Halvårsrapport 2018

Stark framtidstro med två ben

 • Nytt fokus med Ocean Recycle
 • Ny affär på den stora kinesiska marknaden
 • Ett första projekt med OEM konkretiseras
 • Driftsättning och intrimning nära på Martinique

 Delår 1 januari-30 juni 2018

 • Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 2 175 TSEK ( 2 905 TSEK )
 • Resultatet efter finansiella poster -1 014 TSEK ( -1 584 TSEK )
 • Resultat per aktie: -0,09 SEK ( -0,14 SEK )
 • Antal aktier: 11 477 886 st (11 477 886 st )
 • Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar: 358 TSEK ( 2 987 TSEK )                            

Q2 1 april-30 juni 2018

 • Nettoomsättningen för Q2 uppgick till 1 994 TSEK ( 1 210 TSEK)
 • Resultatet efter finansiella poster 93 TSEK ( -935 TSEK )
 • Resultat per aktie: 0,01 SEK ( -0,08 SEK )

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år omräknat enligt ny redovisnings metod

Verksamheten under halvåret januari-juni 2018

Ekonomi

Kassan i bolaget har under perioden varit svag och vi arbetar sen en tid tillbaks med olika alternativ till kapitaltillskott. Vi ser över förutsättningarna för i princip samtliga alternativ; företrädesemission eller riktad emission av nya aktier eller andra finansiella instrument (företrädesvis konvertibler) samt även crowdfunding (främst Ocean Recycle). Vid utgången av perioden uppgick likvida medel inkl. kortfristiga placeringar till 0,4 MSEK. Kundfordringarna uppgick till ca 0,2 MSEK och leverantörsskulderna till ca 0,4 MSEK.

Våra genomförda kostnadsbesparingar, i form av minskade personalkostnader och lokalkostnader, har tillsammans med reservdelsbeställningar och flera mindre projekt inneburit en resultatförbättring på 0,6 MSEK (-1,0 MSEK) jämfört med första halvåret 2017 (-1,6 MSEK).

Nettoomsättningen minskade dock med 0,7 MSEK under samma period.

Marknad

Ocean Recycle löser kostnadseffektivt accelererande globala vattenproblem

Vår patenterade ”icke-stationära” teknik för selektiv syresättning av döende eller helt döda bottnar har en mycket stor potential. Målgruppen är nu inte bara stora världshav som t.ex. Östersjön utan även innanhav, havsvikar och mindre sjöar lider av samma problem. Övergödningen är tveklöst ett globalt problem som kommer att få stora konsekvenser framöver, men redan idag är problemen akuta på många håll. Algblomningmed ökad produktion av cyanobakterier är numera en välkänd företeelse. I takt med ett varmare klimat tyder allt på att problemen kommer att förvärras då högre vattentemperaturer gynnar de negativa konsekvenserna. Detta gäller även dricksvattentäkterna, ett marknadssegment vi kommer att fokusera mer på i det korta perspektivet. Beräkningar visar att vår selektiva syresättningsteknik har alla förutsättningar att utvecklas till en mycket kostnadseffektiv metod för att lösa dessa globala problem.

Fokus på konvertering av stora kolpannor med OEM-bolaget

Vårt samarbete med det brittiska OEM(Original Equipment Manufacturer)-bolaget fortsätter och nu med fokus på konvertering av stora kolpannor till olika typer av förnyelsebara bränslen. För närvarande tittar vi på ett specifikt case där Ecotube-systemet ska ingå, dels för NOx-reduktion men även för att öka livslängden på pannans centrala delar, som pannväggar och överhettare.

Förbränningsanläggningar i Kina

Den kinesiska marknaden är med sina 1,4 miljarder människor den i särklass enskilt största marknaden för våra produkter. Vår nya kinesiska samarbetspartner har på kort tid genomfört ett imponerande jobb med ett flertal intressanta kundkontakter och en av dessa har redan resulterat i vår första affär på mycket länge. Vi ser därför med stor tillförsikt på den närmaste framtiden.

Projekt

Kapitalanskaffning ECOMB Ocean Recycle

Styrelsen i ECOMB AB (publ) har för sitt nya affärsområde med bifirman Ocean Recycle beslutat att konvertera bifirman till ett helägt dotterbolag.
Skälet är att den nya verksamheten är relativt avgränsad från ECOMBs kärnverksamhet samt att finansieringsbehovet genom externt kapital förväntas kunna tillgodoses på ett enklare och tydligare sätt. 
Vi har i denna process tagit fram ett ”Investeringserbjudande”, som inte är riktat specifikt till ECOMBs aktieägare utan till ett fåtal investerare och ska ses som en ren information till våra aktieägare, andra intressenter i bolaget och den övriga marknaden.
Kapitaliseringsbehovet i Ocean Recycle uppskattades till en början till 20 MSEK, men efter en smärre justering av upplägget i den initiala fasen kan projektet komma igång med betydligt mindre kapital, uppskattningsvis 5 MSEK. Nödvändiga resurser kommer då att föras över från moderbolaget ECOMB AB till Ocean Recycle. Vi ser en mycket stor potential i det nya affärsområdet.

Nära driftsättning och intrimning på Martinique

Allt tyder på att den långa väntan på Martinique är över. Utrustningen till den nya biobränsleeldade pannan levererades i april 2016 och nu – 2½ år senare(!) – har vi blivit kallade av vår kund ACBoilers för att åka över till Västindien. Skälen till förseningarna har varit många, från orkaner till driftstörningar i närliggande sockerbruk. Men nu ska hindren vara undanröjda.

I september beräknas därför driftsättning och intrimning av vår utrustning för NOx-reduktion kunna starta.

Panndiagnos på speciell panna i Finland

Vi har fått ett uppdrag om en ny panndiagnos i Finland, ett annat av Finlands pappers- och massabruk som måste minska NOx-utsläppen för att klara kraven i IED (Industrial Emission Directives inom EUs regelverk). Pannan eldas med olika sorters fasta bränslen som biobränsle, torv och periodvis även kol. Eldstaden är relativt liten, vilket ger en kort uppehållstid och höga temperaturer – en stor utmaning för våra konkurrenter och samtidigt en speciell design som passar Ecotube-systemet. Under 2019 måste NOx-reduktionssystemet vara installerat och driftsatt. Projektet kommer att genomföras och avrapporteras under Q3 och ordervärdet uppgår till ca 200 tkr. 

Skärpta miljökrav i Kina öppnar ny marknad – panndiagnos beställd

Den kinesiska marknaden för avfallseldning har formligen exploderat under 2000-talet. Antalet avfallseldade anläggningar har ökat från endast ett fåtal till att idag omfatta över 1000 pannor i drift. Under senare tid har miljökraven skärpts och den nya administrationen strävar efter att kopiera de villkor som gäller för avfallspannorna inom EU. Det inkommande avfallet är ofta osorterat i Kina, en mer heterogen blandning jämfört med de europeiska anläggningarna. Detta ställer högra krav på pannorna och Ecotube-systemet är ett unikt verktyg som alltid påverkar förbränningsprocessen gynnsamt och jämnar ut förhållandena i eldstaden.

Vi har sen en tid tillbaks diskuterat ett samarbete med en ny partner i Kina och beställningen av en panndiagnos är en ny milstolpe i vår historia och ett kvitto på att vi är på rätt väg.

Den avfallseldade pannan ligger i de östra delarna av Kina och ägs av ett av de större energibolagen. Ordervärdet uppgår till ca 400 tkr och projektet kommer att slutföras under hösten.

Händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens utgång, utöver vad som ovan angivits.

Framtidsutsikter

Med det nya affärsområdet ECOMB Ocean Recycle håller vi på att bygga ett nytt ben att stå på och vi ser en mycket stor potential i den nya patenterade tekniken. Vi hoppas inom kort komma i mål med kapitalanskaffningen och därefter omgående starta projektet.

Ökad fokus på klimatneutrala energisystem har resulterat i starka marknadskrafter mot ett mer elektrifierat samhälle och ECOMB ska vara en del av denna framtid.

Kraven på lägre utsläpp av miljöstörande ämnen i rökgaser från förbränningsanläggningar världen över kommer att öka och nu tar man detta på allvar även i Kina, vilket kan öppna upp en mycket stor marknad för Ecotube-systemet och våra andra produkter inom förbränningsområdet.

Övrigt

Redovisningsprinciper

ECOMB AB tillämpar årsredovisningslagen som BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättande av finansiell rapport.

Granskning

Denna rapport har inte blivit granskad av bolagets revisor.

Kommande rapporter

Kvartalsredogörelse Q3 lämnas den 29 november 2018.

Styrelsen och verkställande direktörens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat samt att de risker och osäkerhets faktorer som bolaget står inför är belysta till bästa förmåga.

Södertälje den 30 augusti 2018

ECOMB AB (publ)

Styrelsen och VD

Göran Ernstson, Ordförande
Eric Norelius, Ledamot
Martin Ridderheim, Ledamot
Lars Sjödin, Ledamot
Ulf Hagström, VD

Vid frågor om denna kommuniké kontakta :

Ulf Hagström, VD

Tfn 08-550 12 550

ulf@ecomb.se 

Kommunikén finns tillgänglig på www.ecomb.se

Denna information är sådan information som ECOMB AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2018.

ECOMB AB (publ)
Box 2017
Tallvägen 2
151 02 Södertälje
Tfn.08-550 12 550
www.ecomb.se 

Om oss

ECOMB bedriver verksamhet inom energi- och miljöområdet, där bolaget levererar en patenterad teknik - Ecotube-systemet - som effektiviserar förbränningsprocessen och minskar utsläpp från fastbränsleeldade ångpannor.

Prenumerera

Dokument & länkar