Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 @ Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM @ Nya orders tecknade till ett värde om 20 Msek inför kvartal 4 @ Resultatet aug-sept är positivt efter avskrivning för goodwill Kontaktperson: Lars Andersson, VD/Koncernchef Tel: 08-566 350 60 Mobil: 070-753 00 00 lars.andersson@dng.com Resultat och finansiella poster @ Fakturering:148,7 Msek (0,5 Msek) en ökning sedan halvårsrapporten (00-06) med 57% @ Resultat före goodwill: 5,0 Msek (-4,9 Msek) @ Engångskostnader: 4,0 Msek (0). Dessa kostnader är relaterade till att bygga nytt varumärke, nytt Intranät samt övriga fusionskostnader. @ Finansnetto: 4,2 Msek (0), som härleds till vinst efter försäljning av Streaming Fridge AB @ 9-månaders periodens resultat efter goodwillavskrivning om 15,8 Mkr är - 10,8 Msek (-4,9 Msek) Investeringar görs huvudsakligen i personal. Övriga investeringar i materiella anläggningstillgångar har ej gjorts. Under perioden har en riktad nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna genomförts om 7,5 Msek. Verksamheter DNGs verksamhet har sedan det senaste rapporttillfället (000831) haft en fortsatt positiv utveckling, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. I såväl augusti som september når bolaget ett resultat som är i storlek med goodwill avskrivningen (1,758 Msek/mån), vilket visar att en fortsatt hög tillväxt förenats med ökad vinstmarginal. Förvärvet av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför bolaget såväl ökad kompetens med ett 15-tal konsulter inom relationsmarknadsföring, som en omsättningstillväxt den närmaste 12 månadersperioden om 40 Msek. Genom detta förvärv får DNG en snabb etablering inom CRM-området i både Göteborg och Helsingfors, samt förstärkning av antalet konsulter på Stockholmskontoret. Det största dotterbolaget inom bolaget, DNG Interaction, som verkar inom CRM området står för 55 procent av periodens omsättning. Tillväxten inom DNG Interaction var under perioden 35 procent, med ett resultat på 8,4 procent. Strategin att övergå från löpande avtal till årsavtal mot större kunder inför 2001 har fallit väl ut. Under perioden har målet uppnåtts att 25 procent av den budgeterade omsättningen 2001 skall vara kontrakterade årsavtal. Under perioden har order tecknats med nya kunder till ett värde om 20 Msek, som skall levereras under kvartal 4 i år. Exempel på nya kunder är Glocalnet, React Action stores och Pripps. Hittills i år har ca.3,5 Msek investerats i nya verksamheter i Sverige, Norge och Finland. Dessa beräknas tillföra ca 50 Msek i omsättning med ett positivt resultat under det kommande verksamhetsåret. Moderbolaget Moderbolagets verksamhet består i att äga och förvalta aktier i dotterbolag. Moderbolaget redovisar ingen omsättning. Resultatet efter finansnetto uppgick till -147 Tsek (-1182 Tsek). Framtid Efterfrågan på bolagets tjänster och produkter är hög och bedöms så förbli även under nästa år. Under det kommande året skall verksamheten präglas av: * Fortsatt hög tillväxttakt * Fortsatt höjda rörelsemarginaler * Fortsatt utveckling av tjänster och metoder inom integrerad marknadskommunikation * Fortsatt expansionen i Norden Detta skall leda till att DNG sätter standard inom integrerad marknadskommunikation. Stockholm den 25 oktober 2000 DNG, Dial Nxt Group AB (publ) Lars Andersson, VD (Koncernchef), DNG Kommande rapporttillfällen * 15/2-2001, Bokslutskommuniké Resultaträkningar i sammandrag Tkr 2000 1999 2000 1999 1999 Kv 3 Kv 3 9 mån 9 mån Helår Nettoomsättning 53842 -7 148684566 4132 Råvaror och -29442261 -83056-1537 -3293 förnödenheter Övriga externa -6086 -81 -21612-1701 -3370 kostnader Personalkostnader -16080-37 -43537-354 -1967 Avskrivningar av materiella immateriella -113 -626 -445 -1905 -150 anl.tillg. Avskrivning av goodwill -5278 -15834 -361 Kapitalandel i intressebolag 143 857 Rörelseresultat -3014 -490 -14943-4931 -5009 Finansnetto -275 -1 4159 -1 -22656 Resultat efter finansnetto -3289 -491 -10784-4932 -27665 Skatt Minoritetens andel 12 -5 i resultatet Periodens resultat -3277 -491 -10789-4932 -27665 Balansräkningar i sammandrag Tkr 2000 1999 1999 30-sep30-sep31-dec Tillgångar Goodwill 165902 180576 Övriga anläggningstillgångar 3079 20219 2431 Omsättningstillgångar exkl. 58479 319 34775 kassa Kassa och bank 2758 81 2620 Summa tillgångar 23021820619 220402 Eget kapital och skulder Eget kapital 17046518580 174073 Minoritetens andel av eget kapital 150 146 Avsättningar 346 338 Långa skulder 107 Korta skulder 59257 2039 45738 Summa eget kapital och skulder 23021820619 220402 Kassaflödesanalyser i sammandrag Tkr 2000 1999 2000 1999 1999 Kv 3 Kv 3 9 mån 9 mån Helår Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 1959 135 4633 -3024 -6336 Förändring av rörelsekapital -4302 -201 -9742 2132 6868 Kassaflöde från den löpande verksamheten -2343 -66 -5109 -892 532 Kassaflöde från investerings- verksamheten -948 -213 -2253 -919 2155 Kassaflöde från finansierings- verksamheten 0 0 7500 0 -1959 Periodens kassaflöde -3291 -279 138 -1811 728 Likvida medel vid periodens början 6049 360 2620 1892 1892 Likvida medel vid periodens slut 2758 81 2758 81 2620 Nyckelt al 2000 1999 2000 1999 1999 Kv 3 Kv 3 9 mån 9 mån Helår Data per aktie Antal aktier, 5224223960170005224223 6017000 51492239 st 9 Eget kapital per 3,26 3,09 3,26 3,09 3,38 aktie, kr Resultat per -0,06 -0,08 -0,21 -0,82 -0,53 aktie, kr Kapitalstruktur Solidite 74 90 74 90 79 t % Skuldsättningsg 0 0 0 0 0 rad % Avkastning Räntabilitet på egetneg neg neg neg neg kapital % Räntabilitet på neg neg neg neg neg totalt kapital % Marginale r Rörelsemargin neg neg neg neg neg al Vinstmarginal neg neg neg neg neg Anställda Antal 210 3 3 165 anställda ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00290/bit0002.pdf

Dokument & länkar