VD uppdatering avseende januari—mars 2022

Report this content

Ecore Group AB (publ) ("Ecore Group" eller "Bolaget") uppdaterar idag marknaden om de framsteg som gjorts under årets första kvartal där Bolaget under 24-timmar uppnådde en historiskt hög omsättning om 300.000 SEK.

Övergripande om Bolaget, väsentliga händelser under kvartalet och dess nuvarande struktur:

Bolaget har haft ett händelserikt första kvartal där flera viktiga steg tagits mot lönsamhet. De tidigare portföljbolagen, Mandel Design och Smallroom Group tillträddes planenligt av köparen den 1:a mars, vilket reducerade Bolagets månatliga kostnader med cirka 330.000 SEK. En deltidsanställd som innehaft tjänsten 'Business Developer' för ovanstående bolag sades även upp i samband med försäljningen, vilket gav ytterligare besparingar om cirka 300.000 SEK på årsbasis.

Bolaget kom under kvartalet även överens med f.d. VD om ett tidigare avslut, vilket innebar besparingar om cirka 200.000 SEK. Moderbolaget har idag en anställd, tf. VD Milad Pournouri, som sedan tillträdandet den 7:e januari, valt att inte ta ut någon lön från Bolaget.

Organisationen har blivit snabbfotad och mer flexibel och det pågår kontinuerligt en översyn över hur Bolaget kan bli mer kostnadseffektivt, där onödiga historiska kostnader som belastat resultatet nu kapats.  


Portföljbolagens framsteg under kvartalet:


Electronordic:

Electronordic fortsätter att bredda sitt erbjudande till sina kunder, både i B2C och B2B leden. Under kvartalets gång har en del större B2B affärer genomförts, i syfte att frigöra både lager och kapital. I ljuset av den rådande komponentbrist som begränsar Electronordic:s inköp av datorer och mobiltelefoner i större skala, har Electronordic lyckats att hitta andra intressanta vertikaler där resultaten av den typen av försäljning varit god. Bolaget fortsätter att utvärdera Electronordic och dess verksamhet och kommer under de kommande månaderna upparbeta en plan som möjliggör en större expansion.

MIGO:

MIGO har under det föregående kvartalet utfört tester i Sverige, Danmark och Norge där resultatet varit exceptionellt bra. MIGO omsatte 270.000 SEK under en 24-timmarsperiod med en hög lönsamhet, under detta dygn nådde även koncernen en total omsättning om 300.000 SEK vilket är den högsta omsättningen någonsin under en 24-timmarsperiod. Bolaget har tillsammans med MIGO identifierat ett antal intressanta regioner som förväntas öka omsättningen och lönsamheten markant under de kommande kvartalen. Bolaget avser att inom kort återkomma till marknaden med mer information om de sonderingar som gjorts och när de nya marknaderna kommer att sjösättas.

Swedish Stamp Club (SSC):

SSC har sedan mitten av kvartalet allokerats en högre budget från Bolaget. De likvida medel som allokerats skall möjliggöra större marknadsföringskampanjer i takt med att SSC expanderar sitt varumärke både på lokala så väl som internationella marknader. Bolaget avser att återkomma med information om SSC och planerna framgent inom en snar framtid.


Milad Pournouri, tf. VD kommenterar:

''Under kvartalets gång har vi tagit viktiga steg mot en framtida verksamhet som präglas av struktur, framgång och lönsamhet. Våra portföljbolag utvecklas väl och vi har upparbetade planer för att öka både omsättning och lönsamhet för hela koncernen. Genom ett hårt arbete och en väl exekverad strategi börjar vi nu se tydliga resultat — Bolaget med alla dess portföljbolag uppnådde under en 24-timmarsperiod, en omsättning om 300.000 SEK vilket bevisar att det finns en hel del uppsida och utrymme kvar att hämta. MIGO har identifierat en del intressanta marknader som med låga marknadsföringskostnader kan generera en hög return on investment. Jag ser fram emot att inom kort delge marknaden om de nya marknaderna som vi avser att kliva in på och vad planen är för dessa.''


För ytterligare information om Ecore Group, vänligen kontakta:
Milad Pournouri, tf. VD och styrelseledamot
E-post: milad@ecoregroup.se
Telefon: +46 73 890 89 11
www.ecoregroup.se