Bokslutskommuniké januari-december 2015

Första anläggningen i Polen en lyckad milstolpe

  • Ecotube-systemet installerades under 2015 i 3 koleldade pannor i Lublin och infriade högt ställda prestandakrav
  • Martinique-projektet, den första nya pannan som kommer att utrustas med Ecotuber, har fortsatt enligt tidplanen

 År 1 januari-31 december 2015

  • Nettoomsättningen* för helåret uppgick till 9 190 TSEK      ( 6 214 TSEK )
  • Resultatet      efter finansiella poster -1 330 TSEK ( -3 096 TSEK )
  • Resultat      per aktie: -0,12 SEK ( -0,31 SEK )
  • Antal      aktier: 11 477 886 st (10 002 034 st )
  • Likvida      medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar: 7 442      TSEK              

( 4 165 TSEK )                            

Q4 1 oktober-31 december 2015

  • Resultatet      efter finansiella poster -454 TSEK ( -657 TSEK )
  • Nettoomsättningen* för Q4 uppgick till 6803 TSEK ( 4767 TSEK)     

* I nettoomsättningen ingår per definition endast avslutade projekt-ej pågående.

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Orderstocken kvartalsvis under 2013-2015

Orderstocken** låg under 2015 på en mycket hög nivå jämfört med 2013 och 2014 t.o.m. Q3. Under Q4 2014 ökade orderstocken markant i samband med att Martinique-projektet startades upp. Under Q1 2015 kom genombrottet i Polen med Lublin-projektet vilket gjorde att orderstocken steg till en rekordhög nivå, 26 MSEK. Under de efterföljande kvartalen 2015 har dessa projekt upparbetats och under Q4 2015 avslutades projektet i Lublin.

**Redovisningen av orderstocken baseras på ordervärden i projekten minus fakturerade belopp under resp. kvartal

Q4 2015: 11 637 TSEK / Q4 2014: 20 000 TSEK

TSEK

VD's sammanfattning

Bästa aktieägare,

Genombrottet i Polen i samband med Ecotube-projektet i Lublin var den enskilt största positiva händelsen jämfört med föregående år och tillsammans med det pågående Martinique-projektet de aktiviteter som tagit flest av bolagets arbetstimmar i anspråk under 2015.

Båda projekten har avlöpt planenligt. Megatem, vår slutkund i Lublin, har övertagit anläggningen efter genomförda provdrifter och prestandaprov. Trots att det var det första projektet med en ny partner och på en ny marknad gick projektet med vinst.

När det gäller Martinique-projektet beräknas all utrustning från våra underleverantörer i Sverige och Frankrike vara klar i slutet av Q1 och skickas med båt till Västindien i mitten av april.

Nya spännande samarbeten har initierats under året, främst i England och Sverige, nya kontaktytor och nätverk öppnar ofta upp nya affärsmöjligheter.

Ett flertal skarpa offerter på Ecotube-system gav ett magert utfall, uppskjutna beslut och ändrade strategier ligger bakom detta. Marknadsläget är ändå mycket ljust, framförallt i Polen som under de närmaste 10 åren kommer att stå för en stark efterfrågan av produkter för bl.a. NOx-reduktion.

Nettoomsättningen under året ökade med ca 47 %, från 6,2 MSEK till 9,2 MSEK och resultatet förbättrades med 1,7 MSEK. Förbättringarna är i första hand genererade i slutförda projekt .Kassan var 3,3 MSEK starkare vid periodens utgång jämfört med föregående år, vilket till stor del kan tillskrivas inlösen av teckningsoptionerna (ECOMB TO1), som i april stärkte kassan med ca 2,8 MSEK. Antalet aktier uppgår efter emissionen till 11 447 886 st.

Genom emissionen tillkom drygt 200 nya aktieägare och ECOMB har nu totalt drygt 1 000 aktieägare.

Ingen aktieutdelning föreslås.

Styrelsen beslutade på ett styrelsemöte i november 2015 om att övergå till succesiv vinstavräkning för tjänsteuppdrag till fast pris från och med den 1 januari 2016.

Marknaden

Klimatavtal klubbat i Paris

Världens länder kunde till slut enas om ett nytt globalt och rättsligt bindande klimatavtal vid klimatmötet COP21 i Paris. Avtalet innebär att världens länder har en gemensam plan för att minska utsläppen av växthusgaser så att den globala temperaturökningen stannar under +2 grader, med sikte på +1,5 grader. Var femte år ska länderna samlas för att stämma av hur det samlade klimatarbetet gått. Det talas om balans mellan utsläpp från mänskliga aktiviteter och upptaget av koldioxid genom ”kolsänkor”, som kan innebära alltifrån skogsodling till CCS (Carbon Capture and Storage).

Genom att effektivisera förbränningsprocessen kan koldioxidutsläppet minska, verkningsgraden ökar vilket är liktydigt med att det går åt mindre bränsle (= minskade CO2-utsläpp) för att producera en viss mängd energi. Ecotube-systemet är ett universalverktyg för att åstadkomma denna effektivisering. Värdet på utsläppsrätterna har dock hittills legat på en för låg nivå (idag ca 40 SEK/ton CO2) för att kunna resultera i några större positiva effekter på vår marknad.

Lågt oljepris dämpar drivkrafterna för nya biobränslen

Det har gått trögt att hitta en lämplig panna för att testa tillförsel av biobränslen i pulverform via våra nya modifierade Ecotuber – P(Powder)-Ecotubes. En av förklaringarna är de historiskt sett låga oljepriserna, som dämpar kundernas drivkraft att hitta nya effektivare bränslemixar. Framförallt gäller detta pannorna inom skogsindustrin, där kompletterande förbränning med tjockolja fortfarande är en realitet. Biobränslen, främst bark och spån, utgör dock basen i bränslemixen.

Tekniken Reburning innebär att ett sekundärbränsle tillsätts nedströms förbränningszonen. I Japan testades tekniken redan på 80-talet, men det blev aldrig någon större lycka då dyr naturgas användes. Nu ska vi göra om samma sak, men med billiga biobränslen och ett injektionssystem – P-Ecotube – som inte fanns i Japan.

Offerter från Cometal

Vi representerar det franska bolaget Cometal i Sverige och våra kundkontakter med svenska avfallsanläggningar har nu resulterat i konkreta offerter. Cometal är en global tillverkare av förbränningsutrustning till fastbränsleeldade pannor, t.ex. rosterstavar- och block, dysbottnar och i vissa fall kompletta bränslesystem samt serviceåtaganden.

Sågverket bygger ny panna

Vi hade stora förhoppningar om ett Ecotube-kontrakt för en biobränsleeldad panna på ett av Sveriges sågverk. En panndiagnos genomfördes under 2015 och här fanns ett skräddarsytt behov av en Ecotube för att öka kylningen i eldstaden och därigenom radikalt minska underhållskostnaderna. Dessutom är NOx-utsläppen höga, något som också kunde ha förbättrats avsevärt. Tyvärr valde

kunden att lösa problemet genom att investera i en helt ny panna och samtidigt minska lasten (och eldstadstemperaturen) på den gamla pannan.

Nytt samarbete – Elof Hansson-ägda Clean Combustion

Vi har i tidigare rapporter berättat om våra planer på leveranser av en stationär eldstadskamera, ett vattenkylt kamerarör som kan glida in- och ut genom en pannvägg på samma sätt som en liten Ecotube.

Den första installerades i Sverige under hösten 2015 och har efter en testperiod uppgraderats till en färdig kommersiell produkt. Under projektets gång kom vi i kontakt med Clean Combustion, som

också visade sig vara intresserade av att leverera utdragbara eldstadskameror på världsmarknaden. Våra diskussioner har nu lett fram till en överenskommelse om samarbete, i första hand gällande försäljning och leverans av den stationära eldstadskameran.

Clean Combustion har sitt huvudkontor i Åtvidaberg och har utvecklat starka koncept inom bl.a. processtyrning och brännarlansar, för förbränning av främst vätske- och gasformiga bränslen inom pappers- och massaindustrin. ALMI Invest och det Internationella handelshuset Elof Hansson är storägare i bolaget. Vi har många gemensamma nämnare, inte minst när det gäller effektivisering av olika typer av förbränningsprocesser – särskilt för svåra bränslen, därför ser vi med stor tillförsikt fram emot detta samarbete.

Ny partner gav ny order på nygammal marknad

England blev först ut på den internationella marknaden i och med ordern på Ecotube-system till avfallspannorna i Coventry år 2000. Ett flertal panndiagnoser och demonstrationsprojekt genomfördes tillsammans med vår dåvarande partner GWM Associates under de efterföljande åren. Ett Ecotube-system installerades också på Fibropowers anläggning i Eye, en panna som förbränner en blandning av kycklingexkrementer och halm. Kunderna inom avfallsbranschen var under den här perioden fokuserade på att klara utsläppskraven i ”avfallsdirektivet”, en föregångare till IED inom EU-lagstiftningen. 1 januari 2006 började kraven att gälla och efter det dog marknaden mer eller mindre ut i England.

Med vår erfarenhet under de senaste åren har vi ändrat fokus i England och inriktat oss mot kol- och biobränsleeldade pannor. Marknadsföringsinsatserna från Södertälje-kontoret har dock varit sporadiska, men i höstas hittade vi en ny samarbetspartner. Alf Malmgren från BioC Ltd i Cirencester har bott i England i 15 år och har en gedigen erfarenhet från förbränningsanläggningar av både kol- och biobränslen, företrädesvis större kraftverkspannor. Nyligen fick vi en order på en panndiagnos (förstudie) till en stor koleldad panna i Storbritannien – en lovande start på vårt samarbete!

Projekten

Kvalitetssäkrade Ecotuber snart redo att skeppas till Martinique

Tillverkningen av Ecotuber och annan kringutrustning från våra underleverantörer i Sverige och Frankrike är nu inne i slutfasen. Vår italienska kund ACBoilers har noga kontrollerat våra kvalitetsplaner, svetsprocedurer och konstruktionslösningar. Tredjeparts-kontroller har genomförts både från deras och vår sida, vilket inkluderat besök på plats för att kontrollera tillverkningen. Ecotuberna har då genomgått en serie tester, bl.a. max tryck, för att säkerställa en lång livslängd inne i pannan.

Riskanalyser är något som alltid måste ingå inför den slutgiltiga CE-märkningen av utrustningen. Här står den personliga säkerheten i fokus, dvs alla tänkbara och otänkbara händelser som kan förknippas med operatörernas arbetssituationer.

I mitten av april kommer all utrustning att avgå mot Martinique med båt från hamnen i Le Havre i norra Frankrike, en resa som beräknas ta 3 veckor.

Genombrottet i Polen

Vi har tillsammans med vår polska partner ICS (Industrial Combustion Systems) på rekordkort tid lyckats leverera, installera och trimmat in Ecotube-systemet till de tre koleldade pannorna i Lublin. Ett lyckat referensprojekt är i princip helt avgörande för fortsatta framgångar på en specifik marknad. Mätvärdena talar sitt tydliga språk och slutkunden Megatem har nu övertagit anläggningen efter genomförda provdrifter och prestandaprov, där bl.a. NOx-utsläppen reducerades med över 65 % och hamnade klart under det gällande IED-kravet 200 mg/Nm3. Dessutom sker det med imponerande låg förbrukning av ammoniak och utan tillsats av vatten för utspädning. Konkurrerande SNCR-leverantörer späder alltid ut ammoniaklösningen (25-30%-ig) med vatten, ofta 10-15 ggr, något som direkt påverkar pannverkningsgraden negativt.

Ecotuberna designades samtidigt för en högre kylvattentemperatur än i tidigare leveranser, upp till 150oC, vilket innebär ett energimässigt större kundvärde på vår produkt.

Det första projektet med en ny partner på en ny marknad har även inneburit en stor arbetsbelastning på vår organisation och ett stort antal upparbetade projekttimmar har kostnadsförts, något som kommer att minska avsevärt i nästa projekt. Trots detta kunde vi redovisa en liten vinst för projektet.

Hittills uppmätta värden från anläggningen i Lublin indikerar samtidigt att koldioxidutsläppet kommer att minska med ca 5000 ton/år. När handelssystemet med utsläppsrätter för koldioxid introducerades inom EU låg värdet på ca 200 SEK/ton. Många menade då att nivåer runt 1000 SEK/ton (fotnot; motsvarar samma nivå som fossila bränsle CO2-beskattas med i Sverige idag) skulle bli en realitet inom kort, men istället blev det tvärtom och idag ligger värdet på en ny bottennivå: 40 SEK/ton. Därför ger dessa förbättringar endast ett litet överskott i Megatems kassa, men det positiva klimatbidraget är något vi ändå kan vara stolta över.

Utdragen tidplan i Lillers

Tereos, den största sockerproducenten i Frankrike och med ett flertal sockerbruk i sin ägo, även internationellt, fick under 2015 dispens för implementering av utsläppsbegränsande åtgärder till sockerbruket i Lillers. Vårt projekt innebär en större kartläggning av den koleldade pannan, främst genom datorsimulering av processen med åtgärder för att klara de nya kraven inom IED. Tidplanen har förskjutits och projektet beräknas inte vara klart förrän tidigast under Q2 2016.

Reservdelsförsäljning till Frankrike

Under Q4 2015 kom beställningar på nya reservdelar, främst Ecotuber, från våra kunder i Frankrike. Leveranserna kommer att ske runt månadsskiftet februari-mars och avräknas under Q1 2016. Totalt ordervärde ca 1 MSEK.  

Organisationen

Antalet anställda har under året varit 4, en ökning med 1 person jämfört med föregående år. Målsättningen är dock att ytterligare utöka personalstyrkan på huvudkontoret i Södertälje. Med våra partnerskap i främst Frankrike, Polen, Tyskland, England och Sverige förfogar vi dock över en betydligt större personalstyrka som kan överbrygga tillfälliga belastningstoppar samt delta vid panndiagnoser, andra förstudier och i kommande större projekt. Vi är totalt sett en stark grupp med spetskompetens inom en rad områden på energisidan.

Ägarförhållandet – de 10 största ägarna i ECOMB AB (publ);

Övriga händelser efter rapportperiodens utgång

EIM i Lappland

Våra EIM (ECOMB Internation Meeting) var länge en årligt återkommande mötesplats för våra internationella partners. Vi samlades under några dagar på en avlägsen ort och bytte erfarenheter och tankar om framtiden på de olika marknaderna för Ecotube. Med nya partners i England och Tyskland samt en partner i Polen med mycket stor energi och mankraft var tiden mogen för att återuppta EIM.

Nu hade turen kommit till Lappland, där vi efter två synnerligen givande februaridagar i Kiruna och Gällivare kunde summera våra intryck;

-       Förbättrad samordnad systematik i projekten möjliggör kortare leveranstider

-       Kombinerad tillförsel av förbränningsluft och rökgaser via Ecotube särskilt intressant för pannor i Polen med utslitna rostersystem

-       Marknadspotential för injektion av billiga reburningbränslen från biomassa, kan gammal teknik från masonittillverkning appliceras?

-       Försäljning av stationär eldstadskamera intressant på samtliga marknader

-       Maximerade Ecotuber (stor diameter) kan öppna dörren för en ny marknadsnisch, pannor som behöver extra kylning

Samtliga spår bearbetas för närvarande, tempo och målgång är beroende av slutkundernas acceptans och investeringsvilja.

Strategisk konferens med Ecotuber i Polen

Lublin var platsen den 17-18 februari för ”Konferencja Rynek Ciepla Systemowego 2016”, den 5:e konferensen i ordningen riktad mot den polska värmemarknaden. Dessa konferenser arrangeras av den polska motsvarigheten till Svenska Värmeverksföreningen. Över 140 deltagare från både värmeverk och industri hade mött upp. Huvudtemat var rökgasrening, en genomgång av de senaste teknikerna för att reducera utsläppen av NOx, SOx och stoft i rökgaserna från de koleldade pannorna i Polen. Dariusz Szewczyk, VD hos vår polska samarbetspartner ICS, presenterade det nyligen avslutade Ecotube-projektet hos kunden Megatem i Lublin.

Ecotube-systemet har installerats i 3 koleldade fjärrvärmepannor och resulterat i en NOx-reduktion under gällande krav och med en imponerande låg förbrukning av ammoniak. Under den andra dagen fick deltagarna också tillfälle att se Ecotuberna i drift, vilket givetvis var av största värde för fortsatta diskussioner och förhoppningsvis nya affärer. En RFQ (Request For Proposal) på en koleldad anläggning med 5 pannor som tidigare studerats för låg-NOx-drift kommer ut på marknaden inom kort.

Framtidsutsikter

Martinique-projektet och fortsättningen i Polen är extra intressant, men nya användningsområden för Ecotube-konceptet bidrar också till en ljus bild av framtiden. Nya samarbeten och säljkanaler är alltid spännande och sen är ju nya emissionskrav alltid lika viktigt, men tyvärr lite oförutsägbart när de ligger i politikers händer. Men mot bakgrund av Klimatavtalet i Paris finns förhoppningar om nya globala överenskommelser om kraftigt minskade utsläpp - inte bara gällande CO2.

Ulf Hagström, VD

Nyckeltal och kort om övrigt

Personal

Medelantalet anställda omräknat i heltidstjänster uppgick 2015 till 4 ( 3 ) personer, varav 1 kvinna och 3 män.

Finansiell ställning och likviditet

Den 31 december 2015 uppgick bolagets likvida medel till 7 442 TSEK inkl. kortfristiga placeringar. Periodens kassaflöde uppgick till 3277 TSEK. Soliditeten var 40 % och det egna kapitalet uppgick till 5 251 TSEK.

Skattemässiga underskott

Bolaget har per 2015-12-31 ett ackumulerat skattemässigt underskott på 32 683 TSEK. Någon uppskjuten skattefordran har inte redovisats.

Investeringar

Den 31 december 2015 uppgick summa anläggningstillgångar till 0 TSEK.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 (K3).

Granskning

Denna rapport har blivit översiktligt granskad av bolagets revisor.

Kommande rapporter, bolagsstämma, förslag till vinstutdelning

Kvartalsredogörelse Q1 den 27 maj 2016.

Halvårsrapport den 29 augusti 2016.

Kvartalsredogörelse Q3 den 28 november 2016.

Den fullständiga årsredovisningen kommer från och med den 4 maj 2016 hållas tillgänglig via bolagets webbplats.

Ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 7 juni 2016 kl.18:00 i Södertälje. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Styrelsen och verkställande direktörens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören intygar att årsrapporten ger en rättvisande bild av bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat samt att de risker och osäkerhets faktorer som bolaget står inför är belysta till bästa förmåga.

Södertälje den 29 februari 2016

ECOMB AB (publ)

Styrelsen och VD

Göran Ernstson (ordf)

Ulf Hagström (vd)

Eric Norelius (led)

Martin Ridderheim (led)

Lars Sjödin (led)

Vid frågor om denna kommuniké kontakta :

Ulf Hagström, vd

Tfn 08-550 12 550

ulf@ecomb.se

Kommunikén finns tillgänglig på www.ecomb.se

ECOMB AB (publ)

Box 2017

Tallvägen 2

151 02 Södertälje

Tfn.08-550 12 550

www.ecomb.se

Kort extrakt om ECOMB AB (publ)

ECOMBs affärsidé är att sälja det patenterade Ecotube-systemet, som minskar utsläppen av kväveoxider (NOx), svaveloxider (SOx) och koloxid (CO) från pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn. Ecotube-systemet används i pannor som eldas med kol, avfall och biobränsle. Sedan starten har Ecotube-systemet installerats i ett trettiotal anläggningar. Ecotube-systemet har hittills sålts till kunder i USA, Frankrike, England, Holland och Sverige. ECOMB grundades 1992 och har ca 1000 aktieägare. Aktien är noterad på AktieTorgets lista. Bolaget är lokaliserat i Södertälje.  

Prenumerera

Dokument & länkar