Kvartalsredogörelse januari-mars 2017

Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed avge

följande kvartalsredogörelse för det första kvartalet 2017;

Perioden januari-mars 2017

  • Nettoomsättningen januari-mars uppgick till 1 695 TSEK (5 882 TSEK)

  • Resultatet efter finansiella poster -649 TSEK (-372 TSEK)

  • Resultat per aktie -0,06 SEK (-0,03 SEK)

  • Antal aktier: 11 447 886 st (11 447 886 st)

  • Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar: 3 868 TSEK  (2 549 TSEK)

Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.

.

Orderstocken kvartalsvis

  • Orderstockens förändring sedan 2015 visas i figuren nedan. Förändringen under det senaste året speglar utvecklingen av Martinique-projektet, som är ett att våra största projekt genom tiderna.

Årsvis jämförelse av kvartal

Q1 2017  – 4 242 TSEK /  Q1 2016  – 10 555 TSEK

Verksamheten under Q1

Ekonomi

Bolagets kassa uppgick till 3,9 MSEK vid periodens utgång, varav 1,2 MSEK finns placerade i fonder. Kundfordringarna låg på 0,9 MSEK och leverantörsskulder på 0,2 MSEK vid samma tidpunkt.

Resultaträkningen för Q1 visar ett resultat på -0,6 MSEK, vilket är en försämring med 0,2 MSEK jämfört med föregående års resultat i samma period.

Projekt

Ecotuberna har ankommit Västindien!

Martinique-projektet har blivit en riktig långbänk. Utrustningen stod klar för leverans från Sverige och Frankrike redan för ett år sedan, men kom till slut iväg från Le Havre i slutet av april. Lokalbefolkningen på det franska departementet i Västindien har protesterat mot anläggningen och vill hellre ha en elproduktion baserat på sol och vind istället för koldioxidneutral biomassa. Juridiska instanser kopplades in och nu verkar hindren för att slutföra projektet vara undanröjda. Fraktfartyget ankom hamnen i Fort-de-France alldeles nyligen. Vi kommer inom kort ha personal från Sverige på plats tillsammans med vår franska partner Ecotech. Installationen av de 4 Ecotuberna med all kringutrustning beräknas starta i början av juni. Därefter sker utbildning av anläggningens driftpersonal innan driftsättning och intrimning av systemet kommer igång.

Den mest stimulerande delen av projektet ligger nu framför oss.

Stort förtroende hos Tereos

Valet av ECOMB som leverantörer av NOx-reduktionen till sockerbruket i Lillers är mycket tillfredsställande. Tereos, som är en av världens största producenter inom jordbruksindustrin, främst produktion av socker, sirap, stärkelse och alkohol, har nu anlitat oss i ett antal projekt de senaste åren. I Lillers har vi kommit längst, där diskuteras för närvarande detaljerna i de-NOx-projektet, vem som kommer att ansvara för vad. Inget kontrakt är idag skrivet, men leveransen kommer att omfatta 2 Ecotuber.

Under Q1 kom också en order till sockerbruket i Escaudoeuvres i norra Frankrike och det är ungefär samma upplägg som med förstudien till Lillers. Den koleldade pannan på 120 MW ska simuleras med hjälp av CFD (Computational Fluid Dynamics)-beräkningar, dels som pannan körs idag och dels med Ecotube-systemet installerat och driftsatt. Målet är även här att klara de nya emissionskraven för bl.a. NOx och CO inom IED (Industrial Emission Directives) i EUs regelverk. Ordervärdet uppgår till ca 700 kkr.

Ytterligare ett av Tereos sockerbruk i Frankrike, Attin, har skickat en beställning till oss. Här gäller det en panndiagnos till ett ordervärde av ca 200 kkr. Den koleldade pannan är mindre än 50 MW, vilket innebär mildare krav på utsläpp av NOx och CO inom IED.

Icke-stationär syresättning av döda havsbottnar med ECOMB Ocean Recycle och Kolmårdens djurpark

ECOMB, med det nya affärsområdet Ocean Recycle, har kommit överens med Kolmårdens Djurpark om att genomföra ett projekt som syftar till att studera grundläggande mekanismer för en effektiv syresättning av Östersjöns döda bottnar med en ny teknisk lösning – Icke-stationär tillförsel av syrgas från fartyg som drivs framåt med trustkraften från vindkraftverk ombord på fartyget. Den utvunna elenergin används för syresättningen.

Via sin insamlingsstiftelse arbetar Kolmården aktivt med forskning i olika s.k. Bevarandeprojekt för en långsiktig och utvecklande naturvård, ofta genom samarbeten och finansiella stöd till väl utvalda organisationer runt om i världen. Sambah (Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour porpoise) är bara ett exempel på ett projekt där Kolmården var internationell koordinator och medverkade med egna forskare och logistiska resurser. Östersjötumlaren har minskat drastiskt i antal under senare delen av 1900-talet och är nu starkt utrotningshotad, bl.a. på grund av Östersjöns dåliga bottenkvalitet. Sambah finansierades till 50% av EU:s LIFE-program och resterande 50% kom från Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Kolmårdens djurpark.

På Kolmårdens djurpark finns också ypperliga möjligheter att visualisera, mäta, analysera och videofilma testerna, där målsättningen är att komma fram till hur en syretillförsel med ett icke-stationärt system i praktiken ska ske för att uppnå optimala effekter - max mängd av tillfört syre löst i bottenvattnet.

En mer detaljerad försöksplanering, projektets budget och finansiering är frågor som nu står överst på dagordningen och vi ser med stor tillförsikt framåt i detta spännande projekt.

Marknaden

Mini-Ecotube med fokus på mindre pannor i Sverige och Polen

För att bättre kunna möta konkurrensen på särskilt mindre förbränningsenheter, som idag vänder sig till klassiska SNCR (Selective Non Catalytic Reduction) leverantörer, utvecklar vi nu en ny variant av Ecotube-systemet – Mini-Ecotube. Den arbetar inte med ”stegad lufttillförsel” utan här handlar det om NOx reduktion genom tillförsel ett reduktionsmedel, oftast är det vattenlösningar av ammoniak. Denna variant av Ecotube-systemet kommer fortfarande dra fördel av väsentligt förbättrad distribution av reduktionsmedlet över pannans tvärsnitt jämfört med klassiska SNCR-system men till ett mera konkurrenskraftigt pris. Ecotuben blir mindre i diameter vilket medför att tillhörande kylsystem, processluftssystem osv kan tillverkas till en lägre kostnad.  

Mjukvara som stärker oss

ECOMB och det svenska företaget Heat Management har inlett ett samarbete rörande driftanalys av förbränningsanläggningar. De enorma mängder data som produceras av alla sensorer i en förbränningsanläggning kräver specialiserad mjukvara för ”Big Data”-analysen och för att finna samband mellan olika parametrar. Heat Managements mjukvara och expertis att analysera resultaten kommer att lyfta våra panndiagnoser till en högre nivå av detaljerad information och bättre kvantifiera besparingarna med ECOMBs produkter. Detta kommer att underlätta för beslutsfattarna i inköpsprocessen. Heat Management har sina rötter i de två svenska företagen Infrafone AB och SootTech AB. Heat Management tillhandahåller optimeringslösningar för förbränningsanläggningar, såsom CFD(Computational Fluid Dynamics), Big Data driftanalys samt teknik för renhållning av värmeöverförande ytor och avgasreningsutrustning.

Trots lyckad referensanläggning trögt i Polen

Den första anläggningen på en ny geografisk marknad är ofta helt avgörande för fortsatta framgångar, ett misslyckande är helt enkelt svårt att reparera utan mycket stora resurser.

Därför är vi mycket tillfredsställda med hur vårt första projekt i Polen – Lublin – tillsammans med vår partner ICS kunnat genomföras och resultaten talar sitt tydliga språk.

Polen är fortsatt en av våra hetaste marknader i världen, men konkurrensen är tuff när det gäller enbart NOx-reduktion, klassisk SNCR-teknik har ofta lägre CAPEX (Capital Expeditures), men högre OPEX (Operational Expenditures) då mer kemikalier förbrukas.

Vi kalkylerade med minst ett nytt större projekt under 2016, men vi har ännu inte uppnådde inte detta mål, trots värdefulla marknadsföringsinsatser från vår partner ICS. Men marknaden är stor, det kommer fler chanser i närtid.

Stiltje i England

I Storbritannien har allting tillfälligt stannat när det gäller investeringar och utsläppsgränser för förbränningsanläggningar på grund av Brexit och valet som kommer att hållas den 8 juni. Vi väntar också på resultatet av den konsultation som hölls avseende MCPD (Medium Combustion Plant Directive) och som kommer att reglera utsläpp från anläggningar mellan 1 och 50 MW. Den brittiska regeringen skulle ha publicerat sina slutsatser den 8 maj, men det kommer troligen inte att ske innan valet i juni, alla väntar därför på beslut och avvaktar med investeringar. Det nya LCPD (Large Combustion Plant Directive) med tillhörande BREF (Best available techniques REFerence document) har nu accepterats av ”the IED Article 75 Committee” i Bryssel den 28 april och ger lite mer kött på benen vad gäller framtida utsläppsgränser för stora förbränningsanläggningar (över 50 MW). Däremot får vi vänta lite längre på det BREF-dokument som reglerar sopförbränning, ett utkast ska publiceras 2018 sen tar det ett år innan det har accepterats och ytterligare fyra år innan det blir bindande.

Vi har dock fortfarande positiva diskussioner med den brittiska OEM-leverantören vi tidigare nämnt om.

Trycket ökar på kolpannorna – nu måste även utsläppen av kvicksilver minska

En intressant faktor när det gäller stora förbränningsanläggningar är att det nya LCP BREF-dokumentet innehåller utsläppsgränser för kvicksilver (Hg) - vilket den tidigare inte gjorde. Detta kommer att påverka alla anläggningar i EU-området.

Hg förekommer naturligt ofta som mineralen HgS (cinnober), med andra ord finns en viss koppling mellan hög svavel- och kvicksilverhalt i ett bränsle. Kol, särskilt brunkol, kan innehålla upptill 4-5 vikt-% svavel, ett bränsle som inte sällan innehåller mycket Hg.

Det finns ett antal metoder att rena kvicksilver från en rökgas, men i större kolpannor är de extremt kostsamma, därför kommer vi att se över möjligheterna att utnyttja Ecotube-tekniken för injicering av lämpliga agenter, t.ex. ammoniumklorid, i dessa pannor.  

Fler intressanta kontakter i Tyskland

Våra marknadsföringsinsatser tillsammans med vår tyska partner Export-Market Europe AB mot alla kategorier fastbränsleeldade pannor har gett flera intressanta kontakter som nu bearbetas. Kol, både i form av stenkol och brunkol (lignit) är huvudspåret, men även en anläggning för Powder Ecotube finns på listan. Vi hoppas därför få återkomma med positiva nyheter från Tyskland under 2017.

Händelser efter periodens utgång

Årsstämman 2017

Årsstämman gick i år av stapeln den 15 maj och lockade 7 externa aktieägare. Hela styrelsen var också på plats och deltog i stämman. Här kommer ett axplock av de viktigaste besluten;

-          Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning

-          Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret

-          Stämman beslutade att förlusten enligt den fastställda balansräkningen skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen aktieutdelning.

-          Stämmans val av ordinarie styrelseledamöter: Göran Ernstson, extern (omval) - Ulf Hagström (omval) - Eric Norelius (omval) - Lars Sjödin, extern (omval) - Martin Ridderheim, extern (omval) Göran Ernstson valdes som ordförande. Inga suppleanter valdes.

-          Stämmans val av revisor: Johnny Svenander (omval) och revisorssuppleant: Henric Larsolle (omval)

Kommande rapporter 2017

  • Halvårsrapport den 29 augusti 2017.

  • Kvartalsredogörelse Q3 den 28 november 2017

Denna kvartalsredogörelse har ej granskats av bolagets revisor.

Stockholm den 30 maj 2017

Göran Ernstson                                                              Ulf Hagström

(Styrelseordförande)                                                      (VD)

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hagström VD ECOMB AB (publ)

Telefon: 08 - 550 125 50

E-post: ulf@ecomb.se

Kort extrakt om ECOMB AB (publ)

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I bifirman Ocean Recycle ska vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som genererad el utnyttjas för produktion av väte och syre genom elektrolys. Syrgasen kan med fördel användas för syresättning av döda havsbottnar medan den ”gröna” vätgasen kan säljas på marknaden, t.ex. som fordonsbränsle. ECOMB grundades 1992 och har ca 1000 aktieägare. Aktien är noterad på AktieTorgets lista. Bolaget är lokaliserat i Södertälje.   

Om oss

ECOMB bedriver verksamhet inom energi- och miljöområdet, där bolaget levererar en patenterad teknik - Ecotube-systemet - som effektiviserar förbränningsprocessen och minskar utsläpp från fastbränsleeldade ångpannor.

Prenumerera

Dokument & länkar