Niomånadersrapport 2000

Niomånadersrapport 2000 * Kassaflödet ökade med 17%, bl a genom hyresökning i identiskt bestånd om 6% * Fortsatt koncentration till tillväxtmarknader genom förvärv för 14 Mdr och försäljningar för 3 Mdr * Periodens resultat före skatt: 1 043 Mkr * Prognos 2000: - resultat från löpande förvaltningsverksamhet >800 Mkr före skatt - härtill kommer försäljningsvinster m m, vilka t o m oktober uppgår till 425 Mkr före skatt Rapporten presenteras av VD Mats Mared på Operaterassen idag kl 14.00 - anmälan via Drotts nätplats www.drott.se eller hos Finanstidningen, tfn 08-50 62 45 51, tfx 08-50 62 45 81. Affärsidén är att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter och bostäder i svenska tillväxtområden. Årshyran är 3,9 Mdr (inkl vakant hyra), varav 60% i Stockholmsregionen. INNEHÅLL SID Kommentarer (I-VII) 2 Räkenskaper 9 Nyckeltal 11 Drottaktien 13 Bilaga: Specifikation av fastighetsaffärer Kommentarer I. Fortsatt stark hyresutveckling För åttonde kvartalet i följd redovisar Drottkoncernen ett stigande årskassaflöde (fyra rullande kvartal). En stor del av förklaringen ligger i bolagets ökade exponering mot tillväxtmarknader. Sedan börsintroduktionen i september 1998 har Drott nettoinvesterat drygt 22 Mdr i de tre storstadsregionerna, och dessa regioner svarar nu för 82 procent av koncernens årshyror. Under denna tvåårsperiod har marknadshyrorna för kommersiella lokaler stigit kraftigt - på ett fåtal delmarknader har kontorshyrorna t o m fördubblats. Successivt slår detta igenom i Drotts resultaträkning via om- och nyförhandling av hyreskontrakt. I Stockholmsregionen är hyresnivåskillnaden stor mellan kontor i olika lägen, och denna skillnad har ökat ytterligare. De topphyror som noterats - över 6 000 kr per kvm för kontor - gäller endast ett begränsat bestånd inom den s k gyllene triangeln. Kontraktstiderna tenderar att bli kortare, och treårskontrakt är nu vanligare än femårskontrakt. För närvarande har Drott kommersiella årshyror om 2 Mdr i Stockholmsregionen (inkl vakant hyra), och varje år omförhandlas omkring en fjärdedel av kontrakten. Löpande kontorskontrakt ligger i intervallet drygt 1 000 - drygt 5 000 kr per kvm/år (kallhyra exkl fastighetsskatt). Projektportföljen innehåller nästan uteslutande Stockholmsprojekt, och flera projekt färdigställs inom en snar framtid (fr o m i höst t o m utgången av nästa år tillkommer nya förvaltningsfastigheter med årshyror om cirka 150 Mkr). Drotts uppfattning är att den nyproduktion som nu är på väg till marknaden inte hotar dagens marknadshyror, eftersom även lokalefterfrågan förväntas öka. En omfattande, spekulationsdriven nyproduktion skulle kunna påverka hyresutvecklingen negativt, men risken för ett kraftigt ökat lokaltillskott utan kontrakterade hyresgäster bedöms vara låg. Stockholmshyrorna har nu passerat toppnivån från 1990 (även realt) och kontorshyrorna inom den begränsade gyllene triangeln är bland de högsta i Europa. I huvudsak avgörs den framtida hyresutvecklingen av regionens ekonomiska utveckling. Konjunkturinstituten prognosticerar en fortsatt god BNP-tillväxt i Sverige under kommande år, och den kraftigaste tillväxten sker i storstäderna. Under överskådlig framtid bedömer Drott att hyrestillväxten i Stockholmsregionen blir högre än i övriga delar av landet. Dessutom förväntas hyresnivåskillnaden fortsätta att öka mellan attraktiva och mindre attraktiva fastigheter och stadsdelar. II. Resultatjämförelse med fjolåret Nedan jämförs periodens resultat med motsvarade period i fjol. Observera att jämförelsen ej ger en rättvisande bild av resultatutvecklingen under år 2000, p g a den fastighetsuppskrivning som gjordes per 1999-12-31 (fastigheterna skrevs upp med 3 600 Mkr, motsvarande 72 procent av fastigheternas övervärde enligt den externa fastighetsvärderingen per 1999-12-31). Efter en fastighetsuppskrivning blir den redovisningsmässiga reavinsten vid fastighetsförsäljningar lägre än om uppskrivning ej hade skett (skillnad = uppskrivet belopp). Dessutom blir avskrivningarna högre p g a högre bokfört värde. Drott rapporterar ett niomånadersresultat år 2000 om 1 043 Mkr före skatt. Om uppskrivning ej hade gjorts skulle Drott rapporterat 1 369 Mkr (att jämföra med motsvarande fjolårsresultat om 1 056 Mkr). III. Resultaträkning januari-september 2000 Siffror inom parentes avser motsvarande period i fjol @ Hyresintäkter och driftsöverskott Hyresintäkterna uppgick till 2 447 Mkr (1 865). Förändringen är påverkad av förvärv, försäljningar och förändringar i identiskt bestånd (omförhandlade kontrakt och nyuthyrningar). I identiskt bestånd var hyresintäkterna 139 Mkr eller 6 procent högre än föregående år. Uthyrningsgraden uppgick per 2000-09-30 till 95 procent (94). 3 Driftsöverskottet ökade till 1 535 Mkr (1 179). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 114 Mkr motsvarande 8 procent. * Rörelseresultat Rörelseresultatet uppgick till 1 664 Mkr (1 464), varav vinster från fastighetsförsäljningar 360 Mkr (466) och överskottsmedel från SPP 34 Mkr (0). * Finansnetto Räntekostnaderna uppgick till 663 Mkr (455). Ökningen förklaras av större lånevolym till följd av nettoförvärv. Vid periodens slut var Drotts genomsnittliga ränta 5,0 procent med en genomsnittlig räntebindningstid om 22 månader. Finansnettot har påverkats positivt av en vinst om 11 Mkr från en aktieförsäljning. Räntebidragen minskade till 20 Mkr (40) till följd av planenlig avtrappning. * Periodens resultat före skatt Resultatet före skatt uppgick till 1 043 Mkr (1 056). Förändringen är hänförlig till lägre vinster från fastighetsförsäljningar (-106 Mkr), förbättrat resultat från den löpande förvaltningsverksamheten (+48 Mkr), en aktieförsäljning (+11 Mkr) samt återbäring från SPP (+34). Resultatet från löpande förvaltningsverksamhet före skatt uppgick till 638 Mkr (590). Resultatet har bl a påverkats av fastighetsaffärer och ett högre driftsöverskott i identiskt bestånd. * Periodens resultat Periodens resultat uppgick till 761 Mkr (888) efter en skattekostnad om 282 Mkr (168). Resultatet från löpande förvaltningsverksamhet efter skatt uppgick till 553 Mkr (509). IV. Balansräkning per 2000-09-30 Siffror inom parentes avser 1999-12-31 * Fastigheter Under perioden har 241 fastigheter om totalt 1 755 000 kvm förvärvats för 14,2 Mdr, varav 11,9 Mdr avser Balderfastigheter och 2,0 Mdr Ericssonfastigheter. 1 60 fastigheter har sålts för 2,9 Mdr . Försäljningspriserna för de svenska fastigheterna översteg de externa fastighetsvärderingarna per 1999-12-31 med i genomsnitt 11 procent. Vinsterna från fastighetsförsäljningarna uppgick till 360 Mkr. 1 Specifikation av affärer under kvartal 3 (juli-september) - se bilaga. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00570/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00570/bit0002.pdf

Dokument & länkar