Bokslutskommuniké (1/1-31/12 2000)

Bokslutskommuniké (1/1-31/12 2000) * Nettoomsättningen uppgick till 1454 MKr (1183 MKr) * Tvist med leverantör belastar årsresultatet med 21 MKr (10 MKr) * Resultatet före skatt uppgick till -44 MKr (65 MKr) * Resultat per aktie efter skatt -5,01 Kr (4,70Kr) * Komponentbristen mot sitt slut * Styrelsen föreslår ingen utdelning 0,00 kr/aktie (2,00 kr/aktie) * Styrelsen avser föreslå nyemission om 75-100 MKr Omsättning och resultat DORO, verksamt inom telekom och noterat på O-listan på Stockholmsbörsen, har under 2000 omsatt 1454 MKr (1183 MKr) vilket innebär en ökning med 23 % jämfört med föregående år. Rensat för förvärv minskade omsättningen med 8 %. Resultatet för koncernen före skatt uppgick till -44 MKr (65 MKr). Marginalerna har varit låga då US dollarn kontinuerligt stigit under året. Detta har endast delvis kunnat kompenseras genom högre försäljningspriser. Tillgången på produkter har varit begränsad p.g.a. komponentbristen. Efterfrågan har varit god, men DORO har inte kunnat leverera de volymer som planerats. Merkostnaderna för flygfrakter har varit ca 15 MKr för att kompensera för försenade leveranser. Den tidigare rapporterade tvisten med en leverantör har gått till domstol och en nedskrivning har gjorts av den kvarvarande risken och belastat resultatet med 21 MKr (10 MKr). UpGrade i Sverige och DORO Atlantel i Polen, som köptes under 1999 tillför kraftigt ökad omsättning, positivt resultat och ökad balansräkning. DORO Matra Telecom har drabbats hårt av problem med produktförsörjningen och ökande USD vilket ger ett resultat väsentligt under planerna. Avskrivningar av goodwill har ökat och finansnetto har försämrats beroende på förvärven. Försäljningen under kvartal 4 uppgick till 477 MKr (401). Resultat före skatt uppgick till -35 MKr (21). Rensat för tvist med leverantör uppgick resultatet till -14 MKr (27). Stigande US dollar USD kursen har fortsatt att stiga sedan början av 2000 för att falla tillbaka under årets två sista veckor. Merparten av DOROs produkter köps i USD och säljs i olika lokala valutor. Normalt faller inköpspriserna för de olika produkterna. Nivån i prissänkningar har tidigare kunnat absorbera en höjd USD-kurs. DORO har en valutapolicy där en begränsad del av USD terminsäkrats (för prisåtaganden som är längre än sex månader). På grund av komponentbristen har leverantörernas priser varit stabila eller stigande. Den stigande dollarkursen har ökat inköpskostnaderna med ca 125 MKr vilka endast delvis kunnat kompenserats genom höjda priser. Komponentbristen mot sitt slut I slutet av 2000 kom flera signaler på att komponentbristen är på väg att gå över. Gott utbud råder nu av produkter för leverans under främst andra halvåret 2001. Ökade kapaciteter för chiptillverkning tillkommer. Bristen på komponenter orsakas av en global brist på tillverkningskapacitet och drabbar främst sk DECT - digitala trådlösa telefoner. Den främsta orsaken är den mycket starka tillväxten för mobiltelefoner och datorer som gjort att chiptillverkarna inte hunnit bygga ut sina fabriker. Den franska verksamheten drabbades av fortsatta stora störningar i produktförsörjningen under slutet av året. Åtgärdsprogram och fokusering Under året genomfördes ett effektivitetsprogram i samtliga bolag i koncernen. Bland annat slutförs ett rationaliseringsprogram under 2001som gör att antalet produkter i koncernen minskas med 30 %. Vidare genomförs fortsatta besparingar inom alla områden i koncernen. En rad åtgärder gjordes för bättre fokusering och sänkning av risknivån. Ett antal mindre produktlinjer (telefax och ISDN-dataprodukter) stängdes. Kraftiga förseningar av utvecklingsprojektet inom trådlösa bredband tillsammans med Wireless Solutions har gjort att projektet avbrutits då marknadsförutsättningarna helt ändrats. Inställd utdelning Styrelsen formulerade en utdelningspolicy i samband med bokslutet för två år sedan. Målet är att utdela mellan en tredjedel och hälften av vinsten efter skatt. Styrelsen föreslår därför en inställd utdelning, 0,00 kr/aktie (2,00) kr/aktie. Nyemission Arbetet med att återställa DOROs finansiella balans efter de senaste årens kraftiga expansion fortgår genom kapitalrationaliseringar och åtgärder för att förbättra resultatet. Styrelsen avser dessutom föreslå bolagsstämman en nyemission om 75-100 MKr för att möjliggöra DOROs framtida tillväxt. Utsikter för innevarande år I samband med bolagsstämman den 14 mars kommer en bedömning av affärsläget att lämnas för verksamhetsåret. Tvist med leverantör DORO informerade i föregående årsredovisning om en större tvist med en leverantör. Trots försök har ingen lösning på tvisten nåtts. DORO har stämt Nissoh Iwai till domstol i Osaka i Japan. Den juridiska processen kan ta lång tid. Årsresultatet har belastats med ytterligare 21 MKr (10 MKr) och därmed finns ingen kvarstående risk. Marknaden DORO och Telia har inlett ett samarbete som syftar till att företagen gemensamt ska utveckla och producera produkter för konsumentmarknaden. Under andra halvåret har större leveranser gjorts och ytterligare avtal slutits. UpGrade har fortsatt att expandera inom trådlösa bredband. Verksamheten övergår allt mer till större projekt. Två stora projekt på Island och i Norge har levererats. Marknaden för trådlösa telefoner utvecklades väl under året. DORO har p.g.a. komponentbristen ej kunnat leverera i önskad omfattning. Under året har de nya digitala trådlösa telefonerna X100 och 4055 lanserats. Terminalprodukter (telefoner, telefonsvarare, nummerpresentatörer, mm) fortsätter att utvecklas bra. Lansering av delar av DOROs produktsortiment har fortsatt i Frankrike och Polen. Marknaden för växlar har under det sista halvåret utvecklas i en lugnare takt än föregående år. Under året har växelverksamheten i Norden fortsatt att byggas ut. I december tecknades avtal med Partner Electric, Danmark, och i januari 2001 med Swyx, Tyskland, om distribution av deras växlar. Försäljning per region och produktlinje Goda försäljningsökningar noteras i Australien, Polen och hos UpGrade. Försäljningen av telefoniprodukter har varit lägre i Norden på grund av brist på produkter och omstrukturering av den norska verksamheten. Den franska verksamheten har drabbats av störningar i produktförsörjningen under hela året. Försäljningen i Storbritannien var mycket hög under inledningen av 1999. Försäljningen var väsentligt lägre under år 2000. Detta är främst ett resultat av en medveten minskning av lågmarginalprodukter. DORO är huvudsakligen verksamt inom produktområdena trådlösa telefoner, terminalprodukter, växlar och trådlösa bredband. Störst i omsättning är trådlösa telefoner som svarar för ca 50 % av omsättningen. Därefter följer terminalprodukter med mer än 30 % av omsättningen. Omsättningen inom företagsväxlar och bredbandsprodukter uppgår till vardera ca 10 %. Värdemässigt ökade trådlösa telefoner mest medan trådlösa bredbandsprodukter ökade mest i relativa termer. Finansiell utveckling och investeringar Koncernens balansomslutning har ökat med 178 MKr till 724 MKr sedan ingången av räkenskapsåret. DORO Matra Telecom och DORO Atlantel ingår sedan 1 januari. De nyköpta bolagen står för den största delen av balansomslutningens ökning. Investeringar uppgick till 11 MKr (11 MKr). Goodwill har genom förvärven ökat till 70 MKr (56 MKr). Koncernens nettoskuldsättning (räntebärande skulder minus kassa) har ökat med 60 MKr till 200 MKr sedan årsskiftet. Skuldsättningsgraden har ökat från 0,73 till 1,51. Kundfordringar har ökat i huvudsak genom förvärven. Lager har ökat p.g.a. förvärven och långa ledtider. Den största delen av de räntebärande skulderna finns i GBP, SEK och AUD. Personal I koncernen ökade den genomsnittligt anställda personalen till 312 (242), varvid huvuddelen av förändringen kom genom förvärvet av UpGrade Communications, de franska verksamheterna och Atlantel i Polen. De flesta övriga bolagen har minskat personalen. Större personalreduktioner är genomförda i Frankrike och Norge. Händelser som inträffat efter räkenskapsårets utgång Avtal har träffats med det tyska företaget Swyx om distribution av deras IP-växel. Huvudaktieägaren, RunDor, har ställt ut köpoptioner till sammanlagt 34 ledande befattningshavare för totalt 180.000 aktier. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 36 MKr (24). Resultatet före skatt blev -5 MKr (35). Utdelningar har erhållits från dotterbolag. Bolagsstämma 14 mars Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas onsdagen den 14 mars kl 17.00 på Scandic Hotell Star i Lund. Kommande rapporter För 2001 har styrelsen fastställt följande dagar för kvartalsrapporterna: 17 april, 16 juli 17 oktober och 23 januari 2002. Bolagsstämma 5 mars 2002. Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga på internet: www.DORO.com. För ytterligare information kontakta Styrelseordförande Lars-Olof Hjalmar 070 - 585 19 20 eller Tf VD Ingvar Karlsson 046-280 50 62 Lund 25 januari 2001 Styrelsen DORO AB RAPPORT FÖR 2000 RESULTATRÄKNINGAR (MKr) [REMOVED GRAPHICS] BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG (MKr) [REMOVED GRAPHICS] KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG (MKr) [REMOVED GRAPHICS] NYCKELTAL [REMOVED GRAPHICS] Kvartalsvis resultatutveckling, (MKr) [REMOVED GRAPHICS] Försäljning per region med export uppdelad, (MKr) jan-dec jan-dec 1998 2000 1999 Norden 575 553 515 Övriga 666 475 383 Europa Utanför 213 155 102 Europa Totalt 1454 1183 1000 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/25/20010125BIT01130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/25/20010125BIT01130/bit0002.pdf

Om oss

Doro utvecklar och marknadsför ett brett och innovativt sortiment av telefoniprodukter på den europeiska marknaden. Källa: Delphi

Dokument & länkar