Drax gör emission på drygt 90 miljoner. Christer Bergquist ny VD och Björn Wolrath till Drax styrelse.

Drax gör emission på drygt 90 miljoner. Christer Bergquist ny VD och Björn Wolrath till Drax styrelse. * Drax Holding AB genomför i höst en emission på 93 miljoner kronor varav mer än 50% är garanterade. * Christer Bergquist tillträder som ny VD i Drax samtidigt som ledningen i bolaget förstärks. * Förre Skandiachefen Björn Wolrath går in i Drax styrelse. * Tidigare aviserade strukturåtgärder fullföljs. Nyemission Drax Holdings styrelse har beslutat - under förutsättning av bolagsstämmans godkännande - att genomföra en nyemission av högst 92 910 956 aktier. Emissionen skall ske med företräde för befintliga aktieägare, varvid en Drax-aktie berättigar till 1 teckningsrätt och 3 teckningsrätter berättigar till teckning av en nyemitterad aktie. Teckningskursen har fastställts till 1 krona. Emissionen omfattar således cirka 93 miljoner kronor. Genom tecknings- och garantiförbindelser från huvudägare, ledning m.fl. är mer än 50% garanterade. Emissionen beräknas vara slutförd under december månad. Målsättningen att notera bolagets aktier vid Stockholms fondbörs O-lista kvarstår. Detta beräknas kunna ske senast under första kvartalet år 2001. Den stärkta kapitalbasen kommer att användas för att bygga vidare på framgångarna inom investeringsområden Media Enablers, Consulting och Wireless Communication. Samtidigt kan möjligheterna i ett kärvare investeringsklimat inom den nya nätverksekonomin tillvaratas. Kapitaltillskottet ger också ökad trovärdighet åt Drax nya förvärvsstrategi - att inte förvärva bolag till 100 procent. Målsättningen är vidare att anställda och ledning i samtliga dotterbolag skall beredas möjlighet till delägande i respektive dotterbolag under första kvartalet 2001. Ny VD och ledningsstruktur Drax styrelse har utnämnt Christer Bergquist till verkställande direktör i bolaget. Han tillträder sin befattning omedelbart, men arbetar parallellt vidare som VD i Columna Fastigheter AB som längst fram till årsskiftet. Olle Hofvander som tills nu varit VD i Drax Holding, lämnar sin tjänst för att övergå till annan verksamhet. Till vice VD har Fredrik Nygren utsetts. Han var senast affärschef inom Danske Securities och dessförinnan nordisk analyschef inom Enskilda Securities. Drax Holding har organiserats i stödfunktioner för dotterbolagen i form av business managers, analys/M&A samt ekonomi/finans. Ny styrelsesammansättning Som tidigare meddelats pågår även arbetet att förstärka Drax Holdings styrelse. Vid en extra bolagsstämma den 9 november, till vilken kallelse kommer inom kort, kommer förre Skandiachefen Björn Wolrath och som tidigare aviserats Fred Andersson att föreslås ingå i styrelsen där de ersätter Claes Hedberg och Peter Nilsson. Styrelsekompetens i ett operativt venture capital bolag är av mycket stor betydelse. Främst eftersom styrelseledamöterna ofta operativt medverkar i beslut kring förvärv och exits. De förväntas även ge råd kring affärsutveckling, finansiering och strategifrågor. Drax föreslagna styrelse består av sex personer, varav övervägande delen har en lång historik kopplat till IT-branschen. Styrelseordförande är Philip Edner och ledamöter är Björn Wolrath, Fred Andersson, Gunnar Svedbergh, Krister Hanner, samt Göran Westling. Engångskostnader för omstrukturering Ett flertal strukturåtgärder har vidtagits. Webkonsulterna Northspace AB och Prosit Communication AB har slagits samman. Åtgärden har redan fått positiva effekter på såväl försäljnings- som resultatutvecklingen. X/Comp Scandinavia AB och Reinhard System & Konsult AB har slagits samman som ett första steg i fusionering av verksamheterna inom affärsområdet Accessibility. Verksamheten i webbkonsulten Initage AB avvecklas. Dessa åtgärder medför engångsnedskrivning om 57 Mkr vartill kommer 8 Mkr avseende osäkra fordringar och tidigare aktiverade utvecklingskostnader. Styrelsen har vidare beslutat skriva av goodwill över 10 år istället för som hittills 20 år. På årsbasis innebär detta att dessa avskrivningar ökar från ca 23 miljoner kronor till ca 41 miljoner kronor. Christer Bergquist, nytillträdd verkställande direktör i Drax Holding kommenterar: - Jag ser verkligen fram emot att få leda Drax Holding. Bolaget innehåller ett flertal intressanta dotterbolag som har alla förutsättningar att utvecklas väl. Jag är övertygad om att Drax affärsidé står sig väl även i den turbulens som nu råder på sina håll kring internetrelaterade bolag. - Drax Holding är ett operativt venture capital bolag. Det ytterligare kapital vi räknar med att tillföra Drax genom den emission vi nu erbjuder marknaden, ger oss bättre möjligheter att fokusera våra investeringar på företag som genom teknisk höjd och hög kompetens drar fördel av den nya informationsteknologin. - Jag har efter samtal med OM Stockholmsbörsen och i samråd med Columnas och Drax Holdings styrelser gjort bedömningen att jag under en övergångstid kan vara verkställande direktör i båda bolagen. Det är angeläget för mig att säkerställa kontinuitet samtidigt som resta frågetecken kring Columna måste rätas ut - allt i samtliga aktieägares intresse, avslutar Christer Bergquist. För ytterligare information kontakta: Christer Bergquist VD i Drax Holding AB, 08-454 83 00 Fredrik Nygren vice VD i Drax Holding AB, 08-454 83 00 Philip Edner styrelseordförande i Drax Holding AB, 08-454 83 00 Kort personinformation: Christer Bergquist är VD i Columna och var dessförinnan partner i Andersen Consulting. Bergquist har bland annat varit vice VD i Stadshypotek, Gota och Sparbanken samt auktoriserad revisor i Öhrlings Pricewaterhouse Coopers. Björn Wolrath var tidigare verkställande direktör i Skandia och vice styrelseordförande i Telia och sitter idag som ordförande i bland andra följande bolagsstyrelser: SBI Holding AB, Com.hem AB, Rederi AB Gotland, Svensk Exportkredit AB och Skattebetalarnas förening. Han är akademiräntmästare vid Kungliga Vetenskapsakademin och ledamot av Ingenjörsvetenskaps-akademin. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00750/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00750/bit0002.pdf

Dokument & länkar