Tremånaders- rapport 2000

TREMÅNADERS RAPPORT 2000 OBS - Balder konsolideras ej i denna rapport LÖPANDE FÖRVALTNINGSVERKSAMHET · Fortsatt tillväxt i kassaflödet Kassaflöde per aktie 2000 1999 1998 3 mån 3 mån 3 mån Utfall, kr 2,03 1,89 1,21 · Positiv utveckling i identiskt bestånd - 6% högre hyresintäkter och 10% högre driftsöverskott än under det första kvartalet 1999 KÖP OCH FÖRSÄLJNINGAR · Fastighetsförvärv för 12 Mdr - Drott äger f n 96% i Fastighets AB Balder - erbjudandet till Balders aktieägare har förlängts t o m den 10 maj · Försäljningar för 1,3 Mdr - bl a tomträtten World Fashion Centre i Amsterdam för 825 Mkr RESULTAT · Periodens resultat före skatt 223 Mkr (247) - ökat förvaltningsresultat: 174 Mkr (160) - lägre vinster från fastighetsförsäljningar: 48 Mkr (87 Mkr) · För helåret 2000 förutspås stigande förvaltningsresultat och därmed ett markant förbättrat kassaflöde - härtill kommer vinster från fastighetsförsäljningar, vilka t o m 5 maj uppgår till 110 Mkr INNEHÅLL SID Kommentarer (I-VI) 2 Räkenskaper 7 Nyckeltal 9 Drottaktien 11 Översiktligt om Drott + Balder . 12 BILAGA: Balder januari-mars 2000 13 - Kommentarer - I. Förvärv av Balder I februari lade Drott ett bud på samtliga aktier i Fastighets AB Balder, och per den sista mars hade aktier motsvarande 63,6 procent av kapital och röster förvärvats för totalt 2,1 Mdr. Per den 5 maj äger Drott 96 procent av kapital och röster. Erbjudandet till Balderägarna har förlängts t o m den 10 maj. Balderaktien avnoterades den 26 april. Drott har påkallat tvångsinlösen av utestående Balderaktier och beslutat att begära förhandstillträde. Genom förvärvet ökar Drotts exponering mot den starkt växande Stockholmsmarknaden. Totalt ökar fastighetsbeståndet med drygt 50 procent och två tredjedelar av hela Drottbeståndets marknadsvärde finns nu i Stockholmsregionen. Substans per aktie och kassaflöde per aktie förbättras momentant, och med en effektivare kapitalstruktur förbättras möjligheterna för Drott att generera en högre avkastning på eget kapital. Arbetet med den formella förvärvskalkylen pågår, varför Drott och Balder redovisar separata tremånadersrapporter. Drott konsoliderar ej Balder i tremånadersrapporten utan redovisar innehavet som en aktiepost (Balder konsolideras i kommande sexmånadersrapport). För att komplettera informationen bifogas Balders tremånadersrapport som bilaga till denna rapport. Dessutom redovisas i ett särskilt avsnitt (se sid 12) en översiktlig beskrivning av den nya Drottkoncernen. II. Resultaträkning januari-mars 2000 Siffror inom parentes avser motsvarande period ifjol · Hyresintäkter och driftsöverskott Hyresintäkterna uppgick till 626 Mkr (607). Förändringen är påverkad av förvärv, försäljningar och förändringar i identiskt bestånd (omförhandlade kontrakt och nyuthyrningar). I identiskt bestånd var hyresintäkterna 32 Mkr eller 6 procent högre än föregående år. Uthyrningsgraden uppgick per 2000-03-31 till 95 procent (93). Driftsöverskottet ökade till 368 Mkr (352). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 30 Mkr motsvarande 10 procent. Periodens hyresintäkter och driftsöverskott har påverkats negativt av att förvärv har skett av fastigheter med en initialt lägre direktavkastning än i de sålda fastigheterna. I de förvärvade fastigheterna förväntas dock driftsöverskottet utvecklas bättre än i de sålda. · Rörelseresultat Trots stigande driftsöverskott minskade rörelseresultatet, på grund av lägre vinster från fastighetsförsäljningar. Rörelseresultatet uppgick till 347 Mkr (382), varav vinster från fastighetsförsäljningar 48 Mkr (87). · Finansnetto Räntekostnaderna uppgick till 147 Mkr (149), varav 10 Mkr avser ränta på lån som upptogs för att finansiera förvärv av aktier i Balder. Den genomsnittliga lånevolymen var högre under första kvartalet 2000 än under motsvarande period 1999 medan den genomsnittligga upplåningskostnaden var lägre. Vid periodens slut var Drotts genomsnittliga ränta 5,0 procent med en genomsnittlig räntebindning om 2,7 år. Finansnettot har påverkats positivt av en vinst om 11 Mkr från en aktieförsäljning1. Räntebidragen minskade till 8 Mkr (11) till följd av planenlig avtrappning. · Periodens resultat före skatt Resultatet före skatt minskade med 24 Mkr till 223 Mkr (247). Förändringen är i huvudsak hänförlig till lägre vinster från fastighetsförsäljningar (-39 Mkr) och till förbättrat resultat i den löpande förvaltningsverksamheten2 (+14 Mkr). Därutöver har poster av engångskaraktär förbättrat resultatet med 1 Mkr3. Resultatet från den löpande förvaltningsverksamheten blev 174 Mkr (160). Resultatet har påverkats positivt av ett högre driftsöverskott i identiskt bestånd och en lägre genomsnittlig räntenivå. Resultatet från den löpande förvaltningsverksamheten har påverkats negativt dels av den fastighetsuppskrivning om 3,6 Mdr som gjordes vid årsskiftet (medförde ökade avskrivningar om 7 Mkr), dels av att förvärv skett till genomsnittligt lägre direktavkastning än försäljningar. · Periodens resultat Periodens resultat uppgick till 189 Mkr (214) efter en skattekostnad om 34 Mkr (33). Resultatförsämringen beror i huvudsak på lägre vinster från fastighetsförsäljningar men även på ökade avskrivningar till följd av ovannämnda fastighetsuppskrivning. Exklusive vinster från fastighetsförsäljningar och poster av engångskaraktär ökade resultatet till 149 Mkr (138). III. Balansräkning per 2000-03-31 Siffror inom parentes avser 1999-12-31 · Fastigheter Under perioden har 19 fastigheter förvärvats om totalt 20 246 kvm för sammanlagt 205 Mkr. Utöver en kontorsfastighet i Stadshagen i Stockholm (Lustgården 11) och en bostadsfastighet i Göteborg (Olivedal 7:17) har Drott för 39 Mkr kompletterat markinnehavet längs E4:an i Sollentuna norr om Stockholm med 17 mindre fastigheter. Förvärvade fastigheter 3 mån 2000 Sverige Utland Totalt Antal 19 - 19 Uthyrbar yta, kvm 20 246 - 20 246 - varav bostadsyta 7 256 - 7 256 Bokfört värde förvärv, Mkr 205 - 205 16 fastigheter har sålts för 1 280 Mkr (efter avdrag för försäljningskostnader). Vinster från fastighetsförsäljningar uppgick till 48 Mkr. Bl a såldes Drotts enskilt största fastighet - tomträtten World Fashion Centre i Holland - för 825 Mkr med en försäljningsvinst om 40 Mkr. Sålda fastigheter 3 mån 2000 Sverige Utland Totalt Antal 15 1 16 Uthyrbar yta, kvm 67 200 85 232 152 432 - varav bostadsyta 34 559 - 34 559 Försäljningspris, Mkr 455 825 1 280 Vinster från fastighetsförsäljningar, Mkr 8 40 48 Utöver ovanstående köp och försäljningar har Drott tillsammans med AP- Fastigheter samlat sina tillgångar i Värtahamnen (3 km från Stockholms city) i ett hälftenägt fastighets- och projektbolag som inledningsvis äger fastigheter för närmare 1 Mdr. Det nya bolaget Position Stockholm äger initialt tomträtterna Neapel 3 och Rotterdam 1 med totalt ca 60 000 kvm uthyrbar yta. Vid periodens slut ägde Drott 542 fastigheter (538) med en uthyrbar yta om 2 816 000 kvm (2 932 000), bokförda till 22 335 Mkr (23 321). DROTT TOTALT4 2000-03-31 1999-12-31 Antal fastigheter 542 538 Bokfört värde, Mkr 22 335 23 321 Uthyrbar yta, kvm 2 815 993 2 932 365 Antal bostadslägenheter 17 725 18 094 Årshyra inkl vakant hyra, Mkr 2 595 2 666 BOKFÖRT VÄRDE FASTIGHETER, Mkr Sverige Utland Totalt 1999-12-31 22 093 1 228 23 321 Förvärv 205 - 205 Investeringar (huvudsakligen projekt) 217 1 218 Bildande Position Stockholm -106 - -106 Försäljningar -447 -785 -1 232 Avskrivningar -51 -1 -52 Valutaeffekt - -19 -19 2000-03-31 21 911 424 22 335 YTSLAG 2000-03-31 1999-12-31 Årshyra inkl vakant hyra, Mkr 2 595 2 666 Kontor 46% 47% Butiker 8% 7% Industri/lager 6% 6% Övrigt 4% 4% Bostäder 36% 36% Totalt 100% 100% REGION 2000-03-31 1999-12-31 Årshyra inkl vakant hyra, Mkr 2 595 2 666 Stockholm 54% 51% Göteborg 13% 14% Öresund 16% 15% Övriga Sverige 15% 15% Utland 2% 5% Totalt 100% 100% Efter rapportperiodens utgång har ytterligare fastighetsaffärer genomförts - se sid 65. · Aktier i Balder Vid periodens slut ägde Drott 15 150 684 aktier i Balder motsvarande 63,6 % av röster och kapital. Aktierna var bokförda till 2 117 Mkr. · Omsättningstillgångar Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 155 Mkr (248). Totalt hade Drottkoncernen omsättningstillgångar om 537 Mkr (719). Häri ingår kortfristiga fordringar avseende under perioden sålda men av köparen ännu inte tillträdda fastigheter. · Eget kapital Eget kapital i koncernen uppgick per den 31 mars år 2000 till 10 189 Mkr (9 995), fördelat på 101 688 759 aktier. · Avsättningar De totala avsättningarna uppgick till 222 Mkr (280), varav 193 Mkr (250) avsåg avsättning för latent skatt. · Räntebärande skulder Per den sista mars år 2000 hade Drottkoncernen räntebärande skulder om totalt 13 767 Mkr (12 510). Förändringen sedan årsskiftet förklaras dels av att Drott under perioden 23 februari - 31 mars förvärvade Balderaktier för totalt 2 117 Mkr genom upptagande av lån, dels av att Drott under perioden sålde sin största fastighet World Fashion Centre. De totala räntebärande skulderna i Drott hade vid periodens utgång en genomsnittlig ränta om 5,0 (4,7) procent och en genomsnittlig räntebindningstid om 2,7 år (1,8). RÄNTEBINDNINGSTRUKTUR 2000-03- 31 Ränteförfall år 200 200 200 200 200 200 2006- Tot 0 1 2 3 4 5 alt Svenska kronor, 5 1 1 501 200 200 2300 13 Mkr 730 064 504 4 303 - 5,1 4,7 5,0 4,0 4,1 4,6 6,0 5,0 medelränta, % Utländsk valuta, 464 - - - - - - 464 Mkr - 5,8 - - - - - - 5,8 medelränta, % Räntebärande 6 1 1 501 2 200 2 13 skulder, Mkr 194 064 504 004 300 767 Andel % 45 8 11 4 14 1 17 100 - 5,1 4,7 5,0 4,0 4,1 4,6 6,0% 5,0 medelränta, % % % % % % % % Drott har låneramar vilka per den sista mars översteg utnyttjad lånevolym (13 767 Mkr) med drygt 3,5 Mdr. Per 2000-03-31 var den vägda löptiden för utnyttjad volym 3,2 år. FÖRFALLOSTRUKTUR LÅN 2000-03-31 Låneförfall inom 200 200 200 200 200 200 2006- Tot 0 1 2 3 4 5 alt Räntebärande 2 1 3 3 2 0 1 980 13 skulder, Mkr 206 040 044 257 240 767 Andel,% 16% 8% 22% 24% 16% 0% 14% 100 % · Icke räntebärande skulder Icke räntebärande skulder uppgick till 855 Mkr (1 302). IV. Moderbolaget Moderbolaget redovisade ett resultat om -27 Mkr (-23). Omsättningen, som utgörs av koncerninterna tjänster, uppgick under perioden till 6 Mkr (0). V. Händelser efter rapportperioden Vid Drotts ordinarie bolagsstämma den 12 april beslutades om bl a · utdelning av 3,50 kr per aktie · mandat för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier · omval av samtliga styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter. Drott har efter rapportperiodens utgång sålt sex fastigheter för 182 Mkr. Försäljningsvinst 62 Mkr. Ort Antal Uthyr -varav Frånt sålda bar bostäder räde fastig yta kvm heter kvm Karlskro 5 14 6 745 00-05- na 842 02 Lidköpin 1 33 30 118 00-05- g 593 02 Totalt 6 48 36 863 435 Karlskrona: Dahlberg 37, Sheldon 42, Wrangel 9, Urmakaren 72 och Urmakaren 74 Lidköping: Vagnen 2 VI. Utsikter för år 2000 Marknaden för kontorshyror är fortfarande mycket stark framför allt i Stockholm, där nyuthyrningshyrorna i city har passerat 4 000 kr per kvm. Längs tullringen - t ex Danvikstull, Globen, Marievik, Norrtull och Värtan - har hyrorna passerat 2 000 kr per kvm. Genom förvärvet av Balder ökar Drotts exponering ytterligare mot den starkt växande Stockholmsmarknaden, vilket successivt slår igenom i resultat- och värdeutveckling. För helåret 2000 förutspås ett stigande förvaltningsresultat6 och därmed ett markant förbättrat kassaflöde7. Härtill kommer vinster från fastighetsförsäljningar, vilka t o m 5 maj uppgår till 110 Mkr. Stockholm den 5 maj 2000 Drott AB (publ) Mats Mared Verkställande direktör Tremånadersrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer - Räkenskaper - Koncernens resultaträkning 2000 1999 1999 Mkr 3 mån 3 mån 12 mån Hyresintäkter 626 607 2 498 Övriga intäkter 2 5 17 Drifts-, underhålls- och -175 -177 -652 hyresgästanpassningskostnader Tomträttsavgäld -11 -12 -50 Fastighetsskatt -32 -32 -135 Fastighetsadministration -42 -39 -159 Driftsöverskott 368 352 1 519 Avskrivningar -54 -44 -185 Bruttoresultat 314 308 1 334 Vinster från 48 87 511 fastighetsförsäljningar Centrala bolags- och -15 -13 -62 koncernkostnader Rörelseresultat 347 382 1 783 Räntebidrag 8 11 51 Ränteintäkter 158 3 10 Räntekostnader -1479 -149 -597 Periodens resultat före skatt 223 247 1 247 Skatt -34 -33 -188 Periodens resultat 189 214 1 059 Koncernens balansräkning Mkr 2000- 1999-03- 1999-12- 03-31 31 31 Fastigheter 22 335 19 730 23 321 Inventarier 26 19 21 Aktier i Balder (63,6 %) 2 117 - - Övriga anläggningstillgångar 18 33 26 Anläggningstillgångar 24 496 19 782 23 368 Kortfristiga fordringar 382 391 471 Likvida medel 155 159 248 Omsättningstillgångar 537 550 719 TILLGÅNGAR 25 033 20 332 24 087 Eget kapital 10 189 5 851 9 995 Avsättningar 222 240 280 Icke räntebärande skulder 855 2 481 1 302 Räntebärande skulder 13 767 11 760 12 510 EGET KAPITAL OCH SKULDER 25 033 20 332 24 087 Kassaflödesanalys 2000 199910 1999 Mkr 3 mån 3 mån 12 mån ¨ LÖPANDE VERKSAMHET Driftsöverskott 368 352 1 519 Centrala bolags- och -15 -13 -62 koncernkostnader Räntebidrag 8 11 51 Ränteintäkter 4 3 10 Räntekostnader -137 -149 -597 Betald skatt på den löpande -22 -12 -85 förvaltningsverksamheten Kassaflöde från den löpande 206 192 836 förvaltningsverksamheten Kassaflöde från poster av engångskaraktär m m: Poster av engångskaraktär samt skillnad mellan betalda -45 -106 -98 och kostnadsförda räntor Betald skatt på poster av 2 - - engångskaraktär Kassaflöde före förändring av 163 86 738 rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i -523 -369 301 rörelsekapital Kassaflöde från den löpande -360 -283 1 verksamheten 039 ¨ INVESTERINGSVERKSAMHET Förvärv aktier i Balder (63,6 %) -2 - - 117 Investeringar, fastigheter -325 -64 -3 287 Investeringar, inventarier -7 -1 -11 Försäljning börsaktier 11 - - Fastighetsförsäljningar (inkl 1 433 328 1 försäljningskostnader) 919 Betald skatt på -9 -9 -70 försäljningsvinster Kassaflöde från -1 254 -1 investeringsverksamheten 014 449 ¨ FINANSIERINGSVERKSAMHET Upptagna räntebärande 1 281 62 842 lån/amortering räntebärande lån Utdelning - - -305 Kassaflöde från 1 281 62 537 finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel -93 33 127 Likvida medel vid årets början 248 126 126 Kursdifferens i likvida medel 0 0 -5 Likvida medel vid periodens slut 155 159 248 - Nyckeltal - 2000 1999 1999 Mkr 3 mån 3 mån 12 mån FASTIGHETSRELATERAT Hyresintäkter 626 607 2 498 Driftsöverskott 368 352 1 519 Överskottsgrad, % 59 58 61 Uthyrbar yta, kvm 2 816 3 075 2 932 000 000 000 Ekonomisk uthyrningsgrad, % 95 93 94 Fastighetern 22 335 19 730 23 321 as bokförda värde FINANSIELLT Resultat 189 214 1 059 Kassaflöde 206 192 836 Kassaflöde inkl vinster från 247 270 1 277 fastighetsförsäljningar Räntetäckningsgrad, ggr 2,5 2,7 3,1 Räntetäckningsgrad - löpande 2,3 2,1 2,2 förvaltningsverksamhet, ggr Räntebärande skulder 13 767 11 760 12 510 Eget kapital11 10 189 5 851 9 995 Balansomslutning 25 033 20 332 24 087 Soliditet, % 41 29 41 Skuldsättningsgrad, ggr 1,4 2,0 1,3 Avkastning på eget kapital, % 1,9 3,7 17,6 DATA PER AKTIE12 Antal aktier 101 688 101 688 101 688 759 759 759 Vinst, kr 1,86 2,10 10,41 Kassaflöde, kr 2,03 1,89 8,22 Kassaflöde inkl vinster från 2,43 2,66 12,56 fastighetsförsäljningar, kr Eget kapital, kr 100,20 57,54 98,29 Definitioner FASTIGHETSRELATERAT Ekonomisk uthyrningsgrad Kontrakterad hyra för hyresavtal vilka löper per den sista december, dividerad med hyra inkl vakant hyra. Kontrakterad hyra Grundhyra på årsbasis enligt hyreskontrakt efter indexuppräkning, justerat för hyresrabatter och hyrestillägg. Uthyrbar yta Summan av kontrakterad och vakant yta. I den uthyrbara ytan ingår ytor för garage inom byggnaden. Vakant hyra Bedömd hyra för outhyrda bostäder plus marknadshyra för outhyrda lokaler efter rimlig generell upprustningsinsats. Årshyra inkl vakant hyra Summan av kontrakterad hyra och vakant hyra. Överskottsgrad Driftsöverskott i procent av hyresintäkter. FINANSIELLT Avkastning på eget kapital Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Centrala bolags- och Kostnader som inte direkt kan koncernkostnader hänföras till fastighetsförvaltningen såsom kostnader för bolagsledning, stabsfunktioner och marknadsnotering. Kassaflöde Resultat före skatt med återläggning av avskrivningar, vinster från fastighetsförsäljningar och engångsposter samt med avdrag för betald skatt på den löpande förvaltningsverksamheten. Resultat - löpande förvaltningsverksamhet Resultat exklusive vinster från ("förvaltningsresultat") fastighetsförsäljningar och poster av engångskaraktär. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansnetto med återläggning av räntekostnader, dividerat med räntekostnader. Räntetäckningsgrad - löpande Resultat efter finansnetto med förvaltningsverksamhet återläggning av räntekostnader, vinster från fastighetsförsäljningar och engångsposter, dividerat med räntekostnader. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Soliditet Eget kapital jämte minoritet i procent av balansomslutning. Vinst per aktie Periodens resultat dividerat med antal aktier. Information om Drott Drott AB (publ) 55 60 50-2113 Telefon 08-545 83 000 Telefax 08-545 83 096 Nätplats www.drott.se Postadress Box 5530, 114 85 Stockholm Besöksadress Nybrogatan 57A, Stockholm Planerad information Sexmånadersrapport 2000-08-21 Niomånadersrapport 2000-10-31 Ytterligare information Mats Mared (VD) telefon 08-545 83 010 telefax 08-545 83 098 e-post mats.mared@drott.se Claes Linné (vVD) telefon 08-545 83 012 telefax 08-545 83 098 e-post claes.linne@drott.se Johan Nordenson (Kommunikation/IR) telefon 08-545 83 019 telefax 08-545 83 099 e-post johan.nordenson@drott.se - Drottaktien - Drotts största ägare per 1999-04-10 Aktieägare A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röstan antal andel del Föreningssparbankens - 13 588 13 588 13,4% 12,7% aktiefonder 647 647 Nordbankens - 10 204 10 204 10,0% 9,5% aktiefonder 084 084 Fjärde AP-Fonden 112 988 6 707 6 820 6,7% 7,3% 456 444 Handelsbankens - 4 263 4 263 4,2% 4,0% aktiefonder 400 400 Skandia - 3 934 3 934 3,9% 3,7% 996 996 SEB aktiefonder - 3 684 3 684 3,6% 3,4% 020 020 Handelsbanken Liv 2 514 2 514 2,5% 2,3% 600 600 SEB-Trygg Försäkring - 1 566 1 566 1,5% 1,5% 599 599 AMF Försäkring - 1 322 1 322 1,3% 1,2% 840 840 KP Pension & - 1 220 1 220 1,2% 1,1% Försäkring 650 650 Utländska aktieägare 32 680 14 447 14 479 14,2% 13,8% 079 759 Övriga (50 600) 457 892 37 630 38 088 37,5% 39,5% 828 720 Totalt 603 560 101 085 101 688 100,0 % 100,0% 199 759 Översiktligt om Drott + Balder Fastigheter JANUARI-MARS 2000 Drott Balder Drott + Balder Fastighetsintäkter 628 302 930 Fastighetskostnader -260 -13713 -397 Driftsöverskott 368 165 533 2000-03-31 Drott Balder Drott + Balder Antal fastigheter 542 205 747 Uthyrbar yta, kvm 2 815 1 192 013 4 008 006 993 Antal 17 725 3 284 21 009 bostadslägenheter Årshyra inkl vakant 2 595 1 227 3 822 hyra, Mkr YTSLAG 2000-03-31 Drott Drott + Balder Årshyra inkl 2 595 3 822 vakant hyra, Mkr Kontor 46% 47% Butiker 8% 10% Industri/lager 6% 8% Övrigt 4% 6% Bostäder 36% 29% Totalt 100% 100% REGION 2000-03- Drott Drott + Balder 31 Årshyra inkl 2 595 3 822 vakant hyra, Mkr Stockholm 54% 58% Öresund 16% 14% Göteborg 13% 11% Övriga Sverige 15% 15% Utland 2% 2% Totalt 100% 100% Organisationsförändring Per den 1 juli år 2000 delas de kommersiella Stockholmsfastigheterna inom Drott Kontor och Balder upp i två enheter: Till "Drott Kontor Norr" överförs samtliga fastigheter norr om Slussen och till "Drott Kontor Söder" samtliga fastigheter söder om Slussen. Samtidigt överförs Balders samtliga bostadsfastigheter till Drott Bostad, och Balders kommersiella fastigheter utanför Stockholm till Drott Riks. Bilaga Balder januari-mars 2000 Rapport över det första kvartalet 2000 Värden inom parentes avser första kvartalet 1999 om inte annat anges. PriFast förvärvades först 1999-04-06 och ingår ej i jämförelsetalen. För definitioner: se Balders årsredovisning. Resultat Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 139 Mkr (137), varav från hotelloperatörsverksamhet 0 Mkr (5) och fastighetsförsäljning 13 Mkr (21). Resultat före skatt uppgick till 48 Mkr (57) och efter skatt till 36 Mkr (53). Hyresintäkterna för perioden var 288 Mkr (227), medan övriga intäkter var 14 Mkr (8). Driftskostnader inklusive reparation och underhåll var 122 Mkr (91). Driftsnettot blev därmed 180 Mkr (144). De administrativa kostnaderna uppgick till 30 Mkr (17). Av dessa var 15 Mkr (5) centrala administrationskostnader. Ökningen av de centrala administrationskostnaderna är hänförlig dels till de motåtgärder som Balder vidtog efter Drotts bud, dels till kostnader för sammanläggning med PriFast. Periodens avskrivningar på fastigheter var 24 Mkr (16). Periodens skattekostnad beräknas till 12 Mkr (4). Fastighetsförsäljningar Under kvartalet såldes 2 (16) fastigheter för sammanlagt 31 Mkr (303) med en vinst om 13 Mkr (21). Fastighetsförvärv Kontorsfastigheten Lilla Katrineberg 4, Liljeholmen i Stockholm förvärvades under kvartalet med tillträde den 2000-10-01. Fastigheten omfattar 2 600 kvm, i huvudsak kontor. Vidare tillträddes under perioden Kvarnkammaren 1, bestående av 13 000 kvm bostäder i Stockholm, samt Mercurius 3, omfattande 900 kvm kontor i Karlstad. Investeringar Utöver rena förvärv investerades 120 Mkr (13) i fastigheter. Uppförandet av kontorsfastigheter i Stockholm - Arenan 8 i Globen City omfattande 12 000 kvm och Milleniumhuset i Marievik omfattande 23 500 kvm - pågick planenligt under kvartalet. Inflyttning startar i bägge projekten i slutet av 2000. Fastighetsbeståndet Fastighetsbeståndet består av 205 fastigheter med en sammanlagd uthyrbar yta på 1 192 000 kvm. Balder januari-mars 2000 Fastighetsförvaltningen Den redovisade ökningen av hyresintäkterna förklaras dels av att PriFast ej ingick i Balder under det första kvartalet år 1999, dels av ny- och ersättningsuthyrning. Genom uthyrning minskade den ekonomiska vakansgraden från 5,3 % vid 2000 års början till 4,8 % vid kvartalets slut. Motsvarande förändring av ytvakansen var från 7,6 till 6,8 %. Driftskostnaderna exklusive tomträttsavgäld och fastighetsskatt uppgick till 77 Mkr (57). Reparation och underhåll uppgick till 27 Mkr (19). Finansiering Räntebärande skuld var vid kvartalets slut 7 699 Mkr (5 426) och den vägda genomsnittsräntan var 5,3%, jämfört med 5,5 % vid utgången av första kvartalet 1999. Den genomsnittliga räntebindningstiden var vid periodens slut 1,7 år (1,5 år). Skatter Vid beräkning av periodens skattekostnad, 12 Mkr (4), har hänsyn tagits till en proportionell del av koncernens totala underskottsavdrag på 164 Mkr (82) samt till skattemässiga avskrivningar. Personal Medelantalet anställda i koncernen under perioden var 127 (450). I 1999 års tal ingår hotellverksamheten med 341 anställda. Stockholm den 27 april 2000 Fastighets AB Balder Styrelsen Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorns granskning. Balder januari-mars 2000 RESULTATRÄKNINGAR Koncernen, Mkr Kv 1-00 Kv 1-99 1999 Hyresintäkter 288 227 1 123 Övriga intäkter 14 8 13 Driftkostnader -77 -57 -245 Fastighetsskatt -14 -12 -53 Tomträttsavgäld -4 -3 -17 Reparation och underhåll -27 -19 -121 Driftsnetto 180 144 700 Avskrivningar fastigheter -24 -16 -84 Resultat 156 128 616 fastighetsförvaltning Fastighetsförsäljningar 13 21 265 RESULTAT 169 149 881 FASTIGHETSRÖRELSEN RESULTAT HOTELLRÖRELSEN - 5 6 Administration -30 -17 -72 Rörelseresultat 139 137 815 Räntebidrag 1 3 6 Räntor -92 -83 -358 Resultat före skatt 48 57 463 Skatt -12 -4 -89 Periodens resultat 36 53 374 BALANSRÄKNINGAR Koncernen, Mkr 2000-03- 1999-03- 1999-12- 31 31 31 TILLGÅNGAR Anläggningsfastigheter 10 520 7 569 10 505 Pågående fastighetsarbeten 331 30 254 Inventarier 10 34 20 Materiella 10 861 7 633 10 779 anläggningstillgångar Finansiella 108 253 120 anläggningstillgångar ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 10 969 7 886 10 899 Varulager - 3 - Övriga 127 342 185 omsättningstillgångar Kassa & bank 94 2 52 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 221 347 237 SUMMA TILLGÅNGAR 11 190 8 233 11 136 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital 1 069 1 053 1 069 Fritt eget kapital 1 491 1 220 1 465 EGET KAPITAL 2 560 2 273 2 534 AVSÄTTNINGAR 406 194 398 Konvertibellån 28 28 28 Långfristig skuld 4 594 2 658 4 448 kreditinstitut LÅNGFRISTIGA SKULDER 4 622 2 686 4 476 Kortfristig skuld 3 077 2 740 3 242 kreditinstitut Övriga kortfristiga 525 340 486 skulder KORTFRISTIGA SKULDER 3 602 3 080 3 728 SUMMA EGET KAPITAL OCH 11 190 8 233 11 136 SKULDER Balder januari-mars 2000 KASSAFLÖDESANALYSER Koncernen, Mkr Kv 1- Kv 1- 1999 00 99 LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före 140 137 815 finansiella poster Avskrivningar 25 16 93 Justeringar för poster som -24 -21 -274 ingår i kassaflödet Erhållen ränta 16 3 6 Erlagd ränta -119 -103 -323 Betald inkomst skatt -69 -9 -5 Förändring i rörelsekapital 78 -271 -167 Kassaflöde från den löpande 47 -248 145 verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i byggnader -120 -17 -810 Sålda fastigheter 18 303 989 Investeringar i inventarier - - -12 Sålda inventarier 4 - - Förvärv av verksamhet - - -1 397 Försäljning av 1 - 23 hotellverksamhet Investering i finansiella 12 -249 -109 anläggningstillgångar Kassaflöde från -85 37 -1 investeringsverksamheten 316 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 80 212 1 282 Utdelning - - -60 Kassaflöde från 80 212 1 222 finansieringsverksamheten Årets kassaflöde 42 1 51 Likvida medel periodens 52 1 1 början Likvida medel periodens slut 94 2 52 Nyckeltal mar-00 mar-99 dec- 99 Bokfört värde fastigheter, 10 520 7 568 10 Mkr 505 Bokfört värde fastigheter, 8 825 7 776 8 889 kr/kvm Vakansgrad hyresvärde, % 4,8 5,3 5,3 Vägd ränta räntebärande 5,3 5,5 5,1 skuld, % Synlig soliditet, % 23 28 23 Justerad soliditet, % 34 34 34 _______________________________ 1 Avser aktier i OM-Gruppen AB vilka erhölls via förvärvet av Näckebro. 2 Se definitioner sid 10. 3 Vinst aktieförsäljning (+11 Mkr), ränta förvärvskredit aktier i Balder (-10 Mkr). 4 Inklusive 50% av fastigheter i hälftenägda bolag (10 fastigheter). 5 Specifikation av de fastigheter som Drott sålt/förvärvat under år 2000 finns på www.drott.se (kan även rekvireras från Drott - ring Ingemo Österberg på telefon 08-545 83 011). 6 Resultat från löpande förvaltningsverksamhet 1999: 736 Mkr före skatt, 635 Mkr efter skatt. 7 Kassaflöde 1999: 836 Mkr. Drott AB (publ) är ett renodlat fastighetsbolag med fokus på Sverige. Affärsidén är att i tillväxtområden förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter och bostäder samt att - vid lämpliga tillfällen - realisera upparbetade värden i färdigutvecklade fastigheter. Fastighetsbeståndet vid årsskiftet värderades till 37,5 miljarder kr (Drott 24,8 Mdr + Balder 12,7 Mdr), varav två tredjedelar i Stockholmsregionen. Med nöjda hyresgäster, lönsamma fastigheter och en stark lokal ställning på tillväxtmarknader - främst inom kontor och bostäder - eftersträvar Drott en årlig resultattillväxt om 15 procent, exklusive försäljningsvinster. Drott är det största fastighetsbolaget på OM Stockholmsbörsen. Antalet aktieägare är ca 50 000. 8 Utöver ränteintäkter ingår en vinst om 11 Mkr från försäljning av börsnoterade aktier (OM-Gruppen AB). 9 Förvärvet av aktier i Balder har finansierats genom upptagande av lån vilket ökat periodens räntekostnader med 10 Mkr. 10 Justering har skett jämfört med Drotts tremånadersrapport 1999 i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 7. Vidare har uppställningsformen har anpassats till Drotts nuvarande uppställningsform. 11 Om den uppskrivning av fastigheter 1998 och 1999 om 786 Mkr respektive 3 600 Mkr skulle belastats med full skatt reduceras eget kapital enligt följande: mars 1999: 220 Mkr, dec 1999: 1 228 Mkr, mars 2000: 1 203 Mkr. 12 Drott emitterade i juni 1999 ett konvertibelt förlagslån om 46,2 Mkr med företräde för Drotts anställda i Sverige. De anställda har hittills tecknat för 26,9 Mkr medan resterande konvertibler har tecknats av ett helägt dotterbolag till Drott AB för framtida tilldelning till anställda. Konvertering kan ske senast 2004-04-30 till kursen 84 kr. Vid full konvertering ökar antalet B-aktier i Drott med 550 000. I nyckeltalsammanställningen har utspädningseffekt vid eventuell konvertering ej beaktats eftersom utspädningen har marginell inverkan på nyckeltalen. 13 Efter avdrag för 15 Mkr i fastighetsadministration (se bif tremånadersrapport från Balder). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/07/20010807BIT00520/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/07/20010807BIT00520/bit0002.pdf

Dokument & länkar