EcoRub har tecknat en avsiktsförklaring gällande konvertibla skuldebrev med tillhörande teckningsoptioner.

Gratis teckningsoptioner kommer att delas ut till aktieägarna.

Avsiktsförklaringen med European High Growth Opportunities Securitization Fund genom deras rådgivare Alpha Blue Ocean  gäller en finansieringslösning baserad på utgivande av konvertibla skuldebrev med tillhörande teckningsoptioner. Gratis teckningsoptioner kommer att delas ut till aktieägarna. Avsiktsförklaringen innebär att ett avtal kan skrivas under inom en månad. Finansieringslösningen medför att EcoRub kan erhålla upp till 20 MSEK i form av konvertibelt lån under en 18-månaders period, varav 10 MSEK skall betalas ut inom 12 månader.

Målsättningen är att EcoRub inte ska behöva hela denna finansiering innan företaget uppnår positivt kassaflöde för den ordinarie verksamheten.


Kursen för det konvertibla lånet för omvandling till aktier är vid första tranchen om 5 MSEK 95 % av kursen vid tillfället för undertecknandet av avsiktsförklaringen. Därefter är kursen för de följande trancherna på 2,5 MSEK 93 % av kursen vid utbetalningen av tranchen. En engångsränta på 5 % av tranchbeloppet skall betalas ut vid tranchtillfället. Konvertiblerna skall omvandlas till aktier inom 12 månader. Vid varje tranch ska teckningsoptioner erbjudas som motsvarar  35 % av antalet aktier som kan konverteras i tranchen. 

Aktieägare i EcoRub erbjuds utan kostnad en teckningsoption per aktie. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktier till samma kurs som gäller för den första tranchen, vilken är 95 % av kursen vid tillfället för undertecknandet av avsiktsförklaringen. Sista dag för handel i EcoRubs aktier inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är 2018 09 20. Teckningsoptionerna skall genom Euroclears försorg placeras på aktieägarnas konto vid tidpunkt som fastställs senare. Teckningsoptionerna skall lösas vid tidpunkt som fastställs senare. Den exakta kursen presenteras i samband med att avtalet skrivs under.  Av kostnadsskäl kommer ingen handel med optioner att ske.

När avtalet med European High Growth Opportunities Securitization Fund undertecknats presenteras detaljerna.

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2018.  

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se 

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic  Recycled Rubber- som är  patenterad.  Bolaget  blandar termoplaster, gummipulver  och ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Om oss

EcoRubs affärsidé är att för den europeiska marknaden tillhandahålla miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

Prenumerera

Dokument & länkar