EcoRub har skrivit under ett avtal med Bracknor Fund LTD om finansiering upp till 3M€.

I enlighet med de beslut som togs på den extra bolagsstämman den 29:e september har EcoRub skrivit under ett avtal om konvertibler och optioner med Bracknor i Dubai.

Villkoren för avtalet finns redogjorda för i kallelsen till stämman, men i sammanfattningsvis gäller följande:

Avtalet omfattar sammantaget ett belopp om högst 3 000 000 Euro och ska genomföras vid tolv (12) separata tillfällen (Trancer) om 250 000 Euro genom riktade emissioner av konvertibla skuldebrev samt teckningsoptioner till Bracknor. Konvertibeler och Optioner berättigar i sin tur till konvertering och/eller teckning av aktier av serie B  i EcoRub. Varje Tranch ska bestå av tjugofem (25) Konvertibler med ett nominellt värde om 10 000 Euro som löper räntefritt. Konvertiblernas löptid är tolv (12) månader, i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Konvertering av Konvertibler till nya Aktier i EcoRub kan ske kontinuerligt under Konvertiblernas löptid. I samband med emittering av Konvertibler ska Optioner vidhängas. Antalet Optioner ska motsvara ett belopp om 80 procent av det nominella värde som Konvertiblerna innehar. Optionerna ska utges utan vederlag och varje Option ska berättiga till teckning av en (1) ny Aktie i Bolaget.  Optionerna ska ha en löptid om 4 år varav teckning av Aktier, med stöd av Optioner, ska ske kontinuerligt under Optionens löptid. Det finns också ett avtal om lån av aktier från Åke Paulsson som sker i samband med att konvertiblerna  konverteras till aktier. 

Pressmeddelande kommer att ske i samband med varje tranch.

"Detta avtal med EcoRub är i linje med Bracknors plan att stärka sin närvaro i Sverige i "CleanTech" företag. Vi är mycken glada över att kunna bidra till utvecklingen av ett företag som har en ledande position på marknaden för återvinning av bildäcksgummi till hybridmaterial med gummiliknande eganskaper", säger Aboudi Gassam  från Bracknor.

"Avtalet med Bracknor gör det möjligt för EcoRub att börja genom föra sin plan med att förstärka försäljningen av produkter på de marknader vi redan finns, komplettera vårt laboratorium och göra de första investeringarna i utrustning för pellets för formsprutning av ekologiskt gummi ",  säger Åke Paulsson, vd, för EcoRub.

Om Bracknor: 

Bracknor är en specialiserad investeringsfond baserad i Dubai som investerar globalt i små och medelstora företag som bär på en unik fördel och stor potential för att förse dem med investerings- och rörelsekapital av största vikt för att nära och sätta fart på företagens tillväxt. www.bracknor.com

För mer information:

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se 

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar