Delårsrapport januari-september 2015

Tydlig resultatförbättring

Nettoomsättningen i tredje kvartalet 2015 uppgick till 99 Mkr (120) och rörelseresultatet uppgick till 2 Mkr (2). Orderingången under tredje kvartalet 2015 uppgick till 94 Mkr (134).

Nettoomsättningen under perioden januari till september 2015 uppgick till 333 Mkr (352) och rörelseresultatet uppgick till 10 Mkr (-3). Orderingången under perioden januari till september 2015 uppgick till 322 Mkr (381) och den utgående orderstocken var 88 Mkr (104).

Koncernen 2015 2014 2015 2014
JAN-SEP* JAN-SEP* JUL-SEP JUL-SEP*
Orderingång, Mkr 321,8 380,7 93,7 133,7
Orderstock, Mkr 88,3 103,5
Nettoomsättning, Mkr 333,3 351,9 98,6 120,1
Rörelseresultat, Mkr 12,4 -1,8 2,4 1,6
Resultat efter skatt, Mkr 9,6 -2,8 2,3 0,3
Resultat per aktie, kronor 1,31 -0,38 0,31 0,04
Soliditet, % 49 45

* inkluderar resultat från avyttrade verksamheterna Micor AB, Micor Fastighet 1 AB, Micor Fastighet 2 AB, Gomex Tools Ltd samt Fabriken 3 AB.

För ytterligare information
Christer Tånnander, vd och koncernchef, tel 070-608 49 70.

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport januari-december 2015 12 februari 2016

Denna information är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2015 kl 07:15.

Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 500 Mkr och har ca 150 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

.

Om oss

Duroc-koncernen förvärvar, förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm.