Delårsrapport för Drax Holding AB (publ) Januari - mars 2000

Delårsrapport för Drax Holding AB (publ) Januari - mars 2000 * Den 15 mars 2000 inleddes samgåendet med Columna Fastigheter AB. Drax går ihop med Columna i juni 2000 förutsatt att Drax och Columnas respektive aktieägare godkänner affären. * Drax-koncernens omsättning uppgick under det första kvartalet till 52,9 Mkr och resultatet efter finansnetto blev 9,6 Mkr. * Omsättningen proforma för innevarande räkenskapsår för de nu ingående bolagen väntas uppgå till 400 Mkr. * De dotterbolag som förvärvats under 2000 konsolideras från följande tidpunkter - WebOn AS (2000-01-01) - Prosit Communications AB, Prosolutions AB (2000-02-01) - Ideavent.com-gruppen (2000-03-01) - Heart Reklambyrå AB (2000-04-01) Drax Holding AB (publ) är ett marknadsnoterat, Internetrelaterat och operativt venture capitalbolag i den nya ekonomin. Ett bärande element i Drax affärsidé är att öka aktieägarvärde genom att generera avkastning på det investerade kapitalet genom försäljning av aktier och bolag. Drax identfierar bolag i den nya ekonomin, investerar i dem, utvecklar dem och avyttrar dem vartefter. Drax skapar och utvecklar Skandinaviens ledande nätverk av snabbväxande Internetföretag. JANUARI - MARS 2000 Under det första kvartalet i år tog Drax Holding AB ytterligare steg mot den eftersträvade positionen som en ledande byggare av Internetrelaterade företag i Europa. Den 15 mars 2000 tillkännagavs planerna på ett samgående mellan Drax och det O-listenoterade Columna Fastigheter AB. Formellt sker affären genom att Columna Fastigheter lägger ett bud på samtliga aktier i Drax Holding AB. Koncernens verksamhetsinriktning Nedan följer en redogörelse för koncernens verksamhetsinriktning. AFFÄRSIDÉ Drax är ett marknadsnoterat, internetrelaterat och operativt venture capital-bolag. Ett bärande element i Drax affärsidé är att öka aktieägarvärdet genom att generera avkastning på det investerade kapitalet genom försäljning av aktier och bolag. Drax identifierar bolag i den nya ekonomin, investerar i dem, utvecklar dem och avyttrar dem vartefter. Drax affärsidé är att vara både en finansiell och operativ företagsbyggare i den nya nätverksekonomin. De fyra huvud-aktiviteterna utgör navet i Drax affärsmodell. Drax strategier och organisation är utformade för att stödja och operationalisera affärsmodellen. Drax skapar och utvecklar Skandinaviens ledande nätverk av snabbväxande Internetföretag genom att svara för * engagerat och aktivt ägande * djup förståelse för Internetekonomin * tillväxtfokuserad affärsmodell * kritisk massa Drax skapar unika möjligheter för sina portföljbolag att växa och utvecklas. Drax mål är att bli det ledande bolaget i sitt slag i Europa. SYNEN PÅ MARKNADEN Grunden för Drax verksamhet är den revolution av ekonomin som kommunikationsteknologin och den allt djupare Internetpenetrationen är en avgörande del av. Figuren nedan ger en schematisk bild av utvecklingen för Internet och hur Drax positionerat sig för att dra nytta av marknadsdynamiken: * I det första skedet använde företag Internet för envägskommunikation med marginell eller obefintligt genomslag på affärsverksamheten. Hemsidor utan inslag av interaktivitet var det dominerande användningsområdet. * I det andra skedet slog tvåvägskommunikation igenom, d v s utbyte av information mellan parter på nätet (biljettbeställningar, e-mail etc). * Det tredje skedet präglas av att företag och kunder genomför affärer på nätet. Nätet blir en handelsplats för elektroniska transaktioner (e- handel). * I det fjärde skedet är Internet av avgörande betydelse för relationen mellan företag och kunder och mellan företag och företag (CRM, Customer Relation Management). Avancerad insamling och bearbetning av information möjliggör en individualiserad relation mellan företag och kunder på Internet. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00680/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00680/bit0002.pdf

Om oss

Drax Holding AB är ett utvecklingsföretag med inriktning på förvärv och förädling av framtidsföretag inom data-, medie- och telekommunikationsområdet med fokus på Internet.

Dokument & länkar