN CRM (Customer Relationship Management) relaterade innehållstjänster visade en fortsatt tillväxttakt väsentligt över den generella marknadstillväxten. Enligt analysföretaget IDC spås tillväxttakten för Sverige bli 31 procent per år för perioden 1999-2004 vilket under perioden avspeglades i DNGs affärstillväxt. Konkurrensbilden i marknaden visade på en fortsatt stor diversifiering i byrånätverk, specialiserade byråer inom reklam, DM/DR, och IT-konsulter orienterade mot CRM-tjänster. Samtidigt ökar efterfrågan på större helhetsleverantörer och ett antal sådana har under senaste tiden positionerat sig i Sverige. DNG konkurrerar i samtliga segment i den traditionella och relationsskapande reklam- och marknadskommunikationsmarknaden. Utvecklingen mot ett allt bredare och komplext medieutbud i takt med ökat konkurrenstryck är gynnsamt för DNGs verksamhetsinriktning och affärsstruktur. Medieoberoende helhetsleverantörer med bred geografisk täckning bedöms möta en växande efterfrågan. FJäRDE KVARTALET 2000 DNGs fakturering ökade under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet med 22,5 procent till 65 950 Tkr. Rörelseresultatet före finansnetto minskade under fjärde kvartalet till -11 946 Tkr att jämföra med -3 014 Tkr för det tredje kvartalet. Den starka intäktsökningen för det fjärde kvartalet är hänförlig till fortsatt gynnsam orderingång. Resultatminskningen jämfört med tredje kvartalet förklaras i huvudsak av engångskostnader under decembermånad. ÅRET I SAMMANDRAG KONCERNENS NETTOOMSäTTNING Nettoomsättningen under verksamhetsåret ökade med 37 procent till 214 634 Tkr jämfört med föregående år 156 316 Tkr proforma. Kvartalsfaktureringen har ökat med 47 procent från 44 788 Tkr första kvartalet till 65 950 Tkr under kvartal fyra. Tillväxten har skett i huvudsak genom organisk tillväxt i en prisstabil marknad. Verksamhetsgrenen för Riktad Marknadskommunikation,(ex CRM, DM, contact centers, butikspromotion och events), svarade för den största tillväxten varav det största dotterbolaget DNG Interactions försäljning uppgick till 115 122 Tkr motsvarande 53,6 procent av koncernens samlade fakturering. Totalt sett svarade verksamhetsgrenen Riktad Marknadskommunikation för en tillväxttakt om 38 procent mot proforma verksamhetsåret 1999. Nettoomsättningen uppgick till 156 227 Tkr motsvarade 72,8 procent av koncernens nettoomsättning. Verksamhetsgrenen Researchs försäljning uppgick till 4 452 Tkr motsvarande en andel av koncern-försäljningen om 2 procent. Reklam respektive Grafisk produktion fakturerade 6 242 Tkr respektive 43 617 Tkr motsvarande andelar av koncernomsättningen om 2,9 respektive 20,3 procent. Den svenska verksamhetens andel av koncernförsäljningen blev 93,8 procent medan de nyetablerade bolagen i Norge och Finland svarade för 6,2 procent. KONCERNENS RESULTAT Resultatet efter finansnetto blev - 22 916 (-27 665) Tkr. Exklusive goodwillavskrivningar om 21 312 Tkr uppgick resultatet till - 1 954 Tkr. I resultatet ingår kapitalandel i intressebolag motsvarande 845 Tkr samt reavinst om 4,7 Mkr vid försäljning av Streaming Fridge.. Den kraftiga organiska tillväxten som medfört omfattande nyanställningar under perioden inverkar negativt på resultatet genom lägre produktivitet under de första 3-4 månaderna efter anställning. Totalt nyanställdes 81 personer under året. Bruttoresultatet för räkenskapsåret uppgick till 92 777 Tkr motsvarande 43 procent av koncernens nettoomsättning. VERKSAMHETEN DNGs verksamhet är integrerad och mätbar marknadskommunikation. Genom att kombinera en mångfald av samverkande marknadsföringsverktyg och kontinuerligt mäta utfallet av aktiviteter effektiviseras kundens marknadsföringsinvesteringar. DNG-koncernen bildades i slutet av 1999 genom en sammanslagning av Dial Group AB, Avancera Marknadsutveckling AB och nxt communication group AB och under första kvartalet 2000 började koncernen arbeta under det gemensamma varumärket DNG (Dial NXT Group). Tre mål har fokuserats under verksamhetsåret; hög tillväxt för att snabbt nå de synergier affärsidén kräver, en geografisk expansion till den nordiska marknaden och en samordning av koncernens rörelsedrivande bolag för att effektivisera verksamheten. Genom förvärv och etableringar av egen verksamhet i Finland, Norge och Danmark omsatte den nordiska verksamheten exklusive Sverige 13,3 Mkr vid utgången av verksamhetsåret motsvarande 6,2 procent av koncernens nettoomsättning. DNGs huvudmarknad är de största reklamköparna i de nordiska marknaderna. Totala antalet kunder för året uppgick till ca 600. Ett trettiotal av koncernens största kunder står för ca 40 procent av koncernens totala fakturering. Kundbasen representerar ett tvärsnitt av näringslivet varför DNGs beroende av en enskild bransch eller kund är relativt liten. Affärsorienteringen under året inriktades i ökad grad mot sk Business-to- Consumer (B2C) affärer samtidigt som kundavtal i ökad grad orienteras mot årsavtal. Inriktningen syftar till att koncentrera verksamheten till segment med bättre lönsamhets- och tillväxtförutsättningar samtidigt som affärsutvecklingen stabiliseras genom långa kontrakt. Affärsverksamheten i DNG bedrevs genom nio rörelsedrivande bolag fördeladetill fyra verksamhetsgrenar, Riktad Marknadskommunikation, Research, Reklam och Grafisk produktion. Riktad Marknadskommunikation utgjorde den dominerande verksamhetsgrenen samtidigt som den svarade för den kraftigaste tillväxten under året (38 procent). Beslut om att omorganisera koncernen i syfte att öka resultatmarginalen under fortsatt hög tillväxttakt togs i december 2000. Den operativa nordiska verksamheten samlades under en nytillsatt vVD och från januari 2001 bedrivs verksamheten i fyra affärsenheter, Brands, Business Intelligence, Dialogue och Graphic. Under räkenskapsåret genomfördes två förändringar vad avser handeln i DNGs aktie. Den 20 mars bytte koncernen handelsplats för aktien från SBI till Nya Marknaden och den 6 december noterades företaget på OM Stockholmsbörsens O-lista. FöRVäRV, AVYTTRINGAR OCH NYETABLERINGAR Under verksamhetsåret genomfördes två förvärv, två avyttringar av aktieinnehav och nyetableringar av sju bolag/verksamheter i Sverige, Norge och Finland. I Sverige förvärvades i oktober Scandinavian Database Marketing AB (SDM). Förvärvet tillförde ett femtontal specialiserade CRM-konsulter vid kontor i Göteborg, Stockholm och Helsingfors. Årsomsättningen för verksamhetsåret 2000 uppgick till ca 38,9 Mkr. Vidare förvärvades KY 4 Cast Oy med verksamhet inom PR (Public Relations). I maj 2000 avyttrades 90 % av aktieinnehavet i Zip Ventures AB, och i juni hela innehavet i intressebolaget Streamingfridge AB som ett led i en medveten koncentration av resurser till DNGs kärnverksamhet. I Sverige startades ett Contactcenter i Härnösand. DNG etablerade kontor i Oslo, Köpenhamn, Helsingfors. PERSONAL Samtidigt som DNG genomfört en omfattande fusions- och omstruktureringsprocess under verksamhetsåret har nyrekryteringar i stor omfattning skett för att understödja tillväxten i affärsrörelsen. Vid årets utgång hade DNG 235 anställda varav 216 inom den svenska verksamheten, 4 i Norge och 15 i Finland. Genomsnittligt antal anställda under perioden var 200. Personalen fördelade sig med 42 procent kvinnor och 58 procent män och genomsnittsåldern var 33 år. Andelen högskoleutbildade alternativt vidareutbildade inom reklam och marknadsföring bland projektledare och konsulter uppgick till drygt 75 procent exklusive personal inom contact center. Rekryteringstakten under året var hög och sammanlagt anställdes 81 medarbetare medan 15 rekryterades genom bolagsförvärv. Personalomsättningen under året uppgick till 18 procent till övervägande del inom contactcenter verksamheten. INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR Summa investeringar under räkenskapsåret uppgick till 8 746 Tkr varav 7 466 Tkr avser förvärv av dotterbolag inklusive tilläggsköpeskilling. Avskrivningar uppgick till 22 026 Tkr varav 21 312 Tkr avser konsoliderad goodwill. Huvuddelen av goodwill avser förvärven av nxt communication group AB, Avancera Marknadsutveckling AB och Dial Group Nordic AB. Goodwill skrivs av på en livslängd av 5 till 10 år utifrån bedömningar av förvärvets ekonomiska livslängd. nxt communication group som är den största goodwillposten motsvarande 110 228 Tkr vid utgången av räkenskapsåret skrivs av på 10 år. FINANSIERING OCH LIKVIDITET Likvida medel uppgick per 2000-12-31 till 10 358 Tkr jämfört med 2 620 Tkr vid utgången av föregående räkenskapsår. Fyra emissioner genomfördes under räkenskapsåret. I januari genomfördes en riktad nyemission om 7 500 Tkr utan företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen som riktades till privata investerare omfattade 750 000 B- aktier till ett pris av 10 kr per aktie. Tre emissioner av konvertibla skuldebrev förenade med avskiljbara teckningsoptioner riktade till personal i företaget beslutades den 19 januari. De tre skuldebreven uppgick vardera till nominellt 25 000 kr och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna under perioden 2001-07-19 till 2003-01-19 respektive 2003-01-19 till 2005-01-19 tillkommer 8 000 000 respektive 3 000 000, aktier totalt 11 000 000 aktier. Teckningskurser för respektive optionsrätt är 16,25 kr respektive 15,00 kr. I oktober förvärvades Scandinavian Database Marketing genom en apportemission om 1 000 000 aktier. Vidare genomfördes ett kontantförvärv av KY 4Cast OY om 400 Tfim. I samband med en ansökan om notering på OM Stockholmsbörsens O- lista påbörjades i november en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om 22 389 531 B-aktier till ett pris av 3,50 kr. Emissionen undertecknades och resultatet blev att 7,7 procent motsvarande 1 784 606 aktier tecknades till ett sammanlagt belopp av 5 978 000 kr. Antal aktier uppgick vid årsskiftet till 55 026 845 varav 1 200 000 A-aktier och 53 826 845 B-aktier. Vid utgången av räkenskapsåret uppgick det egna kapitalet till 167 975 (174 073) Tkr. Skuldsättningsgraden var vid bokslutsårets utgång 12,9 (0) procent och soliditeten 68 (79) procent. De räntebärande skulderna uppgick per 2000-12-31 till 22 007 (107) Tkr. UTSIKTER FöR 2001 DNGs första verksamhetsår fokuserades på att sammanföra de olika dotterbolagen och verksamhetsgrenarna under ett gemensamt varumärke samtidigt som tillväxt prioriterades för att ta tillvara de synergier som krävs för en framgångsrik verksamhet. Den nya nordiska organisationen stärker ytterligare förutsättningarna om en fortsatt stark tillväxt. Samordningen mellan koncernens affärsområdens ökar orderingången från den befintliga kundbasen .Bedömningar pekar på att tillväxten inom CRM- segmentet väl kommer att överstiga tillväxttakten i den traditionella reklammarknaden. MODERBOLAGET Moderbolagets verksamhet består uteslutande i att äga och förvalta aktier i dotterbolag. Moderbolaget redovisar ingen omsättning. Resultatet efter skatt blev - 146 Tkr. (- 24 328 Tkr) FöRSLAG TILL UTDELNING Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2000. BOLAGSSTäMMA Bolagsstämma hålls den 25 april i bolagets egna lokaler, Magasin 2 Frihamnen-Stockholm. Stockholm i februari 2001 DNG Dial NXT Group AB (publ) Lars Andersson VD/Koncernchef Information Årsredovisning finns tillgänglig på bolaget från den 12 april Kommande rapporttillfälle 25 april 16 augusti 25 oktober För ytterligare information kontakta Lars Andersson , VD/Koncernchef , Tel: 08-566 350 00 Mobil: 070-753 00 00, lars.andersson@dng.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01620/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01620/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Dokument & länkar