Rapport för nio månader (1/1-30/9 2002)

Report this content

Rapport för nio månader (1/1-30/9 2002) · Omsättningen uppgick till 585 MKr (777 MKr) · Resultat före skatt uppgick till +5 (-34) MKr i kvartal 3 - det första positiva resultatet sedan kv 1 2000. · Resultatet före skatt uppgick till -7 MKr (-115 MKr) för nio månader · Bibehållna marknadsandelar i en svag marknad · Fortsatt omstrukturering och sänkta kostnader · Förutsättningarna för positivt resultat före skatt bedöms som goda för helåret Omsättning och resultat DORO, noterat på O-listan på Stockholmsbörsen, har under första nio månader 2002 omsatt 585 MKr (777 MKr) vilket innebär en minskning med 25 % jämfört med föregående år. Justerat för avyttringen av växelverksamheten sjönk försäljningen med 19 %. Marginalerna har förbättrats genom förbättrad kvalitet som ger lägre garantikostnader, bättre lagerkontroll och lanseringar av nya produkter. Omkostnaderna har sänkts genom lägre personal- och infrastrukturkostnader. Den sänkta belåningen och de minskade lånen i utländsk valuta till lägre valutakurs har reducerat finanskostnaderna. Resultatet för koncernen före skatt uppgick till -7 MKr (-115 MKr) för nio månader. Försäljningen i tredje kvartalet uppgick till 193 MKr (232) och resultatet före skatt uppgick till +5 MKr (-34). Det innebär DOROs första positiva kvartals resultat sedan kvartal 1 2000. Marknad och sortiment Försäljningstakten har i stort följt den allmänna utvecklingen inom hemelektronik och telekom-produkter. Den svaga efterfrågan från 2001 fortsätter. Doros marknadsandelar bedöms vara i stort sett oförändrade jämfört med föregående år. Efterfrågan på DORO's trådade telefoner fortsätter att överträffa förväntningarna vilket befäster bolagets position på marknaden tack vare ett mycket komplett sortiment för såväl konsument som mindre företag. Inom det trådlösa analoga sortimentet lanseras ett par nya analoga telefoner (CT1) i Norden och Polen under Q4. Det nya analoga programmet (CTO) som har lanserats under hösten i Frankrike, Storbritannien och Australien har fått mycket bra gensvar i alla tre länderna. Marknaden för trådlösa bredbandsprodukter har varit fortsatt svag under årets första nio månader. Flera olika distributionsavtal har slutits för att ytterligare stärka bredden i produktportföljen. Omstrukturering och sänkta kostnader Omstruktureringen löper enligt plan och antalet anställda har nu reducerats till 191 (266). DOROs kostnader har minskat med mer än 25 % jämfört med motsvarande period 2001. DORO's förstärkta kvalitetssäkringsprocess fortsätter att ge avsedd effekt och kvalitén på DORO's nya produkter är nu så hög att returfrekvensen ligger på mycket konkurrenskraftiga nivåer. Resultatet är kraftigt reducerade kvalitetskostnader, en avsevärt förbättrad image och nöjdare kunder. Inom produktförsörjningen har samarbetsavtal etablerats med ett par större leverantörer för utveckling och produktion av nya telefoniprodukter. Förfinade prognosinstrument och en större samordning av sortimentet i Europa är andra åtgärder som är under införande för att förbättra leveransprecision och flexibilitet. Fullt infört kommer detta också att skapa ett rationellare inköp och logistik samt minskad kapitalbindning i lager. Den nordiska strukturen samordnas ytterligare genom skapandet av en gemensam Nordisk ledning med ansvar för administration, logistik och lager. Sälj- och marknadsstöd bibehålls i respektive land för bästa kundkontakt och kunskap om de lokala marknadsförutsättningarna. Inom trådlösa bredband har en väsentlig omstrukturering genomförts med fokusering på färre produkter och marknader. Omkostnaderna har sänkts genom minskning av personal- och administrationskostnader. Den svenska verksamheten flyttades till DOROs lokaler i Lund under kvartal 3. Fortsatt minskad balansräkning Koncernens balansomslutning har minskat med 86 MKr till 311 MKr (426 Mkr) sedan ingången av räkenskapsåret. Investeringar uppgick till 5 MKr (7 MKr). Goodwill uppgår till 31 MKr (57 MKr). Koncernens nettoskuldsättning (räntebärande skulder minus kassa) har minskat väsentligt till 83 MKr (219 MKr). Nettoskuldsättningsgraden har förbättrats till 1,80 (4,65). Kassa och outnyttjade krediter uppgår till 60 MKr vid kvartalets slut. Lagret har minskat med 13 MKr till 112 (193) från en redan låg nivå. Kassaflödet från den löpande verksamheten var negativt i Kv 3 om -6 MKr (+22) och för de nio första månaderna - 49 MKr (-17). Normalt har DORO ett negativt kassflöde under de första nio månaderna. Under föregående år genomfördes omfattande utförsäljningar av lager vilket gav ett förbättrat kassaflöde. Detta är den väsentligaste förklaringen av det försämrade kassaflödet jämfört med föregående period. Utsikter för innevarande år DORO står fast vid bedömningen från årsredovisningen om ett 2002 som visar upp en positiv utveckling vad avser företagets interna processer och en väsentlig resultatförbättring jämfört med föregående år. Väsentligt förbättrad produktkvalitet minskar returer och behoven av garantiavsättningar. Efterfrågan inom telekomsektorn bedöms dock vara fortsatt svag under resten av året. DORO terminssäkrar 50 % av de kommande sex månadernas förväntade flöden i US-dollar. Nuvarande väsentligt lägre valutakurser kommer att påverka marginalerna först i slutet av kvartal 4. Sammantaget bedöms förutsättningarna vara goda för att uppnå ett positivt resultat före skatt för helårsresultatet 2002. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 28 MKr (16). Resultatet före skatt blev -24 MKr (-46). Kommande rapporter För 2002 har styrelsen fastställt följande rapporteringsdagar: 30 januari 2003. Bolagsstämma hålls 13 mars 2003. För 2003 har styrelsen fastställt följande rapporteringsdagar: 25 april, 18 augusti, 21 oktober och 30 januari 2004. Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga på Internet: www.DORO.com. Delårsrapporten har gjorts med samma redovisningsprinciper som den senaste årsredovisningen och har inte varit föremål för granskning av DOROs revisorer. För ytterligare information kontakta VD Gunnar Åkerblom 046-280 50 61 eller vVD Ingvar Karlsson 046-280 50 62 Lund 22 oktober 2002 Styrelsen DORO AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT01220/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT01220/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar