Rapport för nio månader (1/1-30/9 2000)

Report this content

Rapport för nio månader (1/1-30/9 2000) Nettoomsättningen uppgick till 977 MKr (782 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -10 MKr (44 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt -1,02 Kr (3,16 Kr) Stigande USD och komponentbrist påverkar resultatet negativt VD byte Årsresultatet kommer att bli väsentligt lägre än föregående år Omsättning och resultat DORO, verksamt inom telekom och noterat på O-listan (Attract 40) på Stockholmsbörsen , har under det första nio månaderna omsatt 977 MKr (782 MKr) vilket innebär en ökning med 25 % jämfört med motsvarande period föregående år. Rensat för förvärv minskade omsättningen med 9 %. Resultatet för koncernen före skatt uppgick till -10 MKr (44 MKr). Marginalerna har varit låga då USD kontinuerligt stigit under året . Detta har endast delvis kunnat kompenseras genom högre försäljningspriser. Tillgången på produkter har varit begränsad pga komponentbristen. Efterfrågan har varit god, men DORO har inte kunnat leverera de volymer som planerats. Kostnaderna för flygfrakter har ökat för att kompensera försenade leveranser. UpGrade i Sverige och DORO Atlantel i Polen, som köptes under 1999, följer i huvudsak de planer som utarbetats. Inledningsvis tillför dessa kraftigt ökad omsättning, positivt resultat och ökad balansräkning. DORO Matra Telecom har drabbats hårt av problem med produktförsörjning och ökande USD vilket ger ett resultat väsentligt under planerna. Avskrivningar av goodwill har ökat och finansnetto har försämrats beroende på förvärven. Försäljningen under kvartal 3 uppgick till 324 MKr (245). Resultat före skatt uppgick till -15 MKr (10). Stigande USD USD kursen har fortsatt att stiga sedan början av året. Merparten av DOROs produkter köps i USD och säljs i olika lokala valutor. Normalt faller inköpspriserna för de olika produkterna. Nivån i prissänkningar har tidigare kunnat absorbera en höjd USD-kurs. DORO har en valutapolicy där en begränsad del (ca 25 % av flödena) av USD terminsäkrats. På grund av komponentbristen har leverantörernas priser varit stabila eller stigande. Den stigande dollarkursen har endast marginellt kunnat kompenserats i säljpriserna på väsentliga marknader som har långa prisåtaganden. Justering av priser genomförs under resten av året och i början av 2001. Komponentbristen fortsätter Bristen på olika komponenter fortsatte under tredje kvartalet. Bristen av komponenter orsakas av en global brist på tillverkningskapacitet och drabbar främst s.k. DECT - digitala trådlösa telefoner. Även produkter med olika minneskretsar har drabbats. Den främsta orsaken är den mycket starka tillväxten för mobiltelefoner och datorer. Order har lagts för leveranser tom början av nästa år. Den franska verksamheten drabbas av fortsatta stora störningar i produktförsörjningen. Bristen på produkter höjer också inköpspriserna, kostnaderna för transporter och försenar nya projekt. DORO ser ingen avmattning på komponentbristen än tidigast under 2001. Åtgärdsprogram Under året genomförs ett effektivitetsprogram i samtliga bolag i koncernen. Bland annat slutförs ett rationaliseringsprogram som gör att antalet produkter i koncernen minskas med 30 % under början av nästa år. Vidare genomförs besparingar inom alla områden i koncernen. Utsikter för innevarande år DORO kvarstår vid bedömningen att årsresultatet kommer att bli väsentligt lägre än föregående år (65 MKr i resultat före skatt). VD byte Claes Bühler, VD i DORO koncernen lämnade DORO den 28 september 2000. Rekryteringsarbetet har påbörjats och som tf VD fungerar vVD Ingvar Karlsson. Tvist med leverantör I årsbokslutet för 1999 rapporterade DORO om en tvist med en leverantör. Olika försök har gjorts för att lösa tvisten utan framgång. Stämningsansökan har inlämnats av DORO. Juridisk expertis bedömer DOROs möjligheter att vinna tvisten som goda. Den kvarvarande risken uppgår till 20-25 MKr. Marknaden DORO och Telia har inlett ett samarbete som syftar till att företagen gemensamt ska utveckla och producera produkter för konsumentmarknaden. Under tredje kvartalet har de första leveranserna gjorts och ytterligare avtal slutits. UpGrades produkter inom trådlösa bredband introduceras i DOROs dotterbolag. Marknaden för trådlösa telefoner utvecklades väl under årets inledning. DORO har pga komponentbristen ej kunnat leverera i önskad omfattning. Under året har de nya digitala trådlösa telefonerna X100 och 4055 lanserats. En ny serie av analoga trådlösa telefoner introducerades under kvartal tre med 1200 serien och Audioline 20. Terminalprodukter (telefoner, telefonsvarare, nummerpresentatörer, m.m.) fortsätter att utvecklas bra. Lansering av delar av DOROs produktsortiment har påbörjats i Frankrike och Polen. Marknaden för växlar utvecklas bra. Växelförsäljningen är under fortsatt utbyggnad utanför Sverige. DOROs nya hemsida på Internet har startat i Sverige och under de kommande månaderna kommer samtliga dotterbolag att ha sin hemsida. Hemsidan förenklar beställarrutinerna för återförsäljare samt underlättar deras tillgång till information. Försäljning per region och produktlinje Goda försäljningsökningar noteras i Australien, Polen och hos UpGrade. Försäljningen av telefoniprodukter har varit lägre i Norden på grund av brist på produkter och omstrukturering av den norska verksamheten. Den franska verksamheten har drabbats av störningar i produktförsörjningen under andra och tredje kvartalet. Försäljningen i Storbritannien var mycket hög under inledningen av föregående år. Årets försäljning är väsentligt lägre. Detta är främst ett resultat av en medveten minskning av lågmarginalprodukter. DORO är huvudsakligen verksamt inom produktområdena trådlösa telefoner, terminalprodukter, växlar och trådlösa bredband. Störst i omsättning är trådlösa telefoner som svarar för ca 50 % av omsättningen. Därefter följer terminalprodukter med mer än 30 % av omsättningen. Omsättningen inom företagsväxlar är cirka 10 % och är den tredje största produktlinjen. Omsättningen för bredbandsprodukter uppgår till ca 10 %. Värdemässigt ökade trådlösa telefoner mest medan trådlösa bredbandsprodukter ökade mest i relativa termer. Finansiell utveckling och investeringar Koncernens balansomslutning har ökat med 264 MKr till 810 MKr sedan ingången av räkenskapsåret. DORO Matra Telecom och DORO Atlantel ingår sedan 1 januari. De nyköpta bolagen står för den största delen av balansomslutningens ökning. Investeringar uppgick till 8 MKr (10 MKr). Goodwill har genom förvärven ökat till 89 MKr (26 MKr). Koncernens nettoskuldsättning (räntebärande skulder minus kassa) har ökat med 121 MKr till 261 MKr sedan årsskiftet. Skuldsättningsgraden har ökat från 0,73 till 1,47. Kundfordringar har ökat i huvudsak genom förvärven. Lager har ökat pga säsongsmässiga variationer, förvärven och långa ledtider som fördröjt effekterna av de minskade inköpen. Den största delen av skulderna finns i SEK, AUD och GBP. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 22 MKr (15) under de första nio månaderna. Resultatet före skatt blev 17 MKr (29). Utdelningar har erhållits från dotterbolag. Kommande rapporter Styrelsen har fastställt 25 januari 2001 för den kommande bokslutskommunikén. Bolagsstämma hålls 14 mars 2001. Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga på internet: www.DORO.com. Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. För ytterligare information kontakta Styrelseordförande Lars-Olof Hjalmar 070 - 585 19 20 eller Tf VD Ingvar Karlsson 046-280 50 62 Lund 16 oktober 2000 Styrelsen DORO AB ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/16/20001016BIT00640/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/16/20001016BIT00640/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar