Kallelse till bolagsstämma i Drott

Bolagsstämma i Drott 8 april Ordinarie bolagsstämma i Drott hålls tisdagen den 8 april 2003 kl 16.00 i Norra Latin (Aulan), Drottninggatan 71 B, Stockholm Kallelsen (se bilaga) innehåller bl a följande beslutsärenden: * Utdelning 5 kr per aktie, med avstämningsdag den 11 april 2003 * Indragning av samtliga aktier vilka Drott äger per 2003-04-01 (exklusive 550 000 aktier vilka säkerställer Drotts åtagande gentemot optionsinnehavare). F n äger Drott 3 164 700 aktier. * Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier fram till ordinarie bolagsstämma 2004. Entrén till stämmolokalen öppnas kl 15.00. Efter stämman serveras lättare förtäring. Drott AB (publ) Bilaga: kallelse till Drotts ordinarie bolagsstämma 2003 Kallelse till bolagsstämma i Drott AB (publ) Aktieägarna i Drott AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 8 april 2003 kl 16.00 i Norra Latin, Aulan, Drottninggatan 71 B, Stockholm. ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall · dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 28 mars 2003 · dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast kl 12.00 onsdagen den 2 april 2003. Anmälan om deltagande i stämman kan ske: · per post till Drott AB, Box 16400, 103 27 Stockholm · per telefon 08-769 30 09 · per telefax 08-769 30 19 · via Drotts nätplats (www.drott.se) Vid anmälan uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefonnummer och eventuella biträden. Om deltagande sker med stöd av fullmakt skall denna insändas före bolagsstämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 28 mars 2003 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Styrelsens ordförande öppnar stämman 2. Val av ordförande på stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av två justeringsmän 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman 12. Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden 13. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen 14. Beslut om ändring av bolagsordningen 15. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom indragning 16. Beslut om nyemission av C-aktier 17. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av C- aktier 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier 19. Beslut om justeringsbemyndigande 20. Nomineringskommitté m. m. 21. Övriga frågor 22. Stämman avslutas BESLUTSFÖRSLAG Punkt 9. Utdelning Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2002 till aktieägarna utdelas 5 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 11 april 2003. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC den 16 april 2003. Punkt 14. Beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att gränserna för hur stort aktiekapitalet skall vara ändras till lägst 160.000.000 kronor (idag 180.000.000) och högst 640.000.000 kronor (idag 720.000.000). Förslaget är föranlett av styrelsens förslag om nedsättning av aktiekapitalet genom indragning, se punkt 15 nedan. Punkt 15. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom indragning Drott innehar för närvarande 3.164.700 egna aktier av serie B. Fortsatta återköp kan komma att ske i enlighet med bolagsstämmans bemyndigande 2002-04-24. Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital sätts ned med högst 16.000.000 kronor genom indragning av högst 8.000.000 aktier av serie B som bolaget har återköpt eller kommer att återköpa under tiden fram till den 1 april 2003. Ändamålet med nedsättningen är att det belopp med vilket aktiekapitalet sätts ned skall överföras till fritt eget kapital. Punkt 16. Beslut om nyemission av C-aktier Styrelsen föreslår att högst 8.000.000 aktier av serie C skall utges. Teckning skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske av Handelsbanken som förbundit sig att anmäla samtliga aktier för inlösen i enlighet med punkt 17 nedan. Emissionskursen per aktie skall motsvara akties nominella belopp, 2 kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid emissionen är att om bolaget tillförs medel i samband med emissionen kan beslutet om nedsättning av aktiekapitalet genom indragning enligt punkt 15 ovan verkställas utan inhämtande av rättens tillstånd med den tidsutdräkt som därmed skulle följa. Punkt 17. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av C- aktier Styrelsen föreslår att aktiekapitalet sätts ned med högst 16.000.000 kronor genom inlösen av samtliga under punkt 16 ovan utgivna aktier av serie C för återbetalning till aktieägaren. Ett belopp om högst 16.000.000 kronor skall överföras från fritt eget kapital till reservfonden. Punkt 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier Styrelsen föreslår att bolagstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv av aktier föreslås få ske på börs eller annan reglerad marknadsplats och i sådan omfattning att det egna aktieinnehavet uppgår till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse av sådana aktier som bolaget innehar föreslås få ske i samband med förvärv av fastigheter, aktier och andelar på annat sätt än över börs och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas genom tillskjutande av egendom (apport). Syftet med bemyndigandet för styrelsen att besluta om förvärv och över låtelse av egna aktier är att bolaget fortlöpande skall kunna anpassa sin kapitalstruktur till sitt kapitalbehov och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt att kunna finansiera framtida förvärv av fastigheter, aktier och andelar. Punkt 20. Nomineringskommitté m. m. Sveriges Aktiesparares Riksförbund har i skrivelse till bolaget bl a föreslagit att bolagsstämman skall utse en nomineringskommitté. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 18 kommer att finnas tillgängligt fr o m den 25 mars hos Drott AB, Vattugatan 17, Stockholm, och förslaget enligt punkterna 14 - 17 fr o m den 1 april. Program 15.00 Entrén till stämmolokalen öppnas 16.00 Bolagsstämman inleds Efter stämman serveras lättare förtäring. Stockholm i mars 2003 DROTT AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/11/20030311BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/11/20030311BIT00240/wkr0002.pdf

Dokument & länkar